شماره تماس با تلگرام ::: 09355102506 ::: ir7sad[at ]gmail.com

پروژه مالی دادرسی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی

پروژه مالی دادرسی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی

پایان نامه رشته حسابداری

پروژه مالی دادرسی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی

ارسال شده توسط 7sad.ir

پروژه مالی دادرسی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی

در برزرگترین وب سایت پروژه و پایان نامه تحقیق مقاله کارورزی ترجمه مقالات جدید، نمونه سوالات پیام نور

www.7sad.ir 

عنوان                                                                                                              صفحه

چارت سازمانی ………………………………………………………………………………….. 6

ادارات کل و مراکز وابسته و معاونتها………………………………………………….. 10

شرح سیستم سازمان جهاد کشاورزی…………………………………………………. 26

وظایف ذیحساب ………………………………………………………………………………… 26

مستندات قانونی………………………………………………………………………………… 27

تغییر نظام طبقه بندی درآمدها…………………………………………………………… 28

تعاریف……………………………………………………………………………………………… 29

طبقه بندی اقتصادی اعتبارات هزینه ای ……………………………………………… 31

طبقه بندی تملک دارائیهای سرمایه بر حسب فصول سرمایه گذاری ………. 32

مبنای نیمه تعهدی………………………………………………………………………………. 37

مبنای تعهدی تعدیل شده…………………………………………………………………….. 39

حسابداری دولتی تعهدی و نیمه تعهدی ………………………………………………. 40

مسیر بودجه ……………………………………………………………………………………… 41

اصلاح بودجه …………………………………………………………………………………….. 42

درخواست وجه ………………………………………………………………………………….. 44

سرفصلها و ثبت عملیات حسابداری و حسابهای تملک دارائیهای مالی…… 47

سرفصلها وثبت عملیات حسابداری واگذاری دارائیهای مالی………………… 50

بستن حسابها در پایان سال مالی و افتتاح آن در سال مالی جدید…………… 53

ذیحسابی و اداره کل امور مالی …………………………………………………………… 54

سرفصلها و ثبت عملیات حسابداری اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه ای ……… 57

کاربرد سرفصل حسابهای تملک دارائیهای سرمایه ای ………………………….. 60

بستن حسابها در پایان سال ……………………………………………………………….. 68

سرفصل ها و ثبت عملیات حسابداری سایر منابع … ……………………………. 79

کاربرد سرفصلها و گروه حساب سایر منابع ………………………………………. 80

سرفصل ها و ثبت عملیات حسابداری اعتبارات هزینه … …………………….. 83

مدیریت حوزه ریاست ……………………………………………………………………….. 86

مدیریت امور برنامه و بودجه …………………………………………………………….. 86

معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی …………………………………………….. 87

گروه نوسازی و تحول اداری ……………………………………………………………… 88

مدیریت امور اداری ……………………………………………………………………………. 90

مدیریت امور پشتیبانی و رفاه …………………………………………………………… 91

کاربرد سرفصل حسابهای اعتبارات هزینه ای ……………………………………… 94

بستن حسابها در پایان دوره مالی ………………………………………………………. 100

توضیح مطرح شده در خصوص پیمانکاران ………………………………………… 106

توضیح مطرح شده در خصوص مهندسین مشاور ……………………………….. 106

دلایل پرداخت علی الحساب به پیمانکار……………………………………………….. 106

مانده وجوه مصرف نشده ………………………………………………………………….. 109

انواع تضمین برای معاملات دولتی……………………………………………………… 109

انواع ضمانتنامه های معتبر………………………………………………………………… 111

قوانین ………………………………………………………………………………………………. 111

تفاوت حساب مستقل و گروه مربوطه …………………………………………………. 111

مراحل بودجه …………………………………………………………………………………….. 112

اعتبار طرح تملک دارائیهای سرمایه ای ……………………………………………….. 113

انواع تنخواه گردان ها از نظر قانون محاسبات عمومی ………………………… 114

تاثیر نظرات صندوق بین المللی پول AMF به نظام مالی دولت………….. 116

شرح وظایف رئیس

وظایف: شغل فوق الذکر بر اساس وظایف واحد سازمانی که در تاریخ 1/5/74 به تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور رسیده است به شرح زیر تعیین می گردد:

 1. صدور دستورات لازم به منظور ایجاد هماهنگی بین واحدهای مختلف اداری تعاونی های تحت سرپرستی و تهیه دستور العمل در این زمینه
 2. شرکت در کمیسیونها و سمینارها و کمیته های مرتبط به امر تعاونی
 3. بررسی و مطالعه نیازمندیهای عمران دهات به منظور پیشنهاد آن به مرکز
 4. پیش بینی و اقدام در تعیین و تعیین وسائل موارد مورد نیاز در حدود اعتبارات و امکانات
 5. تهیه و تنظیم آمارهای لازم درمورد وضع اجتماعی روستاییان و سایر فعالیت های انجام شده
 6. تدوی برنامه های کوتاه مدت و دراز مدت و برنامنه های مربوط به امور ثبتی شرکتهای تعاونی
 7. حک و اصلاح و امضاء لوایح حقوقی و برنامه های مربوط به امور ثبتی شرکت های تعاونی
 8. اتخاذ تصمیم و نظارت بر تنظیم و عملیات بود که برآورد نیروی انسانی مورد نیاز
 9. اظهار نظر در مورد برنامه های اموزشی و ترویج تعاونیها، ترویج صنایع دستی و فعالیت های غیرکشاورزی
 10. سازماندهی فعالیت های مربوط بر حوزه مربوط وتعین وظایف و مسئولیت های واحدهای تحت سرپرستی
 11. اتخاذ تصمیم و نظارت بر اجزای امور تبلیغاتی و انتشارات حوزه های مربوط
 12. نظارت بر امور شرکت ها را اتحادیه های تعاون
 13. نظارت بر اجرای پروژه های ساختمانی وتاسیساتی و راهسازی روستایی
 14. نظارت بر اجرای قوانین و مقررات شرکت های تعاونی تحت مسئولیت حسب مورد
 15. ارشاد و راهنمایی جهت تهیه برنامه های ترویج واستقرر در صنایع روستایی و فعالیت های غیرکشاورزی و پیشنهاد آن به مرکز در نظارت بر اجرای برنامه های مصوب
 16. بررسی گزارش در مورد چگونگی پیشرفت برنامه ها و اقدام جهت رفع مشکلات و گزارش آن به مقام مافوق
 17. انجام سایر امور محوله

معاون اداری مالی تعاون در مورد مسائل وپرونده های مشکل مالی و حسابداری

نام: اکبر قبول شاهرودی

تحصیلات:

شرح وظایف

وظایف: شغل فوق الذکر بر اساس وظایف احد سازمانی که در تاریخ 1/5/74 به تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور رسیده است به شرح زیر تعیین می گردد:

 1. نظارت بر حسن جریان کلیه امور واحدهای تحت سرپرستی
 2. سازماندهی فعالیت های مربوط و تقسیم کار و تعیین وظایف و حدود مسئولیت و اختیارات واحدهای تحت سرپرستی
 3. تعیین خط و مشی و نظارت بر حسن اجرایی آن
 4. صدور دستور العمل ها و ضوابط مربوط
 5. شرکت در کمیسیوها، سمینارها و جلسات مختلف و تهیه گزارشات لازم جهت استحار مقام مافوق
 6. اتحام مطالعات لازم در مواردی از قبیل تشکیلات و روشها، طبقه بندی مشاغل و تهیه پیشنهادات لازم جهت ارسال به سازمان امور اداری و استخدامی شکور
 7. تهیه مجموعه هدف ، وظایف و پستهای سازمان وزارتخانه ها و یا سازمان متنوع و پیشنهاد آن به سازمان امور اداری و استخدامی کشور جهت تایید.
 8. تهیه شرح وظایف پست های سازمانی با همکاری واحدهای نیربط
 9. انجام فعالیت های لازم در زمینه پیاده کردن مفاد طرح طبقه بندی و مشاغل دولت در مورد مستخدمین وزارتخانه ها و یا سازمان متبوع با همکاری واحد کارگزینی
 10. تشریک مساعی با کارشناسان سازمان امور اداری واستخدامی کشور در تنظیم آئین نامه ها بخش نامه ها و دستورالعمل ه ای مورد لزوم در ارتباط با نیازهای وزارتخانه و یا سازمان متبوع
 11. ایجاد خط و مشی کلی تعیین شده از طرف سازمان امور اداری و استخدامی کشور و هماهنگ نمودن فعالیت واحدهای تابعه با برنامه ها و هدفهای مورد نظر
 12. تهیه گزارشات لازم
 13. انجام سایر وظایف و امور مربوط
 14. رسیدگی و اظهار نظر و اقدام درمورد مسائل و پرونده های مشکل مالی وحسابداری

برچسب , , , , , , , , , ,

نوشته شده توسط 7sad.ir

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پنج × 2 =