شماره تماس با تلگرام ::: 09355102506 ::: ir7sad[at ]gmail.com

مقاله روش هاي مقاوم سازي و بهسازي سازه هاي بنايي و خشتي در برابر زلزله

مقاله روش هاي مقاوم سازي و بهسازي سازه هاي بنايي و خشتي در برابر زلزله

مقاله

مقاله روش هاي مقاوم سازي و بهسازي سازه هاي بنايي و خشتي در برابر زلزله

ارسال شده توسط 7sad.ir

مقاله روش هاي مقاوم سازي و بهسازي سازه هاي بنايي و خشتي  در برابر زلزله 

در بزرگترین وب سایت پروژه و پایان نامه تحقیق مقاله کارورزی ترجمه مقالات جدید، نمونه سوالات پیام نور

www.7sad.ir 

توضیحات مختصرمقاله

استفاده از مصالح بنايي و خشتي در اجراي ساختمان ها از قرون گذشته در ايران رواج داشته است و تا كنون در بسياري از شهرها و تقريبا اكثر مناطق روستايي و مناطق گرم و خشك ساختمان هاي بنايي و خشتي قسمت اعظم ساختمان هاي اين مناطق را شامل مي شوند. با توجه به آسيب پذير بودن اين  ساختمانها در طي  زلزلههاي گذشته و قرار گرفتن بسياري روستاها در نواحي لرزه خيز، اهميت مطالعه رفتار و عملكرد اين نوع ساختمان ها در برابر زلزله به شكل آشكار مشخص است. در اين مقاله  روشهاي بررسي آسيب پذيري اين سازه ها موجود در كشور و روش هاي مقاوم سازي و بهسازي اين نوع  سازهها بيان  ميشود.

از آنجا كه سازههاي غير مسلح بيشترين پتانسـيل خرابـيدر زلزله را داشته و نيز داراي مكانيزمهاي متعدد شكستميباشند، و نيز با توجه با وجود عدم قطعيت هـاي فـراواندر پارامترهاي موجـود در ايـن نـوع سـازه، بايـد مطالعـهآسـيب پـذيري ايـن سـازه هـا بـا آگـاهي مناسـبي از ايـن پارامترها و در نظر گرفتن بيشترين مودهاي محتمل بـرايشكست سازه باشد. همچنين اغلب سـازه هـايي كـه داراياهميت تاريخي ميباشـند، بـا اسـتفاده از مصـالح بنـايي وخشتي ساخته شدهاند. اين نوع سازههـا معمـولا در برابـرزلزله داراي ضعفهاي عمدهاي  مـيباشـند . شـناخت ايـنضعفها مقدمهاي  بر انتخاب روشي مناسب بـراي مقـاومسازي آنها ميباشد. عمدتاً ساختمان هاي واقع در منـاطقروس تايي ايــران در منــاطق ك ويري و گــرم وخشــك راساختمان هاي خشتي و گلي تشكيل مي دهد كه بـه دليـلسقف هاي سنگين ايـن گونـه سـاختمان هـا، و  در پـي آنافزايش شتاب زلزله، همچنين عدم يكپارچگي كـافي سـقفها با ديوارها و نا مشخص بودن اتصال اجـزاي سـازه ايبه يكديگر، اين گونه ساختمان ها عموماً با خسارات جـديمواجه هستند

كلمات كليدي: سازه هاي بنايي، سازه هاي خشتي، مقاوم سازي، بهسازي، نواحي لرزه خيز

 

 

برچسب , , , , , , ,

نوشته شده توسط 7sad.ir

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

13 + نوزده =