شماره تماس با تلگرام ::: 09355102506 ::: ir7sad[at ]gmail.com

مقاله آنالیزهای انتقادی از سیستم اطلاعاتی مدیریت موسسات مالی کوچک منتخب هند