شماره تماس با تلگرام ::: 09355102506 ::: ir7sad[at ]gmail.com

پایان نامه بررسي رابطه بين فرهنگ سازماني و بكارگيري فناوري اطلاعات و در ادارات آموزش و پرورش شهر تهران(ICT) ارتباطات

کارورزی فرهنگیان | اقدام پژوهی | کنش پزوهی | گزارشات تخصصی | طرح درس | کاورزی ۱ | کارورزی ۲ | کارورزی ۳ | کارورزی ۴ پایان نامه, رشته مدیریت پایان نامه بررسي رابطه بين فرهنگ سازماني و بكارگيري فناوري اطلاعات و در ادارات آموزش و پرورش شهر تهران(ICT) ارتباطات
پایان نامه بررسي رابطه بين فرهنگ سازماني و بكارگيري فناوري اطلاعات و در ادارات آموزش و پرورش شهر تهران(ICT) ارتباطاتwww.7sad.ir

پایان نامه رشته مدیریت

پایان نامه بررسي رابطه بين فرهنگ سازماني و بكارگيري فناوري اطلاعات و در ادارات آموزش و پرورش شهر تهران(ICT) ارتباطات

ارسال شده توسط 7sad.ir

پایان نامه بررسي رابطه بين فرهنگ سازماني و بكارگيري فناوري اطلاعات و در ادارات آموزش و پرورش شهر تهران(ICT) ارتباطات

در بزرگترین وب سایت پروژه و پایان نامه وتحقیق ومقاله و کارورزی وترجمه مقالات جدیدو، نمونه سوالات پیام نور وانجام پایان نامه

www.7sad.ir 

مختصری از پایان نامه :

پايان نامه كارشناسي ارشد مديريت آموزشي

فرهنگ سازماني، نوعي برنامه ريزي انديشه جمعي است كه در ساليان اخير به عنوان يك تفكر غالب در عرصه سازمانهاي مطرح بوده است. اين انديشه جمعي، متمايز كننده اعضا از يك گونه به گونه ديگر است. هر كس به نوعي با جمع و گروههاي انساني كاركرده باشد، از وجود اين پديده مهم سازماني آگاه است. اين پژوهش به منظور بررسي رابطه فرهنگ سازماني و بكارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات در ادارات آموزش و پرورش شهر تهران انجام شده است.

روش پژوهش حاضر توصيفي و از نوع همبستگي است، جامعه آماري كليه كاركنان اداري آموزش و پرورش به تعداد ۲۶۵۹ نفر داراي تحصيلات ديپلم تا دكتري در نظر گرفته شدند و تعداد نمونه به روش تصادفي طبقه اي ۳۳۰ نفر انتخاب گرديده است، ابزار پژوهش شامل دو پرسشنامه محقق ساخته فرهنگ سازماني بر مبناي ويژگيهاي هفت گانه رابينز و پرسشنامه فناوري اطلاعات و ارتباطات بر مبناي مهارتهاي هفتگانه ICDL بوده است. اعتبار پرسشنامه با استفاده از ضريب آلفاي كرونباخ براي فرهنگ سازماني ۹۰/۰ و اعتبار پرسشنامه فناوري اطلاعات و ارتباطات ۸۶/۰ تعيين گرديده است.

براي تجزيه و تحليل سوالات پرسشنامه و بررسي سؤالهاي علاوه بر آمار توصيفي، آزمون t با دو نمونه مستقل، آزمون خي دو و آزمون ضريب همبستگي پيرسون مورد استفاده قرار گرفت. نتايج حاصل از سؤالات پژوهش به شرح زير است:

  1. بين فرهنگ سازماني و بكارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات رابطه وجود دارد.
  2. ميزان بكارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات در بين كاركنان سازمان پايين مي باشد.
  3. بين ويژگيهاي فرهنگ سازماني (نوآوري و ريسك پذيري، توجه به افراد، توجه به گروه، تهور طلبي) با بكارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات رابطه معناداري وجود دارد ولي بين سه ويژگي ديگر از ويژگيهاي فرهنگ سازماني (شامل توجه به جزئيات، نتيجه محوري و ثبات و حفظ وضع موجود) با بكارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات رابطه معناداري وجود ندارد.ميزان بكارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات در بين كاركنان زن و مرد يكسان مي باشد.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                   صفحه

چكيده                                                                                                                   1

فصل اول: كليات پژوهش                   

۱-۱- مقدمه                                                                                                                               4

۲-۱- بيان مسئله                                                                                                                          6

۳-۱- اهميت ضرورت پژوهش                                                                                                      7

۴-۱- انگيزه پژوهش                                                                                                                    9

۵-۱- هدف پژوهش                                                                                                                    9

۶-۱- سوال پژوهش                                                                                                                     10

۷-۱- تعاريف عملياتي                                                                                                                 11

فصل دوم:  ادبيات و پيشينه پژوهش

۱-۲- مباني نظري پژوهش                                                                                               

۱-۱-۲- فرهنگ سازماني                                                                                                 14

۲-۱-۲- تعاريف فرهنگ سازماني                                                                                                 15

۳-۱-۲- اهميت فرهنگ سازماني                                                                                                   17

۴-۱-۲- خصوصيات فرهنگ سازماني                                                                                            20

۵-۱-۲- منابع فرهنگ                                                                                                                  22

۶-۱-۲- شيوه پيدايش فرهنگ                                                                                                      22

۷-۱-۲- انواع فرهنگ سازمان                                                                                                       23

۸-۱-۲- رابطه فرهنگ سازماني با رضايت شغلي                                                                              28

۹-۱-۲- رابطه فرهنگ و ساختار سازمان                                                                                         28

۱۰-۱-۲- فرهنگ سازماني و توسعه                                                                                               29

۱۱-۱-۲- نقش فرهنگ سازماني در مديريت دانش                                                                           29

۱۲-۱-۲- رابطه فناوري و فرهنگ                                                                                                  30

۱۳-۱-۲- رابطه فرهنگ و مديريت                                                                                     31

۱۴-۱-۲- رابطه فرهنگ و رفتار سازماني                                                                                         31

۱۵-۱-۲- كاركرد فرهنگ سازمان                                                                                                 31

۱۶-۱-۲- زنده نگه داشتن فرهنگ                                                                                     32

۱۷-۱-۲- عوامل موثر در تغيير فرهنگ سازماني                                                                               33

۱۸-۱-۲- تغيير فرهنگ سازماني                                                                                                    34

۱۹-۱-۲- فرهنگ سازماني سالم و فرهنگ سازماني بيمار                                                                  35

۲۰-۱-۲- الگوي اساسي براي تبيين و تشريح فرهنگ سازماني                                                            35

۱-۲۰-۱-۲- الگوي آجيل پارسونز                                                                                    35

۲-۲۰-۱-۲- الگوي اوچي                                                                                                            36

۳-۲۰-۱-۲- الگوي پيترز و واترمن                                                                                    37

۴-۲۰-۱-۲- الگوي ليت وين و اترينگر                                                                                           39

۵-۲۰-۱-۲- الگوي كرت لوين                                                                                                     40

۶-۲۰-۱-۲- الگوي منوچهر كيا                                                                                                    40

۲-۲- فناوري اطلاعات و ارتباطات

۱-۲-۲- تاريخچه فناوري اطلاعات و ارتباطات                                                                                42

۲-۲-۲- مفهوم فناوري اطلاعات و ارتباطات                                                                                   43

۳-۲-۲- چيستي فناوري اطلاعات و ارتباطات                                                                                  46

۴-۲-۲- كشورهاي جهان از نظر زير ساخت هاي لازم اداره مديران آنها از جهت دستيابي                       49

به فناوري اطلاعات و ارتباطات و…                                                                                   

۵-۲-۲- كاربردهاي فناوري اطلاعات و ارتباطات

۱-۵-۲-۲- پول الكترونيك                                                                                                          50

۲-۵-۲-۲- تجارت الكترونيك                                                                                                     51

۳-۵-۲-۲- دولت الكترونيك                                                                                                       53

۴-۵-۲-۲- نشر الكترونيك                                                                                                           54

۵-۵-۲-۲- پارك هاي فناوري                                                                                                     54

۶-۵-۲-۲- شهر اينترنتي                                                                                                               56

۷-۵-۲-۲- دهكده جهاني                                                                                                            56

۶-۲-۲- شاخص هاي فناوري اطلاعات و ارتباطات                                                             

۱-۶-۲-۲- مفاهيم اساسي فناوري اطلاعات و ارتباطات                                                                     57

۲-۶-۲-۲- استفاده رايانه و مديريت فايل Windows                                                                      58

۳-۶-۲-۲- واژه پردازها Word                                                                                                    58

۴-۶-۲-۲- صفحه گسترها Excel                                                                                                59

۵-۶-۲-۲- بانك اطلاعاتي Access                                                                                            59

۶-۶-۲-۲- ارائه مطلب Power point                                                                                        60

۷-۶-۲-۲- اينترنت Internet                                                                                                     60

۷-۲-۲- ظهور اينترنت                                                                                                                 62

۸-۲-۲- اينترنت چيست                                                                                                               62

۹-۲-۲- شبكه عنكبوتي جهاني                                                                                                     63

۱۰-۲-۲- موتورهاي جستجو و بازاريابي اطلاعات                                                                           63

۱۱-۲-۲- فناوري پوش                                                                                                                64

۱۲-۲-۲- ارتباطات شبكه اي                                                                                                        64

۱۳-۲-۲- راهكارهاي استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات                                                            66

۱۴-۲-۲- نقش فناوري اطلاعات و ارتباطات                                                                                   66

۱۵-۲-۲- ارزش فنا وري اطلاعات و ارتباطات                                                                                 67

۱۶-۲-۲- توانايي هاي فناوري اطلاعات و ارتباطات                                                                         69

۱۷-۲-۲- راهبردهاي فناوري اطلاعات و ارتباطات                                                                           70

۱۸-۲-۲- گروه بندي فناوري اطلاعات و ارتباطات                                                                           70

۱۹-۲-۲- محدوده فعاليت هاي اطلاعاتي و ارتباطي                                                                          72

۲۰-۲-۲- نظام هاي اطلاعاتي و ارتباطي                                                                                         72

۲۱-۲-۲- نظامهاي اطلاعاتي و ارتباطاتي از طريق محمل هايي اطلاعات رابه طور                                   74

سريع و روز آمد در اختيار استفاده كنندها قرار مي دهد…

۲۲-۲-۲- تكنولوژي نوين اطلاعات و ارتباطات                                                                               77

۲۳-۲-۲- نظم نوين اطلاعات و ارتباطات                                                                                       79

۲۴-۲-۲- فناوري اطلاعات و ارتباطات در زندگي آينده                                                                   80

۲۵-۲-۲- مشكلات كشورهاي در حال توسعه در زمينه فناوري اطلاعات و ارتباطات                              81

۲۶-۲-۲- نحوه تأثير فناوري اطلاعات بر ساختار سازمان                                                                   84

۲۷-۲-۲- فناوري اطلاعات و ارتباطات و تأثير آن بر تحولات ساختار جامعه                                         85

۲۸-۲-۲- فناوري اطلاعات و ارتباطات، نياز امروز مديران فردا                                                            86

۲۹-۲-۲- مديريت فناوري اطلاعات IT                                                                                         87

۳-۲- پيشينه پژوهش                                                                                                                    88

۱-۳-۲- پژوهش هاي داخل كشور                                                                                                88

۲-۳-۲- پژوهش هاي خارج كشور                                                                                                92

فصل سوم: فرايند پژوهش

۱-۳- روش پژوهش                                                                                                                    103

۲-۳- جامعه پژوهش                                                                                                                    103

۳-۳- نمونه و روش نمونه گيري                                                                                                    103     

۴-۳- ابزار پژوهش                                                                                                                      104

۱-۴-۳- پرسشنامه فرهنگ سازماني                                                                                               104

۲-۴-۳- پرسشنامه فناوري اطلاعات و ارتباطات                                                                               104

۵-۳- چگونگي تعيين روايي و پايايي ابزار پژوهش                                                                           105

۶-۳- روش جمع آوري اطلاعات                                                                                                  105

۷-۳- روشهاي تجزيه و تحليل آماري                                                                                             106

فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده هاي آماري

۱-۴- مقدمه                                                                                                                               108

۲-۴- اطلاعات عمومی                                                                                                                109

۳-۴- توصيف داده ها                                                                                                                  112

۴-۴- تحليل داده ها                                                                                                                     130

فصل پنجم: بحث و نتيجه گيري

۱-۵- بحث و نتيجه گيري                                                                                                             152

۱-۱-۵- تفسير سوال اصلي پژوهش                                                                                                152

۲-۱-۵- تفسير سوالات فرعي پژوهش

۱-۲-۱-۵- تفسير سوال فرعي اول پژوهش                                                                                      153

۲-۲-۱-۵- تفسير سوال فرعي دوم پژوهش                                                                                      154

۳-۲-۱-۵- تفسير سوال فرعي سوم پژوهش                                                                                     155

۲-۵-  نتيجه كلي                                                                                                                        156

۳-۵- محدوديتها و مشكلات پژوهش                                                                                              157

۴-۵- پيشنهادهاي پژوهش                                                                                                            157

۵-۵- خلاصه پژوهش                                                                                                                  159

منابع و مآخذ

فهرست منابع فارسي                                                                                                                    163

فهرست منابع لاتين                                                                                                                      169

ضمايم

پرسشنامه فرهنگ سازماني

پرسشنامه فناوري اطلاعات

فهرست جداول

عنوان                                                                                             صفحه

جدول شماره (۲-۱) هفت موضوع مورد مقايسه در سازمانها توسط ويليام اوشي            

جدول شماره (۲-۲) سال شمار رسانه هاي اطلاعاتي و ارتباطي                                                           78

جدول شماره (۳-۱) حجم نمونه                                                                                                    103

جدول شماره (۴-۱) توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب جنس                                                           109

جدول شماره (۴-۲) توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب وضعيت تأهل                                    110

جدول شماره (۴-۳) توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب ميزان تحصيلات                                            111

جدول شماره (۴-۴) توزيع نسبي پاسخگويان بر حسب نوآروي و ريسك پذيري                                    112

جدول شماره (۴-۵) توزيع نسبي پاسخگويان بر حسب توجه به جزئيات                                                114

جدول شماره (۴-۶) توزيع نسبي پاسخگويان بر حسب نتيجه محوري                           116

جدول شماره (۴-۷) توزيع نسبي پاسخگويان بر حسب توجه به افراد (فردگرایي)                                    117

جدول شماره (۴-۸) توزيع نسبي پاسخگويان بر حسب توجه به گروه (گروه گرايي)                               118

جدول شماره (۴-۹) توزيع نسبي پاسخگويان برحسب تهور طلبي                                                        119

جدول شماره (۴-۱۰) توزيع نسبي پاسخگويان برحسب ثبات                                                              120

جدول شماره (۴-۱۱) توزيع نسبي پاسخگويان برحسب آشنايي با مفاهيم و اصول                                   121

جدول شماره (۴-۱۲) توزيع نسبي پاسخگويان برحسب مديريت فايلها                                      123

جدول شماره (۴-۱۳) توزيع نسبي پاسخگويان برحسب واژه پردازها                             124

جدول شماره (۴-۱۴) توزيع نسبي پاسخگويان برحسب صفحه گسترها                                     125

جدول شماره (۴-۱۵) توزيع نسبي پاسخگويان برحسب بانكهاي اطلاعاتي                                            127

جدول شماره (۴-۱۶) توزيع نسبي پاسخگويان برحسب ارائه مطلب                                          128

جدول شماره (۴-۱۷) توزيع نسبي پاسخگويان برحسب اينترنت                                                           129

جدول شماره(۴-۱۸)نتايج حاصل از آزمون همبستگي فرهنگ سازماني و                                             131

بكارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات

جدول شماره (۴- ۱۹) نتايج حاصل از آزمون چگونگي ميزان بكارگيري فناوري                                    132

اطلاعات و ارتباطات در بين كاركنان

جدول شماره (۴-۲۰)نتايج حاصل از آزمون همبستگي بين نو آوري و بكارگيري                                   135

فناوري اطلاعات و ارتباطات

جدول شماره (۴-۲۱) نتايج حاصل از آزمون همبستگي بين توجه به جزئيات و                           136

بكارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات

جدول شماره (۴-۲۲) نتايج حاصل از آزمون همبستگي بين نتيجه محوري و                                          139

بكارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات

جدول شماره (۴-۲۳) نتايج حاصل از آزمون همبستگي بين توجه به افراد و                                            141

بكارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات

جدول شماره (۴-۲۴) نتايج حاصل از آزمون همبستگي بين توجه به گروه و                                          143

بكارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات

جدول شماره (۴-۲۵) نتايج حاصل از آزمون همبستگي بين تهور طلبي و                                               145

بكارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات

جدول شماره (۴-۲۶) نتايج حاصل از آزمون همبستگي بين ثبات و                                          147

بكارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات

جدول شماره (۴-۲۷)نتايج حاصل از آزمون سوال تفاوت ميزان بكارگيري                                            150

فناوري اطلاعات و ارتباطات در بين كاركنان زن و مرد

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                     صفحه

نمودار شماره (۲-۱)مدل پنج عاملي فرهنگ سازماني                                                                        40

نمودار شماره (۲-۲)ارتباط تئوري، رفتار، فرهنگ سازماني                                                                 41

نمودار شماره (۲-۳)پيداش فناوري اطلاعات و ارتباطات از تلفيق سه حوزه اطلاعات،                 45

رايانه و ارتباطات                                                                     

نمودار شماره (۲-۴)عصر كشاورزي، صنعت، اطلاعات                                                                     46

نمودار شماره (۴-۱)توزيع نسبي پاسخگويان برحسب جنس                                                                109

نمودار شماره (۴-۲) توزيع نسبي پاسخگويان برحسب وضعيت تأهل                            110

نمودار شماره (۴-۳) توزيع نسبي پاسخگويان برحسب ميزان تحصيلات                                    111

نمودار شماره (۴-۴) رابطه فرهنگ سازماني و بكارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات                131

نمودار شماره (۴-۵) ميزان بكارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات در بين كاركنان                               133

نمودار شماره (۴-۶) رابطه نوآوري و ريسك پذيري و بكارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات    135

نمودار شماره (۴-۷) رابطه توجه به جزئيات و بكارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات                137

نمودار شماره (۴-۸) رابطه بين نتيجه محوري و بكارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات              139

نمودار شماره (۴-۹) رابطه بين توجه به افراد و بكارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات               141

نمودار شماره (۴-۱۰) رابطه بين توجه به گروه و بكارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات             143

نمودار شماره (۴-۱۱) رابطه بين تهور طلبي و بكارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات                 145

نمودار شماره (۴-۱۲) رابطه بين ثبات و بكارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات                         147

نمودار شماره (۴-۱۳)ميزان بكار گيري فناوري اطلاعات وارتباطات دربين كاركنان زن و مرد                   150

 

برچسب , , , , , , , , , , , ,

نوشته شده توسط 7sad.ir

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

17 − 8 =