شماره تماس با تلگرام ::: 09355102506 ::: ir7sad[at ]gmail.com

مقاله انجمن ویژگیهای شخصیتی و خطر اعتیاد به اینترنت در نوجوانان

مقاله انجمن ویژگیهای شخصیتی و خطر اعتیاد به اینترنت در نوجوانان::.www.7sad.ir.::

ترجمه مقالات انگلیسی رشته پزشکی

مقاله انجمن ویژگیهای شخصیتی و خطر اعتیاد به اینترنت در نوجوانان

ارسال شده توسط 7sad.ir

در بزرگترین وب سایت پروژه و پایان نامه وتحقیق ومقاله و کارورزی وترجمه مقالات جدیدو، نمونه سوالات پیام نور وانجام پایان نامه

www.7sad.ir 

مختصری از مقاله :

هدف: این بخش، به تجزیه و تحلیل مطالعه در خصوص ارتباط بین ویژگی های شخصیتی و اعتیاد به اینترنت در نوجوانان می پردازد. روش ها: این مطالعه بین ۳۲۸ نوجوان دو دبیرستان در منطقه دریای اژه از ترکیه نیز انجام شد. داده ها با استفاده از پرسشنامه اجتماعی جمعیتی اطلاعات، مقیاس اعتیاد به اینترنت و مقیاس شخصیتی بر اساس دانش آموزانی که با رضایت آگاهانه خود در این مطالعه شرکت کردند، جمع آوری شد. داده های آمار توصیفی، آزمون t، و تجزیه و تحلیل رگرسیون لجستیک، با استفاده از نرم افزار SPSS مورد بررسی قرار گرفت. نتایج : متوسط سنی دانش آموزان،۱/۴۷ ۱۶/۴۳ ± بود که ۵/۴۰ درصد از آنها زن بودند. درصد افراد در معرض خطر اعتیاد به اینترنت ۹/۱۵ درصد (۵۲ نفر) بود، و ۴/۴۲ درصد (۲۲ نفر) از آنها دارای مقدار زمان قابل قبول برای آنلاین بودن را داشتند. ما تفاوت آماری معنی داری در میانگین نمرات بعدی برای برونگرایی (t=2/310 و p<0/050) و باز بودن به تجربه (t=3/35 و p<0/01)، و بین دانشجویان در معرض خطر اعتیاد به اینترنت (۵۲ نفر) و کسانی که اعتیاد نداشتند ( ۲۷۶ نفر) را مشاهده کردیم. نتیجه گیری : نوجوانانی که در معرض خطر اعتیاد به اینترنت قرار داشتند، مقدار زمان قابل قبوای برای آملاین بودن را دارا بودند. این مطالعه مشخص کرد که خطر ابتلا به اعتیاد به اینترنت، با برونگرایی و گشودگی به تجربه نیز همراه بوده است.

دانلودچکیده انگلیسی مقاله

چکیده لاتین

Purpose: This cross-sectional, descriptive study analyzes the association between personality traits and internet addiction in adolescents. Methods: The study was conducted with 328 adolescents attending two high schools in the Aegean region of Turkey. The data were collected using a sociodemographic information questionnaire, the Internet Addiction Scale and the Adjective Based Personality Scale from students who gave their informed consent to participate. Data were assessed by descriptive statistics, t tests, and logistic regression analysis, using SPSS software. Results: The students had an average age of 16.43 ± 1.47 years and 40.5% were female. The percentage of subjects at risk of internet addiction was 15.9% (n ¼ 52), and 42.4% (n ¼ 22) of them reported that the amounts of time they spent online was acceptable. We found statistically significant differences in the average subdimensional scores for extraversion (t ¼ 2.310, p < .050) and openness to experience ((tn ¼¼32.3756,).p < .001), and between students at risk of internet addiction (n ¼ 52) and those who were not Conclusions: Adolescents who were found to be at risk of internet addiction nevertheless reported on the survey questionnaires that the amount of time they spent online was acceptable. The study determined that participants' risk of internet addiction was associated with their levels of extraversion and openness to experience.

برچسب , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

نوشته شده توسط 7sad.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دو × 1 =