شماره تماس با تلگرام ::: 09355102506 ::: ir7sad[at ]gmail.com

ماه: شهریور ۱۳۹۵

مقاله نقش هتل بیمارستان ها و درمانی در صنعت رو به رشد تجارب بهداشت و درمان: تأثیر پیامدهای دریافتی مسافران بین المللی::. www.7sad.ir.::

ترجمه مقالات انگلیسی رشته مدیریت مدیریت دولتی

مقاله نقش هتل بیمارستان ها و درمانی در صنعت رو به رشد تجارب بهداشت و درمان: تأثیر پیامدهای دریافتی مسافران بین المللی

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فارسی نقش هتل بیمارستان ها و درمانی در صنعت رو به رشد تجارب بهداشت و درمان: تأثیر پیامدهای دریافتی مسافران بین المللی
نام لاتین Medical hotels in the growing healthcare business industry: Impact of international travelers’ perceived outcomes
قیمت ۳۵۰۰۰
سال انتشار ۲۰۱۵
فرمت مقاله Word
تعداد صفحه ۲۱

بیشتر بخوانید
مقاله رفتارهای شهروندی سازمانی و هویت سازمانی معلمان شاغل در پیش دبستانی های دولتی و خصوصی::.www.7sad.ir.::

ترجمه مقالات انگلیسی رشته مدیریت مدیریت دولتی

مقاله رفتارهای شهروندی سازمانی و هویت سازمانی معلمان شاغل در پیش دبستانی های دولتی و خصوصی

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فارسی رفتارهای شهروندی سازمانی و هویت سازمانی معلمان شاغل در پیش دبستانی های دولتی و خصوصی
نام لاتین Teachers’ organizational citizenship behaviors and organizational identification in public and private preschools
قیمت ۳۵۰۰۰
سال انتشار ۲۰۱۵
فرمت مقاله Word
تعداد صفحه ۱۲

بیشتر بخوانید
مقاله درون جعبه سیاه افزونگی نتیجه: تاثیرات یارانه های دولتی در مراحل اولیه بر انباشت منابع و عملکرد سرمایه گذاری جدید

ترجمه مقالات انگلیسی رشته مدیریت مدیریت دولتی

مقاله درون جعبه سیاه افزونگی نتیجه: تاثیرات یارانه های دولتی در مراحل اولیه بر انباشت منابع و عملکرد سرمایه گذاری جدید

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فارسی درون جعبه سیاه افزونگی نتیجه: تاثیرات یارانه های دولتی در مراحل اولیه بر انباشت منابع و عملکرد سرمایه گذاری جدید
نام لاتین Inside the black box of outcome additionality: Effects of early-stage government subsidies on resource accumulation and new venture performance
قیمت ۳۵۰۰۰
سال انتشار ۲۰۱۶
فرمت مقاله Word
تعداد صفحه ۲۹

بیشتر بخوانید
مقاله تاثیر سیاست دولت و کیفیت زیست محیطی بر وفاداری بازدیدکننده از جشنواره های موسیقی تایوان: تاثیرات تعدیلی دلیل بازدیددوباره و نوع حرفه و شغل.::www.7sad.ir.:::

ترجمه مقالات انگلیسی رشته مدیریت مدیریت دولتی

مقاله تاثیر سیاست دولت و کیفیت زیست محیطی بر وفاداری بازدیدکننده از جشنواره های موسیقی تایوان: تاثیرات تعدیلی دلیل بازدیددوباره و نوع حرفه و شغل

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فارسی تاثیر سیاست دولت و کیفیت زیست محیطی بر وفاداری بازدیدکننده از جشنواره های موسیقی تایوان: تاثیرات تعدیلی دلیل بازدیددوباره و نوع حرفه و شغل
نام لاتین Impact of government policy and environment quality on visitor loyalty to Taiwan music festivals: Moderating effects of revisit reason and occupation type
قیمت ۳۵۰۰۰
سال انتشار ۲۰۱۶
فرمت مقاله Word
تعداد صفحه ۲۹

بیشتر بخوانید
مقاله کارگزاران سیاسی حکومت های محلی چگونه از اطلاعات استفاده می کنند؟ یک مطالعه مصاحبه ای و توصیه-های طراحی::. www.7sad.ir .::

ترجمه مقالات انگلیسی رشته مدیریت مدیریت دولتی

مقاله کارگزاران سیاسی حکومت های محلی چگونه از اطلاعات استفاده می کنند؟ یک مطالعه مصاحبه ای و توصیه-های طراحی

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فارسی کارگزاران سیاسی حکومت های محلی چگونه از اطلاعات استفاده می کنند؟ یک مطالعه مصاحبه ای و توصیه-های طراحی
نام لاتین How local government policy workers use information: An interviewstudy and design recommendations
قیمت ۳۵۰۰۰
سال انتشار ۲۰۱۵
فرمت مقاله Word
تعداد صفحه ۵۲

بیشتر بخوانید
مقاله به کار گیری برنامه ریزی تعاملی با تکیه بر رهبری بخش دولتی در هیئت مدیره شورای مهاجرت اندونزیwww.7sad.ir

ترجمه مقالات انگلیسی مدیریت دولتی

مقاله به کار گیری برنامه ریزی تعاملی با تکیه بر رهبری بخش دولتی در هیئت مدیره شورای مهاجرت اندونزی

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فارسی به کار گیری برنامه ریزی تعاملی با تکیه بر رهبری بخش دولتی در هیئت مدیره شورای مهاجرت اندونزی
نام لاتین Applying Interactive Planning on Public Service Leadership in The Directorate General of Immigration Indonesia
قیمت ۳۵۰۰۰
سال انتشار ۲۰۱۵
فرمت مقاله Word
تعداد صفحه ۲۴

بیشتر بخوانید
مقاله بهینه سازی ژنتیک با استفاده از مدل توزیع فازی

ترجمه مقالات انگلیسی مدیریت بازرگانی

مقاله بهینه سازی ژنتیک با استفاده از مدل توزیع فازی

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فارسی بهینه سازی ژنتیک با استفاده از مدل توزیع فازی
نام لاتین Genetic optimisation of a fuzzy distribution model
قیمت ۲۵۰۰۰
سال انتشار ۲۰۱۱
فرمت مقاله Word
تعداد صفحه ۱۶

بیشتر بخوانید
مقاله رویکرد AHP فازی به مشکل گزینش کارکنان (انتخاب پرسنل)

ترجمه مقالات انگلیسی مدیریت بازرگانی

مقاله رویکرد AHP فازی به مشکل گزینش کارکنان (انتخاب پرسنل)

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فارسی مقاله رویکرد AHP فازی به مشکل گزینش کارکنان (انتخاب پرسنل)
نام لاتین fuzzy AHP approach to personnel selection problem
قیمت ۳۵۰۰۰
سال انتشار ۲۰۱۰
فرمت مقاله Word
تعداد صفحه ۱۱

بیشتر بخوانید
مقاله نقدینگی ساختار سرمایه : مرجع ویژه ی سریلانکا تلکامwww.7sad.ir

ترجمه مقالات انگلیسی مدیریت بازرگانی

مقاله نقدینگی ساختار سرمایه : مرجع ویژه ی سریلانکا تلکام

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فارسی نقدینگی ساختار سرمایه : مرجع ویژه ی سریلانکا تلکام
نام لاتین Liquidity and Capital Structure: Special reference to Sri Lanka Telecom Plc
قیمت ۳۵۰۰۰
سال انتشار ۲۰۱۳
فرمت مقاله Word
تعداد صفحه ۱۱

بیشتر بخوانید
مقاله سیستم مدیریت و بصری سازی مبتنی بر اترنت توزیع شده برای نظارت ساختمان هاwww.7sad.ir

ترجمه مقالات انگلیسی مدیریت بازرگانی

مقاله سیستم مدیریت و بصری سازی مبتنی بر اترنت توزیع شده برای نظارت ساختمان ها

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فارسی سیستم مدیریت و بصری سازی مبتنی بر اترنت توزیع شده برای نظارت ساختمان ها
نام لاتین Distributed Ethernet Based System of Measurement and Visualization for Buildings Monitoring
قیمت ۳۵۰۰۰
سال انتشار ۲۰۱۳
فرمت مقاله Word
تعداد صفحه ۲۰

بیشتر بخوانید
مقاله اثر کارکردهای مدیریت کیفیت جامع بر عملکرد کیفیت و عملکرد نوآوریwww.7sad.ir

ترجمه مقالات انگلیسی مدیریت بازرگانی

مقاله اثر کارکردهای مدیریت کیفیت جامع بر عملکرد کیفیت و عملکرد نوآوری

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فارسی اثر کارکردهای مدیریت کیفیت جامع بر عملکرد کیفیت و عملکرد نوآوری
نام لاتین Energy-Aware Fisheye Routing (EA-FSR) algorithm for wireless mobile sensor networks
قیمت ۳۵۰۰۰
سال انتشار ۲۰۱۲
فرمت مقاله Word
تعداد صفحه ۱۰

بیشتر بخوانید
مقاله اثرات رفتار فروش اخلاقی از طریق تئوری هزینه مبادله: مشتری به چه کسی وفادار است؟wwww.sad.ir

ترجمه مقالات انگلیسی مدیریت بازرگانی

مقاله اثرات رفتار فروش اخلاقی از طریق تئوری هزینه مبادله: مشتری به چه کسی وفادار است؟

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فارسی اثرات رفتار فروش اخلاقی از طریق تئوری هزینه مبادله: مشتری به چه کسی وفادار است؟
نام لاتین Effects of Ethical Sales Behavior Considered through Transaction Cost Theory: To Whom Is the Customer Loyal
قیمت ۳۵۰۰۰
سال انتشار ۲۰۱۲
فرمت مقاله Word
تعداد صفحه ۲۰

بیشتر بخوانید
مقاله تأثیر ارزش ویژه نام تجاری بر پاسخ مصرف کنندهwww.7sad.ir

ترجمه مقالات انگلیسی مدیریت بازرگانی

مقاله تأثیر ارزش ویژه نام تجاری بر پاسخ مصرف کننده

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فارسی تأثیر ارزش ویژه نام تجاری بر پاسخ مصرف کننده
نام لاتین The influence of brand equity on consumer responses
قیمت ۳۵۰۰۰
سال انتشار ۲۰۱۲
فرمت مقاله Word
تعداد صفحه ۲۰

بیشتر بخوانید
مقاله چارچوبی یکپارچه جهت مدیریت ریسک برون سپاریwww.7sad.ir

ترجمه مقالات انگلیسی مدیریت بازرگانی

مقاله چارچوبی یکپارچه جهت مدیریت ریسک برون سپاری

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فارسی چارچوبی یکپارچه جهت مدیریت ریسک برون سپاری
نام لاتین An integrated framework for outsourcing risk management
قیمت ۳۵۰۰۰
سال انتشار ۲۰۱۲
فرمت مقاله Word
تعداد صفحه ۱۸

بیشتر بخوانید
مقاله تاثیر کمک تصمیمی بر ریسک گریزی در تصمیمات سرمایه گذاری ثابتwww.7sad.ir

ترجمه مقالات انگلیسی مدیریت بازرگانی

مقاله تاثیر کمک تصمیمی بر ریسک گریزی در تصمیمات سرمایه گذاری ثابت

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فارسی تاثیر کمک تصمیمی بر ریسک گریزی در تصمیمات سرمایه گذاری ثابت
نام لاتین The effect of a decision aid on risk aversion in capital investment decisions
قیمت ۳۵۰۰۰
سال انتشار ۲۰۱۲
فرمت مقاله Word
تعداد صفحه ۲۷

بیشتر بخوانید
مقاله کنترل خطر بهینۀ مازاد خسارت: سیاست های بیمۀ اتکائیwww.7sad.ir

ترجمه مقالات انگلیسی مدیریت بازرگانی

مقاله کنترل خطر بهینۀ مازاد خسارت: سیاست های بیمۀ اتکائی

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فارسی کنترل خطر بهینۀ مازاد خسارت: سیاست های بیمۀ اتکائی
نام لاتین The digital marketing skills gap: Developing a Digital Marketer Modelfor the communication industriesJo
قیمت ۳۵۰۰۰
سال انتشار ۲۰۱۲
فرمت مقاله Word
تعداد صفحه ۲۹

بیشتر بخوانید
مقاله شاخص های کیفی برای مدلهای فرآیند تجاریwww.7sad.ir

ترجمه مقالات انگلیسی مدیریت بازرگانی

مقاله شاخص های کیفی برای مدلهای فرآیند تجاری

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فارسی شاخص های کیفی برای مدلهای فرآیند تجاری
نام لاتین Quality Metrics for Business Process Models
قیمت ۳۵۰۰۰
سال انتشار ۲۰۱۲
فرمت مقاله Word
تعداد صفحه ۲۰

بیشتر بخوانید
مقاله روشهای پرداخت سود سهام در بخش غیر مالی پاکستان: شواهد تجربی از بورس اوراق بهادار کراچیwww.7sad.ir

ترجمه مقالات انگلیسی مدیریت بازرگانی

مقاله روشهای پرداخت سود سهام در بخش غیر مالی پاکستان: شواهد تجربی از بورس اوراق بهادار کراچی

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فارسی روشهای پرداخت سود سهام در بخش غیر مالی پاکستان: شواهد تجربی از بورس اوراق بهادار کراچی
نام لاتین Dividend Payment Practices in the Non- Financial Sector of Pakistan: Empirical Evidence from the Karachi Stock Exchange
قیمت ۳۵۰۰۰
سال انتشار ۲۰۱۲
فرمت مقاله Word
تعداد صفحه ۲۷

بیشتر بخوانید
مقاله عوامل شکست کسب و کار در شرکتهای کوچک و متوسط ایران: آیا کارآفرینان موفق و ناموفق دیدگاه های مختلف داشته اند ؟www.7sad.ir

ترجمه مقالات انگلیسی مدیریت بازرگانی

مقاله عوامل شکست کسب و کار در شرکتهای کوچک و متوسط ایران: آیا کارآفرینان موفق و ناموفق دیدگاه های مختلف داشته اند ؟

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فارسی عوامل شکست کسب و کار در شرکتهای کوچک و متوسط ایران: آیا کارآفرینان موفق و ناموفق دیدگاه های مختلف داشته اند ؟
نام لاتین Business failure factors in Iranian SMEs: Do successful and unsuccessful entrepreneurs have different viewpoints
قیمت ۳۵۰۰۰
سال انتشار ۲۰۱۴
فرمت مقاله Word
تعداد صفحه ۲۷

بیشتر بخوانید
مقاله مجاورت چگونه بر همکاری بازاریابی بین شرکتی تأثیر می گذارد؟ مطالعه ایی بر خوشۀ تجارت کشاورزی

ترجمه مقالات انگلیسی مدیریت بازرگانی

مقاله مجاورت چگونه بر همکاری بازاریابی بین شرکتی تأثیر می گذارد؟ مطالعه ایی بر خوشۀ تجارت کشاورزی

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فارسی مجاورت چگونه بر همکاری بازاریابی بین شرکتی تأثیر می گذارد؟ مطالعه ایی بر خوشۀ تجارت کشاورزی
نام لاتین How does proximity affect interfirm marketing cooperation? A study of an agribusiness cluster
قیمت ۳۵۰۰۰
سال انتشار ۲۰۱۵
فرمت مقاله Word
تعداد صفحه ۲۲

بیشتر بخوانید
مقاله طراحی جدید برای محاسبات بلوغ مدیریت پروژه (PMM)

ترجمه مقالات انگلیسی مدیریت بازرگانی

مقاله طراحی جدید برای محاسبات بلوغ مدیریت پروژه (PMM)

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فارسی طراحی جدید برای محاسبات بلوغ مدیریت پروژه (PMM)
نام لاتین New design for calculating Project Management Maturity (PMM)
قیمت ۳۵۰۰۰
سال انتشار ۲۰۱۵
فرمت مقاله Word
تعداد صفحه ۱۹

بیشتر بخوانید
مقاله وضعیت فعلی و مفهوم آینده قدرت در بازارهای صنعتیwww.7sad.ir

ترجمه مقالات انگلیسی مدیریت بازرگانی

مقاله وضعیت فعلی و مفهوم آینده قدرت در بازارهای صنعتی

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فارسی وضعیت فعلی و مفهوم آینده قدرت در بازارهای صنعتی
نام لاتین The current situation and future conceptualization of power in industrial markets
قیمت ۳۵۰۰۰
سال انتشار ۲۰۱۵
فرمت مقاله Word
تعداد صفحه ۱۸

بیشتر بخوانید
مقاله آنالیزهای انتقادی از سیستم اطلاعاتی مدیریت موسسات مالی کوچک منتخب هندwww.7sad.ir

ترجمه مقالات انگلیسی مدیریت بازرگانی

مقاله آنالیزهای انتقادی از سیستم اطلاعاتی مدیریت موسسات مالی کوچک منتخب هند

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فارسی آنالیزهای انتقادی از سیستم اطلاعاتی مدیریت موسسات مالی کوچک منتخب هند
نام لاتین Critical analysis of management information system of selected Indian microfinance institutions
قیمت ۳۵۰۰۰
سال انتشار ۲۰۱۴
فرمت مقاله Word
تعداد صفحه ۱۷

بیشتر بخوانید
مقاله مدیریت بهره وری در بانکهای منطقه ای ژاپنی: یک شبکه DEAwww.7sad.ir

ترجمه مقالات انگلیسی مدیریت بازرگانی

مقاله مدیریت بهره وری در بانکهای منطقه ای ژاپنی: یک شبکه DEA

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فارسی مدیریت بهره وری در بانکهای منطقه ای ژاپنی: یک شبکه DEA
نام لاتین Management Efficiency in Japanese Regional Banks: A Network DEA
قیمت ۳۵۰۰۰
سال انتشار ۲۰۱۵
فرمت مقاله Word
تعداد صفحه ۲۰

بیشتر بخوانید
مقاله تجزیه وتحلیل انتظارات دانشجویان مدیریت ورزشی از نظر کیفیتwww.7sad.ir

ترجمه مقالات انگلیسی مدیریت بازرگانی

مقاله تجزیه وتحلیل انتظارات دانشجویان مدیریت ورزشی از نظر کیفیت

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فارسی تجزیه وتحلیل انتظارات دانشجویان مدیریت ورزشی از نظر کیفیت
نام لاتین Analyse of the expectations of the sports management students in terms of quality
قیمت ۳۵۰۰۰
سال انتشار ۲۰۱۵
فرمت مقاله Word
تعداد صفحه ۱۴

بیشتر بخوانید
مقاله کیفیت اطلاعات در اسناد فرایند طراحی سیستم های مدیریت کیفیتwww.7sad.ir

ترجمه مقالات انگلیسی مدیریت بازرگانی

مقاله کیفیت اطلاعات در اسناد فرایند طراحی سیستم های مدیریت کیفیت

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فارسی کیفیت اطلاعات در اسناد فرایند طراحی سیستم های مدیریت کیفیت
نام لاتین Information quality in design process documentation of qualitymanagement systems
قیمت ۴۰۰۰۰
سال انتشار ۲۰۱۵
فرمت مقاله Word
تعداد صفحه ۲۸

بیشتر بخوانید
گزارش تخصصی : آموزش صحيح نوشتن و صحیح خواندن به دانش آموزانم و بهبود املا ی آنهاwww.7sad.ir

گزارش تخصصی معلمان

گزارش تخصصی : آموزش صحيح نوشتن و صحیح خواندن به دانش آموزانم و بهبود املا ی آنها

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فایل : آموزش صحيح نوشتن و صحیح خواندن به دانش آموزانم و بهبود املا ی آنها
فرمت : WORD
تعدادصفحات : ۲۰
قیمت : ۵۰٫۰۰۰

بیشتر بخوانید
گزارش تخصصی راهکارهایی برای ایجاد جذابیت در کلاس درسwww.7sad.ir

گزارش تخصصی معلمان

گزارش تخصصی راهکارهایی برای ایجاد جذابیت در کلاس درس

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فایل : گزارش تخصصی راهکارهایی برای ایجاد جذابیت در کلاس درس
فرمت : WORD
تعدادصفحات : ۱۵
قیمت : ۵۰٫۰۰۰

بیشتر بخوانید
گزارش تخصصی مقطع ابتدایی درباره فواید حجابwww.7sad.ir

گزارش تخصصی معلمان

گزارش تخصصی مقطع ابتدایی درباره فواید حجاب

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فایل : گزارش تخصصی مقطع ابتدایی درباره فواید حجاب
فرمت : WORD
تعدادصفحات : ۱۵
قیمت : ۵۰٫۰۰۰

بیشتر بخوانید
در بزرگترین وب سایت پروژه و پایان نامه وتحقیق ومقاله و کارورزی وترجمه مقالات جدیدو، نمونه سوالات پیام نور وانجام پایان نامه www.7sad.ir

گزارش تخصصی معلمان

گزارش تخصصی معاون پرورشی

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فایل : گزارش تخصصی معاون پرورشی
فرمت : WORD
تعدادصفحات : ۱۲
قیمت : ۵۰٫۰۰۰

بیشتر بخوانید
گزارش تخصصی : رفع مشکل پرخاشگری و عصبانیت دانش آموزان دوره ی راهنمایی تحصیلی در بزرگترین وب سایت پروژه و پایان نامه وتحقیق ومقاله و کارورزی وترجمه مقالات جدیدو، نمونه سوالات پیام نور وانجام پایان نامه www.7sad.ir

گزارش تخصصی معلمان

گزارش تخصصی : رفع مشکل پرخاشگری و عصبانیت دانش آموزان دوره ی راهنمایی تحصیلی

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فایل : گزارش تخصصی رفع مشکل پرخاشگری و عصبانیت دانش آموزان دوره ی راهنمایی تحصیلی
فرمت : WORD
تعدادصفحات : ۲۰
قیمت : ۱۰۰٫۰۰۰

بیشتر بخوانید
دانلود نمونه سوالات  American File 2 Unit7-9

نمونه سوالات استخدامی

دانلود نمونه سوالات American File 2 Unit7-9

ارسال شده توسط 7sad.ir

دانلود نمونه سوالاتAmerican File 2 Unit7-9

در بزرگترین وب سایت پروژه و پایان نامه وتحقیق ومقاله و کارورزی وترجمه مقالات جدیدو، نمونه سوالات پیام نور وانجام پایان نامه

www.7sad.ir

بیشتر بخوانید
گزارش تخصصی آموزگار ابتدایی : استفاده از فعالیتهای مکمل آزمایشگاهی در درس علومwww.7sad.ir

گزارش تخصصی معلمان

گزارش تخصصی آموزگار ابتدایی : استفاده از فعالیتهای مکمل آزمایشگاهی در درس علوم

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فایل : استفاده از فعالیتهای مکمل آزمایشگاهی در درس علوم
فرمت : WORD
تعدادصفحات : ۲۰
قیمت : ۵۰٫۰۰۰

بیشتر بخوانید
گزارش تخصصی معلمان ابتدایی ضعف دانش آموزان درریاضی

گزارش تخصصی معلمان

گزارش تخصصی معلمان ابتدایی ضعف دانش آموزان درریاضی

ارسال شده توسط 7sad.ir

امروزه آموزش ریاضی درجهان به عنوان یک موضوع اصلی ومحوری در برنامه ریزی تحصیلی مدارس در دوره های مختلف مطرح وبه عنوان وسیله ای نیرومندبرای پرورش نظم فکری، درست اندیشیدن، تقویت دقت ،تامل، ابتکار، قوه نوآوری وخلاقیت در دانش آموزان مورد توجه قرار گرفته است.به همین دلیل شناسایی روش ها وراهکارهای بهتر ونوین جهت آموزش وتدریس مطالب ومفاهیم ریاضی از اولویت های هر نظام آموزشی می باشد

فرمت : WORD
تعدادصفحات : ۱۲
قیمت : ۵۰۰۰۰

بیشتر بخوانید
گزارش تخصصی معلمین ابتدایی علاقمندی دانش آموزان به-درس ریاضی در بزرگترین وب سایت پروژه و پایان نامه وتحقیق ومقاله و کارورزی وترجمه مقالات جدیدو، نمونه سوالات پیام نور وانجام پایان نامه www.7sad.ir

گزارش تخصصی معلمان

گزارش تخصصی معلمین ابتدایی علاقمندی دانش آموزان به-درس ریاضی

ارسال شده توسط 7sad.ir

چكيده :

از اوايل سال تحصيلي ، همواره رفتار دانش آموزان در زنگ رياضي، توجه من را به موضوعي از اين قرار به خود جلب ميكرد. بدان معنا كه در اين زنگ، شاهد چهره هاي درهم رفته و بي حوصله ي آنان بودم.
فرمت : WORD
تعدادصفحات : ۱۲
قیمت : ۵۰۰۰۰

بیشتر بخوانید
پایان نامه تاثير جو عاطفي خانواده براعتماد به نفس فرزندانwww.7sad.ir

پایان نامه پایان نامه رشته روانشاسی

پایان نامه تاثير جو عاطفي خانواده براعتماد به نفس فرزندان

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فایل : پایان نامه تاثير جو عاطفي خانواده براعتماد به نفس فرزندان
فرمت : WORD
تعدادصفحات : ۹۰
قیمت : ۱۵۰۰۰۰

بیشتر بخوانید
پایان نامه راههای ایجاد علاقه به پوشش اسلامیwww.7sad.ir

پایان نامه پایان نامه رشته روانشاسی

پایان نامه راههای ایجاد علاقه به پوشش اسلامی

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فایل : پایان نامه راههای ایجاد علاقه به پوشش اسلامی
فرمت : WORD
تعدادصفحات : ۵۰
قیمت : ۱۵۰۰۰۰

بیشتر بخوانید
پایان نامه روابط بين والدين و فرزندان و تأثير آن در تربيتwww.7sad.ir

پایان نامه پایان نامه رشته روانشاسی

پایان نامه روابط بين والدين و فرزندان و تأثير آن در تربيت

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فایل : پایان نامه روابط بين والدين و فرزندان و تأثير آن در تربيت
فرمت : WORD
تعدادصفحات : ۸۵
قیمت : ۱۵۰۰۰۰

بیشتر بخوانید
پایان نامه کاربرد رايانه در ايجاد و رشد خلاقيت www.7sad.ir

پایان نامه پایان نامه رشته روانشاسی

پایان نامه کاربرد رايانه در ايجاد و رشد خلاقيت

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فایل : پایان نامه کاربرد رايانه در ايجاد و رشد خلاقيت
فرمت : WORD
تعدادصفحات : ۱۱۰
قیمت : ۲۰۰۰۰۰

بیشتر بخوانید
پایان نامه مقايسه تاثير سبکهای مدیریت کلاس بر روی رشد فراشناخت دانش آموزان دختر پايه چهارم ابتدايیwww.7sad.ir

پایان نامه پایان نامه رشته روانشاسی

پایان نامه مقايسه تاثير سبکهای مدیریت کلاس بر روی رشد فراشناخت دانش آموزان دختر پايه چهارم ابتدايی

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فایل : پایان نامه مقايسه تاثير سبکهای مدیریت کلاس بر روی رشد فراشناخت دانش آموزان دختر پايه چهارم ابتدايی
فرمت : WORD
تعدادصفحات : ۱۹۰
قیمت : ۲۰۰۰۰۰

بیشتر بخوانید
پایان نامه نقش بازی در پرورش خلاقیت کودکانwww.7sad.ir

پایان نامه پایان نامه رشته روانشاسی

پایان نامه نقش بازی در پرورش خلاقیت کودکان

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فایل : پایان نامه نقش بازی در پرورش خلاقیت کودکان
فرمت : WORD
تعدادصفحات : ۵۰
قیمت : ۱۵۰۰۰۰

بیشتر بخوانید