شماره تماس با تلگرام ::: 09355102506 ::: ir7sad[at ]gmail.com

ارزیابی تاثیر تنوع کاربرد کارتهای ATM در بانکداری الکترونیک بر بهبود عملکرد شعب بانک های دولتی و خصوصی در استان گیلان

کارورزی فرهنگیان | اقدام پژوهی | کنش پزوهی | گزارشات تخصصی | طرح درس | کاورزی ۱ | کارورزی ۲ | کارورزی ۳ | کارورزی ۴ ارزیابی تاثیر تنوع کاربرد کارتهای ATM در بانکداری الکترونیک بر بهبود عملکرد شعب بانک های دولتی و خصوصی در استان گیلان
ارزیابی تاثیر تنوع کاربرد کارتهای ATM در بانکداری الکترونیک بر بهبود عملکرد شعب بانک های دولتی و خصوصی در استان گیلان::.www.7sad.ir.::

ارزیابی تاثیر تنوع کاربرد کارتهای ATM در بانکداری الکترونیک بر بهبود عملکرد شعب بانک های دولتی و خصوصی در استان گیلان

ارسال شده توسط 7sad.ir

در بزرگترین وب سایت پروژه و پایان نامه وتحقیق ومقاله و کارورزی وترجمه مقالات جدیدو، نمونه سوالات پیام نور وانجام پایان نامه

www.7sad.ir 

مختصری از پایان نامه :

استفاده از کارت های ATM یکی از ابزارهای بانکداری الکترونیکی است که موجب تسهیل در ارائه وجوه نقد و سرعت انتقال وجوه و همین طور دقت و کاهش حجم عملیات مربوط به ارائه پول را فراهم می آورد. اصلاحات ساختاری در بخش های واقعی و مالی اقتصاد ایران و بانک های کشور دربر دارنده مؤلفه های گوناگونی است. به نظر می رسد  شناسایی عوامل بهبود عملکرد در نظام بانکی می تواند پیش نیازی برای ایجاد تحول در نظام بانکداری ایران باشد. که تحقیق حاضر به بررسی این سوال می پردازد که آیا تنوع کاربرد کارتهای ATM  بر بهبود عملکرد شعب بانک های دولتی و خصوصی تاثیرگذار است؟

روش تحقیق از نوع توصیفی، تحلیلی از نوع علی است. جامعه آماری انتخاب شده مشتریان (دارندگان کارت ATM) بانک های دولتی و خصوصی استان گیلان می باشند که تعداد ۴۰۰ نمونه از طریق روش نمونه گیری غیراحتمالی در دسترس به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه استفاده شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از رگرسیون و تحلیل واریانس استفاده شد.

با توجه به نتایج به دست آمده مشاهده شد تنوع کاربرد کارت های ATM  بر بهبود عملکرد شعب بانک های دولتی و خصوصی استان گیلان تاثیرگذار است و شدت رابطه بین تنوع کاربرد کارتهایATM   و بهبود عملکرد برابر ۶۴۰/۰ می باشد؛ از طرفی ضریب تعیین نیز برابر با ۴۰۹/۰ می باشد که بیانگر آنست که متغیر تنوع کاربرد کارتهایATM   در حدود ۴۱ درصد متغیر بهبود عملکرد را تبیین می کند. همچنین تنوع کاربرد کارتهای ATM بر ابعاد  بهبود  عملکرد  بصورت جداگانه نیز تاثیرگذار است.

کلمات کلیدی: بهبود عملکرد، سودآوری، رضایت مشتری، احساس امنیت مشتری، کارت ATM

۱-۱) مقدمه

از ویژگی‌های قرن حاضر، توسعه اعجاب آور تکنولوژی  ارتباطات و اطلاعات و بکارگیری آن جهت افزایش سرعت و کیفیت در ارائه خدمات می‌باشد ضمن این که بخش خدمات در حدود ۲۰ درصد کل تجارت جهانی را تشکیل می دهد و در طی ۱۵ سال گذشته، مانند تجارت کالا از رشد سریع ۵/۸ درصدی برخوردار بوده است. این پیشرفت‌، بانکداری را نیز تحت تأثیر شدید خود قرار داده و باعث تغییرات عمده‌ای در این صنعت گردیده است. سرعت توسعه صنعت انفورماتیک باعث ایجاد تغییرات عمده‌ای در شکل پول و سیستم‌های انتقال منابع در عرصه بانکداری گردیده و مفاهیم جدیدی از بانکداری تحت عنوان بانکداری الکترونیکی ظهور یافته است.

صنعت بانکداری ایران به عنوان یکی از پایه های تاثیر گذار در اقتصاد کشور نقش تعیین کنندهای در فعالیت های اقتصادی کشور ایفا می کند. شکاف موجود میان صنعت بانکداری ایران و بانکداری روز دنیا بیانگر فاصله معنی دار بانک های ایرانی با استاندارد های بین المللی  است. وجود چنین شرایطی لزوم تجدید نظر در روابط بین نظام  بانکداری و مشتریان به عنوان منبع اصلی درآمد و موفقیت سازمان را ضروری می سازد. مشتریان را باید دلیل وجودی سازمان به حساب آورد لذا نه تنها شناخت نیاز های آشکار آنان، پیش بینی، تعیین و هدایت نیاز های پنهان مشتریان، طراحی و اجرا ی برنامه های ارائه خدمات در جهت رفع این نیاز ها برای جذب مشتری از ارکان اساسی هرگونه فعالیت در سازمان می باشد. شعار معروف ”همیشه حق با مشتری است” اگر به درستی اجرا شود می تواند باعث کسب موفقیت در نظام بانکداری کشور شود. به کارگیری جدیدترین روشهای بازاریابی در زمینه مشتری مداری و کسب رضایت مشتری باعث موفقیت سازمان می گردد. زمانی که بتوانیم نیاز های مشتریان را نسبت به رقبای دیگر زودتر تشخیص داده و با ارائه راهکارهای مناسب مشتریانمان را زودتر از رقبا شناسایی و جذب نماییم؛ آنگاه سازمانی موفق خواهیم بود.این فصل شامل بیان مسئله، اهمیت و ضرورت تحقیق، اهداف تحقیق، چهارچوب نظری، فرضیات تحقیق، تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها و قلمرو تحقیق می باشد.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                            صفحه

چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………………………1

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱) مقدمه……………………………………………………………………………………………………….. ………….3

۱-۲) تشریح و بیان مسئله……………………………………………………………………………………… ………….3

۱-۳) اهمیت و ضرورت تحقیق……………………………………………………………………………… ………….5

۱-۴) اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………… ………….6

۱-۵) چهارچوب نظری………………………………………………………………………………………… ………….6

۱-۶) فرضیات تحقیق…………………………………………………………………………………………… ………….7

۱-۷) تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها…………………………………………………………………… ………….7

۱-۸) قلمرو تحقیق……………………………………………………………………………………………… ………….9

۱-۹) جمع بندی…………………………………………………………………………………………………. ………….9

فصل دوم: مبانی نظری تحقیق

۲-۱) بانکداری الکترونیک…………………………………………………………………………………….. ………..12

۲-۲) تاریخچه بانکداری الکترونیک…………………………………………………………………………. ………..14

۲-۳) اجزای بانکداری الکترونیک در ایران………………………………………………………………… ………..18

۲-۴) کارت های اعتباری………………………………………………………………………………………. ………..18

۲-۵) تشریح مفهوم عملکرد…………………………………………………………………………………… ………..26

۲-۶) عملکرد سازمانی ………………………………………………………………………………………… ………..28

۲-۷) ابعاد ارزیابی عملکرد……………………………………………………………………………………. ………..28

۲-۸) انواع ارزیابی عملکرد …………………………………………………………………………………… ………..29

۲-۹) فرآیند ارزیابی عملکرد………………………………………………………………………………….. ………..31

۲-۱۰) اهداف ارزیابی عملکرد ………………………………………………………………………………. ………..31

۲-۱۱) مدل های شناخته شده در زمینه ارزیابی عملکرد (فرایندها و چارچوبها) ………………….. ………..31

۲-۱۱-۲) ماتریس عملکرد (۱۹۸۹)………………………………………………………………………….. ………..32

۲-۱۱-۳) مدل نتایج و تعیین کننده ها (۱۹۹۱)……………………………………………………………. ………..32

۲-۱۱-۴) هرم عملکرد (۱۹۹۱)………………………………………………………………………………. ………..33

۲-۱۱-۵) کارت امتیازدهی متوازن (۱۹۹۲)…………………………………………………………………. ………..33

۲-۱۱-۶) فرایند کسب و کار  (1996)……………………………………………………………………… ………..34

۲-۱۱-۷) تحلیل ذی نفعان (۲۰۰۱)…………………………………………………………………………. ………..35

۲-۱۱-۸) مدل تعالی سازمان………………………………………………………………………………….. ………..36

۲-۱۱-۹) چارچوب مدوری و استیپل (۲۰۰۰)……………………………………………………………. ………..36

۲-۱۲) سودآوری………………………………………………………………………………………………… ………..38

۲-۱۳) رضایت مشتری…………………………………………………………………………………………. ………..38

۲-۱۴) احساس امنیت مشتری………………………………………………………………………………… ………..42

۲-۱۵) پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………………. ………..43

۲-۱۶) جمع بندی……………………………………………………………………………………………………………………….52

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

۳-۱) مقدمه ………………………………………………………………………………………………………. ………..54

۳-۲ روش تحقیق……………………………………………………………………………………………….. ………..54

۳-۳) جامعه و نمونه آماری تحقیق…………………………………………………………………………… ………..55

۳-۳-۱) جامعه آماری تحقیق………………………………………………………………………………….. ………..55

۳-۳-۲) نمونه آماری تحقیق…………………………………………………………………………………… ………..55

۳-۴) روش ها و ابزار گردآوری اطلاعات…………………………………………………………………. ………..57

۳-۵) روایی و پایایی پرسشنامه………………………………………………………………………………. ………..58

۳-۵-۱) روایی……………………………………………………………………………………………………. ………..58

۳-۵-۲) پایایی……………………………………………………………………………………………………. ………..58

۳-۶) روش تجزیه و تحلیل داده ها…………………………………………………………………………. ………..59

۳-۶-۱) تجزیه و تحلیل با استفاده از آمار توصیفی……………………………………………………… ………..59

۳-۶-۲) تجزیه و تحلیل با استفاده از آمار استنباطی……………………………………………………… ………..60

۳-۶-۳ ) تحلیل رگرسیون……………………………………………………………………………………… ………..60

۳-۶-۴) آزمون دوربین واتسون………………………………………………………………………………. ………..61

۳-۶-۵) تکنیک مدل یابی معادلات ساختاری……………………………………………………………… ………..61

۳-۶-۶ ) آزمون کلموگروف –  اسمیرنف………………………………………………………………………………………62

۳-۶-۷ ) آزمون t-value……………………………………………………………………………………… ………..62

۳-۶-۸ ) تحلیل عاملی تأییدی………………………………………………………………………………… ………..63

۳-۶-۹ ) شاخص های برازندگی…………………………………………………………………………….. ………..64

۳-۶-۹-۱ ) آزمون خی –  دو………………………………………………………………………………. ………..64

۳-۶-۹-۲ ) شاخص RMSEA …………………………………………………………………………… ………..64

۳-۱۰) جمع بندی……………………………………………………………………………………………….. ………..64

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده های تحقیق

۴-۱) مقدمه:………………………………………………………………………………………………………. ………..67

۴-۲) توصیف متغیر های جمعیت شناختی پاسخ دهندگان:…………………………………………….. ………..68

۴-۳)  توصیف متغیر های تحقیق:……………………………………………………………………………. ………..71

۴-۴) آزمون فرضیات تحقیق:…………………………………………………………………………………. ………..73

۴-۵) یافته های جانبی تحقیق ……………………………………………………………………………….. ………..79

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

۵-۱) مقدمه……………………………………………………………………………………………………….. ………..84

۵-۲) نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………… ………..84

۵-۲-۱ ) نتایج بررسی توصیفی داده ها…………………………………………………………………….. ………..84

۵-۲-۲ ) نتایج آمار استنباطی………………………………………………………………………………….. ………..85

۵-۳ ) پیشنهادات بر مبنای یافته های تحقیق………………………………………………………………. ………..86

۵-۴) محدودیت های تحقیق………………………………………………………………………………….. ………..87

۵-۵ ) پیشنهاداتی برای تحقیقات آینده……………………………………………………………………… ………..88

منابع و مآخذ…………………………………………………………………………………………………….. ………..89

پیوست ها…………………………………………………………………………………………………………. ………..96

چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………………………109

فهرست جداول

 عنوان                                                                                                           صفحه

جدول ۲-۱) ابعاد مدل سرکوال………………………………………………………………………………………………………………… …………42

جدول ۲-۲) پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………. …………47

جدول ۳-۱) ضرایب آلفای کرونباخ  مربوط به متغیر ها…………………………………………………………………………… …………59

جدول ۴-۱)  توصیف متغیر جنسیت……………………………………………………………………………………………………….. …………68

جدول ۴-۲) توصیف متغیر سن……………………………………………………………………………………………………………….. …………69

جدول ۴-۳) توصیف متغیر تحصیلات…………………………………………………………………………………………………….. …………70

جدول ۴-۴) توصیف متغیر  سودآوری…………………………………………………………………………………………………….. …………71

جدول ۴-۵) توصیف متغیر احساس امنیت مشتریان………………………………………………………………………………… …………71

جدول ۴-۶) توصیف متغیر  رضایت مشتریان………………………………………………………………………………………….. …………71

جدول ۴-۷) توصیف متغیر تنوع کاربرد کارتهای ATM…………………………………………………………………………. …………72

جدول ۴-۸) توصیف متغیر بهبود عملکرد……………………………………………………………………………………………….. …………72

جدول۴-۹) خلاصه وضعیت مدل رگرسیون بین تنوع کاربرد کارتهای  ATMو بهبود عملکرد………………… …………73

جدول۴-۱۰) تحلیل واریانس مدل رگرسیون بین تنوع کاربرد کارتهای ATM و بهبود عملکرد………………… …………73

جدول۴-۱۱) ضرایب مدل های رگرسیون بین تنوع کاربرد کارتهای  ATMو بهبود عملکرد……………………. …………74

جدول۴-۱۲) خلاصه وضعیت مدل رگرسیون بین تنوع کاربرد کارتهای ATM و سودآوری…………………….. …………74

جدول۴-۱۳) تحلیل واریانس مدل رگرسیون بین تنوع کاربرد کارتهای  ATMو سودآوری……………………… …………75

جدول۴-۱۴) ضرایب مدل های رگرسیون بین تنوع کاربرد کارت های  ATMو سودآوری……………………… …………75

جدول۴-۱۵) خلاصه وضعیت مدل رگرسیون بین تنوع کاربرد کارتهای ATM و رضایت مشتریان………….. …………76

جدول۴-۱۶) تحلیل واریانس مدل رگرسیون بین تنوع کاربرد کارتهای ATM و رضایت مشتریان……………………76

جدول۴-۱۷) ضرایب مدل های رگرسیون بین تنوع کاربرد کارتهای  ATMو رضایت مشتریان………………………..77

جدول۴-۱۸) خلاصه وضعیت مدل رگرسیون بین تنوع کاربرد کارتهای  ATMو امنیت مشتریان……………………..77

جدول۴-۱۹) تحلیل واریانس مدل رگرسیون بین تنوع کاربرد کارتهای  ATMو امنیت مشتریان………………. …………78

جدول ۴-۲۰) ضرایب مدل های رگرسیون بین تنوع کاربرد کارتهای ATM و امنیت مشتریان…………………………78

جدول۴-۲۱) آزمون تی وضعیت موجود متغیرهای تحقیق……………………………………………………………………….. …………79

جدول۴-۲۲) آزمون تی وضعیت موجود متغیرهای تحقیق در دو بخش……………………………………………………. …………80

جدول۴-۲۳) آزمون تی مقایسه متغیرهای تحقیق در دو بخش………………………………………………………………….. …………81

جدول ۴-۲۴) خلاصه مدل رگرسیون در دو بخش خصوصی و دولتی………………………………………………………. …………82

 

فهرست نمودار و اشکال

عنوان                                                                                                            صفحه

شکل۱-۱) مدل مفهومی تحقیق……………………………………………………………………………….. ………….7

شکل ۲-۱) مدل فورنل…………………………………………………………………………………………. ………..40

شکل۲-۲) مدل کانو …………………………………………………………………………………………………………. …………..41

نام فایل

ارزیابی تاثیر تنوع کاربرد کارتهای ATM در بانکداری الکترونیک بر بهبود عملکرد شعب بانک های دولتی و خصوصی در استان گیلان

مقطع

کارشناسی ارشد

رشته

مدیریت  – مدیریت بازرگانی

قیمت

۲۵۰۰۰

فرمت مقاله

Word

تعداد صفحه

۱۱۵

 

در صورت بروز مشکل عنوان فایل خریداری شده و ایمیل خود را به شماره ۰۹۳۵۵۱۰۲۵۰۶ ارسال نمائید

برای سهولت در خرید لطفا " راهنمای خرید "  را مطالعه نماید.

 

 

 

  • دی ۱۱, ۱۳۹۵

نوشته شده توسط 7sad.ir

دیدگاه بسته شده است