شماره تماس با تلگرام ::: 09355102506 ::: ir7sad[at ]gmail.com

بررسی رابطه بین ارتباطات راهبردی کارکنان و الزامات تغییر سازمانی در ادارات دولتی استان گیلان(بندرآستارا)

کارورزی فرهنگیان | اقدام پژوهی | کنش پزوهی | گزارشات تخصصی | طرح درس | کاورزی ۱ | کارورزی ۲ | کارورزی ۳ | کارورزی ۴ بررسی رابطه بین ارتباطات راهبردی کارکنان و الزامات تغییر سازمانی در ادارات دولتی استان گیلان(بندرآستارا)
بررسی رابطه بین ارتباطات راهبردی کارکنان و الزامات تغییر سازمانی در ادارات دولتی استان گیلان(بندرآستارا)::.www.7sad.ir.::

بررسی رابطه بین ارتباطات راهبردی کارکنان و الزامات تغییر سازمانی در ادارات دولتی استان گیلان(بندرآستارا)

ارسال شده توسط 7sad.ir

در بزرگترین وب سایت پروژه و پایان نامه وتحقیق ومقاله و کارورزی وترجمه مقالات جدیدو، نمونه سوالات پیام نور وانجام پایان نامه

www.7sad.ir 

مختصری از پایان نامه :

 

هر سازمانی برای ادامه فعالیتهای خود و بقاء در حوزه کاری خود در میان رقبای موجود مستلزم تغییراتی اساسی می باشد.اما این تغییرات بدون وجود ارتباطات موثر و راهبردی بین کارکنان آن سازمان امری محال خواهد بود .این پژوهش رابطه بین ارتباطات راهبردی کارکنان و الزامات تغییر سازمانی در ادارات دولتی استان گیلان (بندر آستارا) را مورد بررسی قرار داده است.نوع پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی و از نوع همبستگی می باشد.جامعه آماری آن نیز شامل کارکنان ادارات دولتی بندر آستارا که تعداد۲۱۰۵نفر می­باشد (به استثنای ادارات وارگانهای نظامی،انتظامی و امنیتی)تعداد نمونه آماری براساس فرمول کوکران  325 نفر تعیین گردید. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته بوده که روایی صوری و محتوایی پرسشنامه با استفاده از نظرات تخصصی اساتید و پایایی پرسشنامه نیز از روش محاسبه آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفت. تعداد ۳۲۵ پرسشنامه میان کارکنان ادارات دولتی بندر آستارا توزیع گردید.داده های حاصل از پرسشنامه بوسیله نرم افزار spssدر چرخه تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.آزمون فرضیات آماری با استفاده از ضریب همبستگی رتبه ای پیرسون ارتباط مثبت و معنی داری بین ارتباطات راهبردی کارکنان و الزامات تغییر سازمانی نشان داد. نتایج یافته های تحقیق در مورد مولفه های ارتباطات راهبردی کارکنان مانندمدیریت حمایتی، استقرار مناسب کارکنان،پیام های هدفمند و رسانه موثر با الزامات تغییر سازمانی ارتباط مثبت و معنی داری بدست آمد.

واژه های کلیدی:

ارتباطات راهبردی-الزامات تغییر سازمانی -پیام های هدفمند-مدیریت حمایتی-رسانه موثر-ادارات دولتی

 فصل اول :کلیات  تحقیق

کلیات تحقیق

۱-۱  مقدمه

توجه به این نکته ضروریست که بدون ارتباطات موثر و مثبت و هدفمند بین کارکنان یک سازمان و بدون همراهی و همگامی کارکنان یک سازمان هیچگونه تغییری در سازمانی به  بار نخواهد نشست و در نتیجه هیچگونه اعتلای سازمانی سودمند صورت نخواهد گرفت . همراه کردن کارکنان، جلب مشارکت و اعتماد آنان و جهت دادن به این ارتباطات در مسیر ارتباطات راهبردی برای پیشرفت های مادی و معنوی سازمان از جمله فاکتورهای اساسی بهره وری سازمان می باشد.

ارتباطات راهبردی کارکنان در سازمان از ابعاد نظری  یک ارتباط هدف گرا مبتنی بر برنامه ریزی هدفمند در سازمان  است که در نهایت به  اتخاذ تصمیمات استراتژیک در سازمان توسط مدیران کمک بسزایی می نماید. ابعاد عملیاتی ارتباطات راهبردی کارکنان  مسیری است که البته باید بر مبنای استدلال منطقی و آگاهانه مبتنی بر مبانی علم ارتباطات و مدیریت و  نیز جنبه‌های متنوع درگیر با سازمان  استوار باشد نه بر اساس غریزه و شهود و سلیقه شخصی مدیران و کارکنان زیرمجموعه مدیریت سازمان. این تحقیق به مطالعه‌ی گسترده‌ی تاثیرات ارتباطات راهبردی کارکنان و الزامات تغییر سازمانی درادارات دولتی استان گیلان (شهرستان بندر آستارا) پرداخته شده است.

۱-۲  بیان مساله

هر سازمانی در پی آن است که به بهترین شکل به اهداف خود برسد.تحقق اهداف سازمانی بستگی به تمام عواملی دارد که در آن سازمان با هم در تعامل هستند و از جمله مهمترین عوامل سازمانی نیروی انسانی است. نیروی انسانی عامل پیچیده ای است که دارای انگیزه و نگرشهای متفاوتی می باشد.این انگیزه ها و نگرشها باید دائمامورد بررسی قرار گیرندتا با توجه به نتایج این بررسی ها مدیران سیاستهای لازم را در جهت بهبود وضیعت موجود اعمال کنند (رئوفی،۱۳۸۳). گاهی ناتوانی کارکنان در برقراری ارتباط مناسب با سایر همکاران در محیط کار و یا وجود نگرشهای منفی و بی انگیزگی در بین کارکنان سبب می شود که آنها قادر به انجام وظایفشان در حد مطلوب نباشند(علاقه بند،۱۳۸۷).

همانطور که ارتباطات مهمترین ارکان پدیدار شدن سازمان هاست عامل تداوم بخش حیات آن نیز می باشد(مرتضوی و مهربان،۱۳۸۳).هربرت سایمون می گوید: بدون ارتباطات ، سازمانی وجود نخواهد داشت.

تغییرسازمانی برای بقا و ادامه حیات سازمانها و شرکتهای امروزی حیاتی و اجتناب ناپذیر است. اکثر سازمانها در تلاش برای طراحی و اجرای تغییرات مناسب در جهت پاسخگویی به اقتضائات محیط خارج از شرکت یا نیازهای داخل شرکت تلاش می کنند. بررسی ها نشان می دهند که در حدود ۷۰ درصد فعالیتهای مربوط به تغییر شکست می خورند، دومسئله ای که عمدتاً در این شکست ها نقش دارند، یکی مربوط به فقدان ارتباطات با کارکنان و دیگری مربوط به عدم تعیین دقیق و موثر تاثیری است که این تغییرات بر فعالیتهای کسب و کار خواهد گذاشت.(فرهنگی ودیگران۱۳۸۳)

ایجاد تغییرات سازمانی مشکل است مخصوصاً در مواقعی که این تغییرات در اثر ادغامها،سرمایه گذاریهای جدی، بهبود فرآیندها، بازمهندسی  و … باشد. بسیاری بر این عقیده اند که شکست برنامه های ادغام و سایر فعالیتهای مشابه به دلیل عدم دستیابی به یک ارزش سازمانی فراگیر است.بر اساس نکته ای که اغلب شرکتها در فرآیند تغییرات سازمانی بدان توجه نمی کنند این است که بدون ارتباطات موثر نیروی کار نمی­توان به ارزش سازمانی فراگیر که لازمه موفقیت تغییرات سازمانی است دست یافت .بنابراین آنها وقت لازم برای فعالیتهای ارتباطات در مقایسه با سایر اجزای برنامه تغییر مثل برنامه های عملیاتی و مالی مبذول نمی دارند. کاتر(۱۹۹۵) در مقاله ای که درباره چرایی شکست تلاشهای تغییر است، ارتباطات ضعیف را به عنوان یکی از مهمترین عوامل بازدازنده تغییر عنوان میکند و میگوید:”تغییرات غیر ممکن است مگر اینکه اکثریت قریب به اتفاق افراد مایل به کمک وهمیاری باشند.افراد این کار را انجام نمی دهند حتی اگر هم از شرایط جاری ناراضی باشند،مگر اینکه اعتقاد داشته باشند که تغییرات مفید،امکان پذیر است.بدون ارتباط قانع کننده، توجه قلبها و ذهن های افراد و گروهها هرگز جلب نخواهد شد.”

ارتباطات راهبردی کارکنان در وهله اول ابزاری برای بهبود ارتباطات نیروی کار ارائه می دهد که از آن به عنوان زیر بنایی برای استفاده از ارتباطات راهبردی کارکنان برای تسهیل فرآیند تغییر و بر مبنای  الزامات تغییرات سازمانی استفاده می شود.

فلذا بر این اساس سؤالی که مطرح می گردد این است که بین ارتباطات راهبردی کارکنان و الزامات تغییر سازمانی در ادارات دولتی استان گیلان (شهرستان بندر آستارا) چه رابطه ای وجود دارد؟

 

نام فایل

بررسی رابطه بین ارتباطات راهبردی کارکنان و الزامات تغییر سازمانی در ادارات دولتی استان گیلان(بندرآستارا)

مقطع

کارشناسی ارشد

رشته

مدیریت

قیمت

۲۵۰۰۰

فرمت مقاله

Word

تعداد صفحه

۱۰۰

 

در صورت بروز مشکل عنوان فایل خریداری شده و ایمیل خود را به شماره ۰۹۳۵۵۱۰۲۵۰۶ ارسال نمائید

برای سهولت در خرید لطفا " راهنمای خرید "  را مطالعه نماید.

 

  • دی ۸, ۱۳۹۵

نوشته شده توسط 7sad.ir

دیدگاه بسته شده است