شماره تماس با تلگرام ::: 09355102506 ::: ir7sad[at ]gmail.com

تدوین راهبردهای توسعه مقصد گردشگری با رویکرد مدل فرد.آر.دیوید- مطالعه موردی شهر تهران

کارورزی فرهنگیان | اقدام پژوهی | کنش پزوهی | گزارشات تخصصی | طرح درس | کاورزی ۱ | کارورزی ۲ | کارورزی ۳ | کارورزی ۴ تدوین راهبردهای توسعه مقصد گردشگری با رویکرد مدل فرد.آر.دیوید- مطالعه موردی شهر تهران
تدوین راهبردهای توسعه مقصد گردشگری با رویکرد مدل فرد.آر.دیوید- مطالعه موردی شهر تهران::.www.7sad.ir.::

تدوین راهبردهای توسعه مقصد گردشگری با رویکرد مدل فرد.آر.دیوید- مطالعه موردی شهر تهران

ارسال شده توسط 7sad.ir

در بزرگترین وب سایت پروژه و پایان نامه وتحقیق ومقاله و کارورزی وترجمه مقالات جدیدو، نمونه سوالات پیام نور وانجام پایان نامه

www.7sad.ir 

مختصری از پایان نامه :

در دنیای کنونی، برنامه‌ریزی استراتژیک به عنوان بنایی مهم برای توسعه محسوب می‌شود و لازم است که مدیران فعلی و آتی با کسب آگاهی کافی از ارکان آن بتوانند به شیوه علمی آنرا بکار ببندند. به طور کلی برنامه‌ریزی استراتژیک، تدوین برنامه‌های طولانی مدت به منظور مدیریت مؤثر بر فرصتها و تهدید‌‌های محیطی با در نظر گرفتن قوت ها و ضعف‌های داخلی می باشد. از آنجا که صنعت گردشگری به عنوان صنعتی پویا ، بخش مهمی از فعالیت های اقتصادی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه را به خود اختصاص داده است ، اهمیت توجه به تدوین راهبردها برای موفقیت مقصدها دو چندان شده است.

از اینرو، در این تحقیق سعی شد با بکارگیری مدل برنامه ریزی استراتژیک فرد.آر.دیوید ، راهبردهای توسعه مقصد گردشگری شهر تهران شناسایی و اولویت بندی شود. بدین منظور با استفاده از روش دلفی در طی سه مرحله از خبرگان و متخصصان گردشگری شهر تهران در زمینه شناسایی عوامل محیط داخلی وخارجی ( فرصت ها،تهدیدها، نقاط قوت و نقاط ضعف ) و تعیین رتبه و ضریب اهمیت هر یک ، نظرسنجی شده ونتایج این نظرسنجی با استفاده از روش آماری کای دو و شاخص های فراوانی و میانگین مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. سپس با استفاده ازمدل فرد.آر.دیوید ، فرایند تدوین راهبرد طی شدکه در نهایت ۸ راهبرد رقابتی به ترتیب نمره نهایی اولویت بندی شدند.

واژگان کلیدی تحقیق:

برنامه ریزی استراتژیک (Strategic Planning)، برنامه ریزی گردشگری (Tourism Planning)، مقصد (Destination)، توسعه (Development)، دلفی (Delphi)، نقاط قوت وضعف، فرصت ها و تهدیدها (SWOT)

فصل اول ……

مقدمه. ۲

۱-۱- بیان مسئله. ۲

۲-۱- اهمیت و ضرورت موضوع. ۳

۳-۱- گزاره های تحقیق.. ۵

۱-۳-۱- پرسش های اصلی و فرعی.. ۵

۲-۱-۳- فرضیه تحقیق.. ۵

۴-۱- هدف های تحقیق.. ۵

۵-۱ – قلمرو تحقیق.. ۶

۱-۵-۱- قلمرو مکانی تحقیق.. ۶

۲-۵-۱- قلمرو زمانی تحقیق.. ۶

۶-۱- روش شناسی تحقیق.. ۶

۱-۶-۱- نوع تحقیق.. ۶

۲-۶-۱- روشهای گردآوری داده ها ۶

۳-۶-۱- روش نمونه گیری و تخمین حجم جامعه. ۶

۴-۶-۱- روشهای تحلیل داده ها ۷

۷-۱- پیشینه تحقیق.. ۷

۸-۱- نقشه راه ۱۱

۹-۱- شرح واژه ها و اصطلاحات تحقیق.. ۱۲

۱۰-۱- موانع ومحدودیتهای تحقیق.. ۱۵

مقدمه. ۱۸

۱-۲- بخش اول. ۱۸

۱-۱-۲- گردشگری.. ۱۸

۲-۱-۲- گردشگری و رویکرد سیستمی.. ۲۰

۳-۱-۲- برنامه‌ریزی گردشگری.. ۲۱

۴-۱-۲- تعاریف برنامه‌ریزی گردشگری.. ۲۲

۵-۱-۲- ویژگی های برنامه ریزی گردشگری.. ۲۲

۶-۱-۲- فرایند برنامه ریزی گردشگری.. ۲۳

۷-۱-۲- رویکردهای برنامه‌ریزی گردشگری.. ۲۵

۸-۱-۲- نظام گردشگری.. ۲۵

۹-۱-۲- عرضه و تقاضای گردشگری.. ۲۷

۱-۹-۱-۲- عرضه گردشگری.. ۲۸

۲-۹-۱-۲- تقاضای گردشگری.. ۲۹

۱۰-۱-۲- تاریخچه و مفهوم توسعه. ۳۲

۱-۱۰-۱-۲- تئوری‌های توسعه. ۳۴

۲-۱۰-۱-۲- توسعه پایدار. ۳۵

۳-۱۰-۱-۲- توسعه گردشگری پایدار. ۳۷

۴-۱۰-۱-۲- الگوی توسعه همبافته گردشگری.. ۳۸

۱۲-۱-۲- مقصد و جامعه گردشگری.. ۳۹

۱-۱۲-۱-۲- ذینفعان توسعه گردشگری.. ۴۰

۱۳-۱-۲- معیارهای کلیدی توسعه مقصد. ۴۰

۱۴-۱-۲- دلایل پیچیدگی مدیریت مقصدها ۴۱

۱-۱۴-۱-۲- چرخۀ عمر گردشگری.. ۴۲

۲-۱۴-۱-۲- ظرفیت تحمل.. ۴۴

۳-۱۴-۱-۲- شاخص رنجش داکسی ۴۵

۱۵-۱-۲- عوامل موثر بر توسعه مقصد گردشگری.. ۴۶

۱-۱۵-۱-۲- عوامل محیط داخلی مؤثر بر مقصد گردشگری.. ۴۶

۲-۱۵-۱-۲- عوامل محیط خارجی مؤثر بر مقصد گردشگری.. ۴۹

۱۶-۱-۲- مدیریت استراتژیک گردشگری.. ۵۳

۲-۲- بخش دوم. ۵۴

۱-۲-۲- تعاریف و مفاهیم راهبرد. ۵۴

۱-۱-۲-۲- معنای لغوی.. ۵۴

۲-۱-۲-۲- معنای اصطلاحی.. ۵۴

۳-۲-۲- مفهوم مدیریت استراتژیک… 56

۴-۲-۲- تعریف مدیریت استراتژیک… 57

۵-۲-۲- ویژگی های مدیریت اسراتژیک… 58

۶-۲-۲- سطوح مدیریت استراتژیک… 59

۷-۲-۲-مزایای مدیریت استراتژیک… 61

۸-۲-۲- مراحل مدیریت استراتژیک… 62

۹-۲-۲- اصطلاحات کلیدی در مدیریت استراتژیک… 63

۱۰-۲-۲- مدل فرایند مدیریت استراتژیک… 65

۱۱-۲-۲- چارچوبی جامع برای تدوین استراتژی.. ۶۹

۱۲-۲-۲- برنامه‌ریزی استراتژیک… 73

۱۳-۲-۲- ویژگی‌های برنامه‌ریزی استراتژیک… 73

۱۴-۲-۲- برنامه‌ریزی استراتژیک و تفاوت آن با سایر روش‌های برنامه‌ریزی.. ۷۴

۱۵-۲-۲- فرایند برنامه‌ریزی استراتژیک… 76

۱۶-۲-۲- مدل‌های برنامه‌ریزی استراتژیک… 77

۱-۳-۲- پیشینه تاریخی.. ۸۱

۲-۳-۲- جغرافیای طبیعی.. ۸۳

۳-۳-۲- شرایط اقلیمی.. ۸۵

۴-۳-۲- سازمان فضایی و پهنه بندی شهر تهران. ۸۶

۵-۳-۲- گردشگری تهران. ۹۰

۶-۳-۲- فرهنگ و هنر. ۹۱

۷-۳-۲- جاذبه های استان تهران. ۹۲

۸-۳-۲- حیات وحش ومناطق حفاظت شده ۹۳

۹-۳-۲- صنایع دستی استان تهران. ۹۴

جمع بندی ادبیات تحقیق.. ۹۵

مقدمه. ۹۸

۱-۳- بخش اول. ۹۸

۱-۱-۳- فرایند اجرای تحقیق.. ۹۸

۲-۱-۳- روش تحقیق.. ۱۰۰

۱-۲-۱-۳- روش دلفی.. ۱۰۰

۲-۲-۱-۳- ویژگی های روش دلفی.. ۱۰۱

۳-۱-۳- سؤال تحقیق.. ۱۰۱

۴-۱-۳- طرح تحقیق.. ۱۰۲

۵-۱-۳- نمونه تحقیق.. ۱۰۳

۶-۱-۳- انجام دور اول دلفی.. ۱۰۵

۷-۱-۳- انجام دور دوم دلفی.. ۱۰۵

۸-۱-۳- انجام دور سوم دلفی.. ۱۰۶

۹-۱-۳- روش تحلیل داده‌ها ۱۰۶

۱۰-۱-۳- روش و ابزار گردآوری داده ها ۱۰۶

۱۱-۱-۳- روایی و پایایی روش دلفی.. ۱۰۷

۱-۱۱-۱-۳- روایی و پایایی در این تحقیق.. ۱۰۸

۲-۳- بخش دوم. ۱۰۸

۱-۲-۳- فرایند تدوین استراتژی.. ۱۰۹

۱-۱-۲-۳- مرحله ورودی.. ۱۰۹

۲-۱-۲-۳- مرحله مقایسه. ۱۱۲

۳-۱-۲-۳- مرحله تصمیم‌گیری.. ۱۱۴

۱-۴- اطلاعات جمعیت شناختی پانل خبرگان. ۱۱۶

۱-۱-۴- جمع بندی اطلاعات جمعیت شناختی پاسخ دهندگان. ۱۲۰

۲-۴- تحلیل داده های حاصل از روش دلفی.. ۱۲۰

۳-۴- نتایج مرحله اول دلفی.. ۱۲۲

۴-۴- نتایج مرحله دوم دلفی.. ۱۲۷

۵-۴- نتایج مرحله سوم. ۱۳۰

۶-۴- چارچوب تحلیلی برای تدوین استراتژی ها ۱۳۳

۷-۴- مرحله اول : مرحله ورودی.. ۱۳۳

۹-۴- مرحله سوم: مرحله تصمیم گیری.. ۱۴۰

۱۰-۴- نگاه کلی به شهرستان تهران. ۱۴۴

۱۱-۴- لیست جاذبه های شهر تهران. ۱۴۷

۱۲-۴- روستاهای هدف شهرستان های اطراف شهر تهران. ۱۴۹

۱۳-۴- شبکه حمل ونقل.. ۱۵۱

۱۲-۴- نمودارهای اقامتگاه ها و مراکز پذیرایی.. ۱۵۳

جمع بندی.. ۱۵۶

مقدمه. ۱۶۱

۱-۵- جمع بندی یافته‏های تحقیق.. ۱۶۲

۲-۵- ویژگی‏های پانل خبرگان. ۱۶۹

۱-۲-۵- نتایج به دست آمده در مرحله مقدماتی روش دلفی.. ۱۷۰

۲-۲-۵- نتایج مرحله دوم دلفی.. ۱۷۰

۳-۲-۵- نتایج مرحله سوم دلفی.. ۱۷۰

۴-۲-۵- نتایج بدست آمده از چارچوب تدوین استراتژی مدل فرد.آر.دیوید. ۱۷۱

۳-۵-محدودیت‏های تحقیق.. ۱۷۴

۴-۵- پیشنهادات.. ۱۷۵

۱-۴-۵- پیشنهادات حاصل از نتایج تحقیق.. ۱۷۵

۲-۴-۵- پیشنهادات برای تحقیقات آتی.. ۱۷۷

نام فایل

تدوین راهبردهای توسعه مقصد گردشگری با رویکرد مدل فرد.آر.دیوید- مطالعه موردی شهر تهران

مقطع

کارشناسی ارشد

رشته

مدیریت جهانگردی  –  برنامه ریزی و توسعه

قیمت

۲۵۰۰۰

فرمت مقاله

Word

تعداد صفحه

۲۲۰

 

در صورت بروز مشکل عنوان فایل خریداری شده و ایمیل خود را به شماره ۰۹۳۵۵۱۰۲۵۰۶ ارسال نمائید

برای سهولت در خرید لطفا " راهنمای خرید "  را مطالعه نماید.

 

  • ژانویه 2, 2017

نوشته شده توسط 7sad.ir

دیدگاه بسته شده است