شماره تماس با تلگرام ::: 09355102506 ::: ir7sad[at ]gmail.com
جنسیت و آثار آن در حقوق کیفری ایران::.www.7sad.ir.::

جنسیت و آثار آن در حقوق کیفری ایران

ارسال شده توسط 7sad.ir

در بزرگترین وب سایت پروژه و پایان نامه وتحقیق ومقاله و کارورزی وترجمه مقالات جدیدو، نمونه سوالات پیام نور وانجام پایان نامه

www.7sad.ir 

مختصری از پایان نامه :

در این پژوهش تاثیرات جنسیت در حقوق کیفری ایران با مراجعه و ملاحظه قوانین و مقررات اعم از ماهوی و شکلی مورد بررسی قرار گرفت که مقنن با مد نظر قرار دادن جنسیت زن و مرد،تفاوت و تمایز در برخی موضوعات را اعمال کرده است. در عناوین مجرمانه جرایمی شناسایی گردیده است که مختص جنس معینی بوده و در سن مسئولیت کیفری و زمان آن زن و مرد وضعیت یکسانی ندارند. به نحوی که شروع مسئولیت کیفری زن زودتر از مرد است. در میزان دیه و پذیرش پرداخت دیه دیگری شرایط مساوی بین آنان حاکم نیست و زن جزء افرادی که عهده‌دار دیه دیگران هستند، محسوب نمی‌گردد. در تخفیف و تشدید مجازات اثر جنسیت قابل‌ملاحظه و موارد تخفیف مجازات هر یک در مقایسه با دیگری احصاء شده است. اثبات جرم و اجرای مجازات مباحثی می‌باشند که زن و یا مرد بودن در آن بی‌تاثیر نیست. شهادت زنان در بعضی جرایم قابل پذیرش نبوده و در قسامه جز زمانی که مدعی یا مدعی‌علیه باشند، نقشی ندارند. در قتل عمد اگر قاتل پدرو یا جدپدری باشد، اجرای قصاص ممکن نیست و چنانچه مقتول زن باشد، باید ابتدا نصف دیه مرد را پرداخت، آنگاه قصاص را اجرا کرد. قانونگذار در شیوه و کیفیت اجرای حد رجم و حد جلد و موارد تاخیر اجرای مجازات و مجازات‌های قابل تاخیر نیز جنسیت را مؤثر و بین زن و مرد تفاوت قائل شده است.

مقدمه

انسان به عنوان کسی که خداوند به او بزرگواری بخشیده و بر تمام آفریدگان جهان برتری داده و در زمین جانشین خود قرار داده، حقوقی را نیز دارا است. همان انسانی که چنان مقام و منزلتی را دارا است، وظایف و تکالیفی نیز برای او مقرر گردیده تا بتواند در جمع بین حق و تکلیف و عمل به آن به هدف نهایی که قرب الی‌الله است نائل شود. انسان‌ها از لحاظ توانایی و شایستگی و ارزش در جهت تکامل هیچ‌گونه تفاوتی با یکدیگر ندارند و در دارا شدن حق و تکلیف نیز نمی‌توان برای آنها تفاوتی قائل شد. لیکن هر گاه اجتماعی را به وجود آورند، در اعمال و اجرای حق در جهت نظم بخشیدن به جامعه و روابط اجتماعی و دیگر امور مربوط به آن ممکن است به لحاظ شرایط و اقتضائات جامعه و طبیعت ذاتی بشر، تمایزاتی از جهات گوناگون پدید آید. در عالم حقوق همه انسان‌ها در برابر قانون یکسان بوده و فرقی بین آنان وجود ندارد. در حقوق کیفری که قواعد آن آمره و مربوط به نظم عمومی جامعه است، وضعیت حاکم، برای همه شرایط مساوی را مقرر می‌نماید. در حقوق کیفری ایران که ملهم از حقوق اسلامی است

فهرست مطالب

چكيده ۱

مقدمه. ۲

۱- بيان مساله. ۴

۲- اهميت تحقيق.. ۴

۳- هدف تحقيق.. ۵

۴- روش كار. ۵

۵- سوالات… ۵

۶- فرضيات… ۶

۷- پيشينه. ۷

۸- ساماندهي موضوع. ۸

فصل اول. ۱۰

آثار جنسيت در عناوين مجرمانه. ۱۰

مقدمه. ۱۰

۱-۱ عناوين مجرمانه مختص مردان. ۱۱

۱-۱-۱  لواط.. ۱۱

۱-۱-۲ تفخيذ. ۱۳

۱-۱-۳ برهنه زير يك پوشش خوابيدن دو مرد. ۱۶

۱-۱-۴ ترك انفاق نسبت به همسر. ۱۷

۱-۱-۵ ازدواج با زن شوهر‌دار يا در عده ديگري.. ۱۹

۱-۱-۶ عدم ثبت واقعه ازدواج دائم. ۲۱

۱-۱-۷ عدم ثبت طلاق.. ۲۲

۱-۱-۸ عدم ثبت رجوع. ۲۴

۱-۱-۹ ازدواج قبل از بلوغ دختر. ۲۵

۱-۱-۱۰ انكار زوجيت… ۲۶

۱-۲ عناوين مجرمانه مختص زنان. ۲۸

۱-۲-۱ مساحقه. ۲۸

۱-۲-۲ برهنه زير يك پوشش قرار گرفتن دو زن. ۲۹

۱-۲-۳ بدحجابي.. ۳۱

۱-۲-۴ ازدواج زن شوهردار يا در عده  با ديگري.. ۳۳

۱-۲-۵ ادعاي زوجيت و مطالبه حقوق مالي ناشي از ازدواج برخلاف واقع. ۳۵

فصل دوم. ۳۸

آثار جنسيت در سن و ميزان مسئوليت كيفري و مجازات… ۳۸

مقدمه. ۳۸

۲-۱ تاثير جنسيت در سن مسئوليت كيفري و ميزان مسئوليت و ديه. ۳۹

۲-۱-۱ اثر جنسيت در سن مسئوليت كيفري.. ۳۹

۲-۱-۲-۱ عاقله. ۴۳

۲-۲-۲-۱-۱ درجه و محدوده مسئوليت عاقله. ۴۴

۲-۱-۲-۱-۲ اثر جنسيت در عاقله. ۴۶

۲-۱-۳ تاثير جنسيت در ميزان ديه. ۴۷

۲-۱-۳-۱ ديه قتل.. ۴۸

۲-۱-۳-۲ ديه عضو. ۵۰

۲-۱-۳-۳ ديه ضرب و جرح.. ۵۲

۲-۱-۳-۴ صدماتي كه نياز به ارش دارد. ۵۳

۲-۲ آثار جنسيت در ميزان مجازات… ۵۴

۲-۲-۱ اثر جنسيت در تخفيف مجازات… ۵۵

۲-۲-۱-۱ موارد تخفيف مجازات مردان در مقايسه با مجازات زنان. ۵۵

۲-۲-۱-۱-۱ عدم حد در صورت تكرار خوابيدن دو مرد زير يك پوشش… ۵۶

۲-۲-۱-۱-۲ نسبت دادن زنا يا لواط توسط پدر يا جد پدري.. ۵۶

۲-۲-۱-۱-۲-۱ پدر يا جد پدري و فرزند هر دو مسلمان يا نامسلمان باشند. ۵۹

۲-۲-۱-۱-۲-۲ پدر يا جد پدري و فرزند يكي مسلمان و ديگري نامسلمان باشد. ۶۰

۲-۲-۱-۱-۳ قذف همسر متوفي توسط شوهرش… ۶۰

۲-۲-۱-۱-۳-۱ هر دو مسلمان يا نامسلمان باشند. ۶۳

۲-۲-۱-۱-۳-۲ يكي مسلمان ديگري نامسلمان باشد. ۶۴

۲-۲-۱-۱-۴ سرقت پدر از مال فرزند. ۶۶

۲-۲-۱-۱-۵ قتل فرزند توسط جد يا جد پدري.. ۶۷

۲-۲-۱-۱-۵-۱ پدر يا جد پدري و فرزند هر دو مسلمان يا کافر باشند. ۶۹

۲-۲-۱-۱-۵-۲ پدر يا جد پدري و فرزند يکي مسلمان، ديگري کافر باشد. ۶۹

۲-۲-۱-۱-۵-۳ قتل فرزند حاصل از زنا ۷۰

۲-۲-۱-۱-۵-۴ قتل فرزند رضاعي.. ۷۱

۲-۲-۱-۱-۵-۵ قتل فرزند حاصل از لقاح مصنوعي.. ۷۱

۲-۲-۱-۱-۶ ايراد صدمات بدني زن توسط مرد. ۷۴

۲-۲-۱-۱-۷ جواز قتل و ضرب و جرح همسر ومرد اجنبي.. ۷۵

۲-۲-۱-۲ موارد تخفيف مجازات زنان در مقايسه با مجازات مردان. ۷۷

۲-۲-۱-۲-۱ حد زنا ۷۷

۲-۲-۱-۲-۱-۱- زنا با زن پدر. ۷۷

۲-۲-۱-۲-۱-۲- زنای غیر مسلمان با زن مسلمان. ۷۹

۲-۲-۱-۲-۱-۳ زناي محصنه با نابالغ. ۷۹

۳-۲-۱-۲-۱-۴ زناي زن متاهل قبل از دخول. ۸۰

۲-۲-۱-۲-۲ همجنس بازي.. ۸۱

۲-۲-۱-۲-۳ قوادي.. ۸۲

۲-۲-۱-۲-۴ تعرض نسبت به زنان. ۸۳

۲-۲-۱-۲-۵ مزاحمت براي زنان. ۸۴

۲-۲-۱-۲-۶ توهين به زنان در اماکن عمومي و معابر. ۸۵

۲-۲-۱-۲-۷ رعايت موازين شرعي در مورد متهمين زن هنگام بازجويي.. ۸۶

فصل سوم. ۸۸

آثار جنسيت در اثبات جرم و اجراي مجازات… ۸۸

مقدمه. ۸۸

۳-۱ آثار جنسيت در اثبات جرم. ۸۹

۳-۱-۱ شهادت… ۸۹

۳-۱-۱ تاثير جنسيت در اعتبار شهادت… ۹۱

۳-۱-۱-۱-۱ عدم اعتبار شهادت مرد. ۹۱

۳-۱-۱-۱-۲ عدم اعتبار مطلق شهادت زن و اعتبار شهادت مرد. ۹۲

۳-۱-۱-۱-۳ عدم پذيرش گواهي زن بدون همراهي مرد. ۹۳

۳-۱-۲ قسامه. ۹۵

۳-۱-۲-۱ موارد قسامه. ۹۶

۳-۱-۲-۲ نصاب قسامه. ۹۷

۳-۲ آثار جنسيت در اجراي مجازات… ۱۰۱

۳-۲-۱ اجراي مجازات مردان. ۱۰۱

۳-۲-۱-۱ اجراي قصاص…. ۱۰۲

۳-۲-۱-۱-۱ قتل فرزند توسط پدر يا جد پدري.. ۱۰۲

۳-۲-۱-۱-۲ قتل زن توسط مرد. ۱۰۳

۳-۲-۱-۱-۳ قتل خنثي توسط مرد. ۱۰۴

۳-۲-۱-۱-۴ قطع عضو يا جرح  زن توسط مرد. ۱۰۵

۳-۲-۱-۲ شيوه و کيفيت اجراي مجازات در قياس با زنان. ۱۰۶

۳-۲-۱-۲-۱ اجراي حد رجم. ۱۰۶

۳-۲-۱-۲-۲ اجراي حد جلد. ۱۰۸

۳-۲-۲-۱ اجراي مجازات زنان. ۱۱۰

۳-۲-۲-۱ تاخير در اجراي مجازات… ۱۱۰

۳-۲-۲-۱-۱ موارد تاخير در اجراي مجازات… ۱۱۱

۳-۲-۲-۱-۲ مجازات‌هاي قابل تاخير. ۱۱۵

نتيجه گيري.. ۱۲۰

پيشنهاد ها ۱۲۵

منابع و مآخذ. ۱۲۷

 132Abstract

نام فایل

جنسیت و آثار آن در حقوق کیفری ایران

مقطع

کارشناسی ارشد (M.A)

رشته

حقوق  – جزا و جرم شناسی

قیمت

۲۵۰۰۰

فرمت مقاله

Word

تعداد صفحه

۱۴۰

 

در صورت بروز مشکل عنوان فایل خریداری شده و ایمیل خود را به شماره ۰۹۳۵۵۱۰۲۵۰۶ ارسال نمائید

برای سهولت در خرید لطفا " راهنمای خرید "  را مطالعه نماید.

 

  • ژانویه 3, 2017

نوشته شده توسط 7sad.ir

دیدگاه بسته شده است