شماره تماس با تلگرام ::: 09355102506 ::: ir7sad[at ]gmail.com

حل عددی تائو معادلات انتگرال-دیفرانسیل ولترا با پایه های دلخواه از چند جمله ای ها

کارورزی فرهنگیان | اقدام پژوهی | کنش پزوهی | گزارشات تخصصی | طرح درس | کاورزی ۱ | کارورزی ۲ | کارورزی ۳ | کارورزی ۴ حل عددی تائو معادلات انتگرال-دیفرانسیل ولترا با پایه های دلخواه از چند جمله ای ها
حل عددی تائو معادلات انتگرال-دیفرانسیل ولترا با پایه های دلخواه از چند جمله ای ها::.www.7sad.ir.::

حل عددی تائو معادلات انتگرال-دیفرانسیل ولترا با پایه های دلخواه از چند جمله ای ها

ارسال شده توسط 7sad.ir

در بزرگترین وب سایت پروژه و پایان نامه وتحقیق ومقاله و کارورزی وترجمه مقالات جدیدو، نمونه سوالات پیام نور وانجام پایان نامه

www.7sad.ir 

مختصری از پایان نامه :

هدف از این مقاله بررسی روش تائو با پایه های چند جمله ای دلخواه برای یافتن معادلات  انتگرال –دیفرانسیل ولترا(VIDES)است.قسمت  های دیفرانسیل و انتگرال این معادلات توسط نمادهای علمی تائو جایگزین می شوند.به این منظور که VIDES را به دستگاه معادلات خطی تبدیل کند.برای برتری روش تائو نتایج عددی چند مثال با پایه های چند جمله ای چپیشف ارائه می شود.

  واژگان کلیدی: انتگرال-دیفرانسیل،چند جمله ای، ضرایب، ثابت ها، ماتریس، بردار، مبنای چبيشف

عنوان                                                                                                                               صفحه                      

فصل ۰: پیشگفتار                                                                                                           ۱                

     ۱-۰ خطاها                                                                                                               ۱    

     ۲-۰ توابع وچند جمله ای ها                                                                                          ۳

     ۳-۰ معادلات انتگرال-دیفرانسیل فردهلم در فضای باناخ                                                        ۸

فصل ۱: مقدمه                                                                                                               ۱۳

فصل ۲: نماد ماتریس                                                                                                        ۱۵

     ۱-۲ قسمت های دیفرانسیل وشرایط ممکن                                                                      ۱۵

     ۲-۲ قسمت انتگرال                                                                                                     ۱۶

     ۳-۲ تبدیلIDE  به ماتریس                                                                                             ۱۸

فصل ۳: برآورد خطا                                                                                                           ۲۰

فصل ۴: کاربرد مبنای چپیشف                                                                                            ۲۲

فصل ۵: مثال های عددی و نتایج                                                                                        ۲۶

پیوست تاریخی                                                                                                              ۳۱

واژه نامه فارسی به انگلیسی                                                                                         ۳۶

منابع                                                                                                                       ۴۱

  فهرست جداول

 جدول شماره ۱ ……………………………………………………………………………………………………….۲۸

جدول شماره۲۹٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۲

نام فایل حل عددی تائو معادلات انتگرال-دیفرانسیل ولترا با پایه های دلخواه از چند جمله ای ها
مقطع کارشناسی
رشته ریاضی و آمار
قیمت
۱۰۰۰۰
فرمت مقاله Word
تعداد صفحه ۵۰

  • فروردین ۷, ۱۳۹۶

نوشته شده توسط 7sad.ir

دیدگاه بسته شده است