شماره تماس با تلگرام ::: 09355102506 ::: ir7sad[at ]gmail.com

دانلود پایان نامه بررسی جبران کننده های بار در سیستمهای فوق توزیع و انتقال برق

کارورزی فرهنگیان | اقدام پژوهی | کنش پزوهی | گزارشات تخصصی | طرح درس | کاورزی ۱ | کارورزی ۲ | کارورزی ۳ | کارورزی ۴ دانلود پایان نامه بررسی جبران کننده های بار در سیستمهای فوق توزیع و انتقال برق
<span itemprop=دانلود پایان نامه بررسی جبران کننده های بار در سیستمهای فوق توزیع و انتقال برق" />

دانلود پایان نامه بررسی جبران کننده های بار در سیستمهای فوق توزیع و انتقال برق

ارسال شده توسط 7sad.ir

دانلود پایان نامه

بررسی جبران کننده های  بار در سیستمهای فوق توزیع و انتقال برق

فهرست مطالب

فصل 1-    جبران بار. 7

1-1-   مقدمه   7

1-2-   روشهای کنترل قدرت راکتیو. 9

1-3-   اهداف در جبران بار 10

1-4-   جبران كننده ايده ال.. 13

1-5-   ملاحظات عملي.. 14

1-5-1-   بارهائيكه به جبران سازي نياز دارند. 14

1-6-   مشخصات يك جبران كننده بار 15

1-7-   تئوري اساسي جبران.. 16

1-7-1-   اصلاح ضريب توان و تنظيم ولتاژ در سيستم تكفاز 17

1-7-2-   ضريب توان و اصلاح آن.. 17

1-8-   بهبود ضريب توان.. 21

1-9-   جبران براي ضريب توان واحد. 23

1-10- تئوري كنترل توان راكتيو در سيستم هاي انتقال الكتريكي در حالت ماندگار 23

1-10-1- توان راكتيو   23

1-11- نيازمنديهاي اساسي در انتقال توان AC.. 25

1-11-1- ماشينهاي سنكرون بزرگ در وضعيت سنكرون.. 26

1-11-2- ولتاژ نزديك مقادير نامي.. 27

1-12- خطوط انتقال جبران نشده 28

1-12-1- پارامترهاي الكتريكي.. 28

1-13- خط جبران نشده در حالت بارداري.. 29

1-13-1- اثر طول خط توان بار و ضريب توان بر ولتاژ و توان راكتيو. 29

1-14- جبران كننده هاي اكتيو و پاسيو. 33

1-14-1- جبران كننده پاسيو. 33

1-14-2- جبران كننده اكتيو. 37

1-15- اصول كار جبران كننده هاي استاتيك…. 37

1-15-1- موارد استعمال جبران كننده ها 38

1-15-2- مشخصات جبران كننده هاي استاتيك…. 39

1-16- انواع اصلي جبران كننده 39

1-17- TCR همراه با خازنهاي موازي.. 41

فصل 2-  وسايل توليد قدرت راكتيو. 44

2-1-   مقدمه   44

2-2-   وسايل توليد قدرت راكتيو. 45

2-3-   ساختمان خازن ها 47

2-4-   محل نصب خازن.. 48

2-5-   اتصال مجموعه خازني.. 49

2-5-1-   روشهای اتصال مجموعه های خازنی.. 49

2-6-   حفاظت مجموعه خازني.. 51

2-7-   اشكالات مخصوص خازنهاي موازي و شرايط آنها 51

2-7-1-   جريان لحظه اي اوليه Inruch current 51

2-7-2-   استفاده از راكتور براي محدود كردن جريان لحظه اي اوليه. 53

2-7-3-   هارمونيكها 54

2-7-4-   قوس مجدد در ديژنكتورها 55

2-7-5-   تخليه Discharge  55

2-7-6-   تهويه. 56

2-7-7-   ولتاژ كار     58

2-7-8-   كليدهاي كنترل خارجي (ديژنكتور) 59

2-7-9-   كنترل خودكار خازنها 59

2-8-   آزمايش خازنها 61

2-8-1-   آزمايش نمونه اي.. 61

2-8-2-   آزمايش هاي جاري.. 61

2-9-   اطلاعاتي كه در زمان سفارش و يا خريد به سازنده بايد داده شود. 62

فصل 3-  خازن هاي سري.. 65

3-1-   مقدمه   65

3-2-   تاريخچه 66

3-3-   خازن هاي سري.. 66

3-3-1-   واحدهاي خازن.. 66

3-4-   حفاظت با فيوز 69

3-5-   فاكتورهاي جبران سازي.. 70

3-6-   وسايل حفاظتي.. 70

3-7-   روش هاي وارد كردن مجدد خازن.. 72

3-8-   اثرات رزونانس با خازنهاي سري.. 74

3-8-1-   اقدامات تصحيح SSR.. 75

3-9-   خازن هاي سري.. 76

3-9-1-   کاربرد خازن هاي سري (متوالي) 76

3-10- کاربرد خازن هاي متوالي در مدارهاي فوق توزيع.. 80

3-10-1- ظرفيت نامي خازن.. 82

3-10-2- کاربرد در مدارهاي تغذيه کننده هاي فشار متوسط… 84

فصل 4-  جبران كننده هاي دوار. 85

4-1-   مقدمه     85

4-2-   جبران کننده هاي دوار 87

4-2-1-   ژنراتورهاي سنکرون.. 87

4-2-2-   کندانسورهاي سنکرون.. 87

4-2-3-   موتورهاي سنکرون.. 87

4-3-   خازن ها 88

4-3-1-   كليات… 88

4-3-2-   مباني قدرت راکتيو. 89

4-3-3-   اندازه گيري قدرت راکتيو و ضريب قدرت… 90

4-4-   تعيين قدرت خازن.. 91

4-4-1-   بهاي قدرت راکتيو مصرفي.. 91

4-4-2-   کاهش تلفات ناشي از اصلاح ضريب قدرت… 92

4-4-3-   مصارف جديد (اضافي) که مي توان به پست ها، کابل ها و ترانسفورماتورها متصل نمود. 92

4-4-4-   انتقال اقتصادي تر قدرت در يک سيستم برق رساني جديد در صورت منظور نمودن خازن اصلاح ضريب         92

4-4-5-   خازن هاي مورد نياز جهت کنترل ولتاژ 93

4-4-6-   راه اندازي آسان تر ماشين هاي بزرگ که در انتهاي خطوط شبکه با مقطع نامناسب قرار دارند  92

4-5-   نکات پيرامون نصب خازن.. 93

4-6-   جبران كننده ها 94

4-6-1-   جبران کننده مرکزي.. 94

4-6-2-   جبران کننده گروهي.. 95

4-6-3-   جبران کننده انفرادي.. 95

4-7-   بانک هاي خازن اتوماتيک…. 97

 

  • تیر ۱۷, ۱۳۹۴

نوشته شده توسط 7sad.ir

دیدگاه بسته شده است