شماره تماس با تلگرام ::: 09355102506 ::: ir7sad[at ]gmail.com
<span itemprop=دانلود پایان نامه بزهکاری اطفال" />

دانلود پایان نامه بزهکاری اطفال

ارسال شده توسط 7sad.ir

دانلود پایان نامه بزهکاری اطفال

در بزرگترین وب سایت پروژه و پایان نامه وتحقیق ومقاله و کارورزی وترجمه مقالات جدیدو، نمونه سوالات پیام نور وانجام پایان نامه

www.7sad.ir 

مختصری از پایان نامه :

مقدمه

انسان در مسیر تکامل خود ابتدا به دلیل زندگی فردی نیازمند قانون نبود، اما رفته رفته با گذشت زمان و ورود انسان به زندگی جمعی نیاز به قانون احساس شد و انسان شروع به وضع قوانین کرد. وضع قانون برای ادامه حیات اجتماعی انسان شرط لازم بود. ولی شرط کافی آن تکمیل این قوانین با پیچیده شدن روند زندگی اجتماعی بود. یکی از قوانینی که در دوره های مختلف ، انسان به تکمیل آن پرداخت ، قوانین مرتبط با اطفال بزهکار بود. آنچه که انسان را به وضع قوانین خاص و مرتبط با اطفال واداشت جمعیتی بود که آنان به عنوان قشری از جامعه آن را تشکیل می دادند البته برای وضع قوانین مختص اطفال ، انسان زمان زیادی را طی نمود و به آسانی به این مهم دست نیافت.

امروزه تقریباً در همه جای دنیا تمایز بین اطفال و بزرگسالان در زمینه های مختلفِ اخلاقی ، آموزشی، بهداشتی، روانشناسی و… مشاهده می شود. یکی از موارد تمایز، تمایز در برخورد کیفری است. و تقریباً این به عنوان یک اصل مورد توجه است و علت آن نیز در تفاوتهایی است که هم از جهت جسمی و هم از جهت روحی و فکری بین اطفال و بزرگسالان وجود دارد.

توقعات دولتها از افراد بزرگسال برای رعایت قانون، زمانی یک توقع صحیح و بجاست که همین افراد بزرگسال در دوران طفولیت ،آموزش و تربیت لازم را دیده باشند و حتی اگر این توقع در دوران طفولیت نیز مطرح گردد،مستلزم آموزش صحیح اطفال است زیرا تا زمانی که وظیفه اطلاع رسانی و افزایش آگاهی به خوبی انجام نشده ، انتظار مراعات هنجارهای اجتماعی نیز درست نیست. پس قبل از اینکه مسأله بزهکاری اطفال بتواند یک آموزه کیفری باشد پیشتر یک امر روانشناسی ـ تربیتی است. پس قبل از اینکه ما به اطفال به عنوان افرادی بنگریم که به طور بالقوه توان ارتکاب جرم را دارند باید به آنها به عنوان افرادی بنگریم که توان بالقوه اجتماعی شدن را دارند.

قوانین ماهوی مرتبط با اطفال (قوانین مرتبط با سن، جنس و …) دارای ظرافت و دقت خاصّی است. به دلیل ظرافتی که اطفال در جنبه های مختلف سنی ، فکری، تربیتی و… دارند . پس قرار دادن آنها نیز در سیستم عدالت کیفری سؤال برانگیز است. و جز در موارد استثنایی و به هدف بازپروری و نه برای اهداف سزادهی نباید موضوع سیستم عدالت کیفری قرار بگیرند.

فهرست مطالب

مقدمه

انگيزه و روش تحقيق

طرح فرضيه

بخش اول: كليات و مفاهيم

مبحث اول: مسووليت كيفري اطفال درعهد باستان

بند اول: جمعي بودن مسووليت كيفري

بند دوم: عيني بودن مسووليت كيفري

مبحث دوم: نحوة برخورد با اطفال بزهكار در ايران

گفتار اول: مسووليت كيفري اطفال در ايران باستان

بند اول:تئوري اسلام در باب مسؤليت كيفري

بند دوم: مسووليت كيفري در حقوق اسلام

مبحث سوم: پيشينة تاريخي حقوق انگلستان  در رابطه با اطفال بزهكار

فصل دوم: مفاهيم و مباني مرتبط با بزهكاري اطفال

گفتار اول: مفهوم واژگان مسووليت و كيفر

گفتار دوم: تعريف حقوقي مسووليت كيفري

بند اول: قابليت انتساب

بند دوم: قابليت تحمل

مبحث دوم: مكتب تحققي و نظرات آنان راجع به اطفال بزهكار

مبحث سوم: مكتب دفاع اجتماعي

بخش دوم: بررسي مسووليت كيفري اطفال در فقه و حقوق موضوعه ايران وانگليس

مبحث اول: عدم بلوغ فكري و جسمي از ديدگاه مذاهب خمسه

گفتار اول: عدم تميز مطلق يا صغير غير مميز در نزد فقهاي پنجگانه

گفتار دوم : ادراك ضعيف يا تميز نسبي در نزد فقهاي پنجگانه

گفتار چهارم : رشد جزائي يا مرحلة ديگري از تكامل ( فقهاي مذاهب پنجگانه )

 بررسي رشد جزايي در قانون ايران

گفتار اول : رفع حد از اطفال مميز و غير مميز

گفتار سوم : سقوط قصاص اعم از نفس و عضو از اطفال مميز و غير مميز

فصل دوم : مسووليت كيفري اطفال در حقوق موضوعه ايران و انگليس

گفتار اول : نگرش قوانين جزائي ايران قبل از انقلاب

بند اول : بررسي قانون مجازات عمومي مصوب ۱۳۰۴

بند دوم : قانون تشكيل دادگاه اطفال بزهكار مصوب ۱۳۳۸

بند سوم : بررسي كانون اصلاح و تربيت

بند چهارم‌: قانون مجازات عمومي ۱۳۵۲

بند اول: قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۷۰

بنددوم ) قانون آئين دادرسي كيفري مصوب ۷۸

گفتار اول : دفاعيات در حقوق انگليس

بند دوم) انواع دفاعيات :

بند اول ) تعريف صغير در انگلستان

بند سوم ) صغار ده تا چهارده ساله

معيار  تشخيص خوب وبد

بند چهارم)  افراد  بين چهارده  تا هجده سال

بند  پنجم : پيشنهادات  كميسيون  وزارت كشور:

بند اول)  نقش دادستاني :

بند دوم )  علم و آگاهي طفل :

بندسوم) قوت دلايل دادستاني :

بند چهارم ) عدم كفايت اثبات فعل :

بند پنجم)  قرينة سن :

مقايسه  دو نظام حقوقي ايران و انگلستان  در  مسووليت  كيفري اطفال :

بخش سوم: مجازات  اطفال در ايران و انگليس و تصميمات  حقوقي  راجع به اطفال بزهكار

فصل اول:  انواع مجازاتها و تصميمات  راجع به اطفال بزهكار در حقوق ايران

گفتار اول:  احكام حرفه آموزي:

گفتار دوم:  حبس در منزل :

گفتار سوم:  حكم سواد آموزي درداخل كانون:

گفتار چهارم:  حبس پايان هفته:

فصل دوم:   مجازات  اطفال ازديدگاه  حقوق انگلستان

مبحث اول:  احكام غير توقيفي:

گفتار  اول : آزادي

گفتار  دوم:  اخذ التزام

گفتار  سوم:   جبران  خسارت

گفتار چهارم:  جريمه نقدي

مبحث  دوم:  احكام اجتماعي

گفتار  اول :  دستور حضور در مراكز مراقبتي

گفتار  دوم:  دستورات  نظارتي

گفتار سوم : دستور  تعليق  مراقبتي

گفتار  چهارم:  دستورات  خدمات اجتماعي

گفتار پنجم: دستورات تركيبي

گفتار ششم:  دستورات  منع آمد و شد شبانه

مبحث  سوم:  احكام توفيقي

گفتار اول:  دستورات  تربيتي قطعي

گفتار دوم : بازداشت دريك موسسه  متخلفين  جوان

گفتار سوم:  حبس در زندان

مقايسه  دو نظام  در نوع مجازاتها:

فصل سوم:  تضمينات  حقوقي  راجع به اطفال بزهكار:

مبحث  2) لزوم  حفظ   حريم  شخصي  و سري بودن جلسات  دادرسي

مبحث  3)   اجباري بودن داشتن  وكيل و مشاوره حقوقي

مبحث  4)   حق حضور  والدين در جلسه  دادرسي

مبحث ۵)  اصل تفسير  كودك مدارانه

مبحث  6) :  حداقل استفاده از  بازداشت  و مراكز مراقبتي

مبحث  7) لزوم  جدايي دادگاه  اطفال ازبزرگسالان

مبحث  8)  محدود بودن كاربرد مجازات

مبحث  9)  منع استفاده از حبس

مبحث ۱۰)   ممنوعيت  مجازات هاي بدني

مبحث ۱۱)   الزام به اتخاذ  تصميمات اصلاحي

نتيجه گيري و پيشنهاد:

ضميمه

فصل سوم : آراء و تصميمات

فصل چهارم : تخفيف و تعليق اجراي مجازات

فصل پنجم : كانون اصلاح و تربيت

فصل ششم : ساير مقررات

منابع و مأخذ

منابع فارسي

منابع انگليسي

 


  • اردیبهشت ۱۴, ۱۳۹۵

نوشته شده توسط 7sad.ir

دیدگاه بسته شده است