شماره تماس با تلگرام ::: 09355102506 ::: ir7sad[at ]gmail.com

پایان بررسی امکانات و مشکلات تحصیلی دانش آموزان مقطع ابتدایی مناطق روستایی شهرستان فریدون شهر

کارورزی فرهنگیان | اقدام پژوهی | کنش پزوهی | گزارشات تخصصی | طرح درس | کاورزی ۱ | کارورزی ۲ | کارورزی ۳ | کارورزی ۴ پایان بررسی امکانات و مشکلات تحصیلی دانش آموزان مقطع ابتدایی مناطق روستایی شهرستان فریدون شهر
پایان بررسی امکانات و مشکلات تحصیلی دانش آموزان مقطع ابتدایی مناطق روستایی شهرستان فریدون شهر

پایان بررسی امکانات و مشکلات تحصیلی دانش آموزان مقطع ابتدایی مناطق روستایی شهرستان فریدون شهر

ارسال شده توسط 7sad.ir

پایان بررسی امکانات و مشکلات تحصیلی دانش آموزان مقطع ابتدایی مناطق روستایی شهرستان فریدون شهر

در بزرگترین وب سایت پروژه و پایان نامه وتحقیق ومقاله و کارورزی وترجمه مقالات جدیدو، نمونه سوالات پیام نور وانجام پایان نامه

www.7sad.ir 

مختصری ازپایان نامه :

نام فایل :   پایان بررسی امکانات و مشکلات تحصیلی دانش آموزان مقطع ابتدایی مناطق روستایی شهرستان فریدون شهر

رشته : روانشناسی

فرمت : WORD

تعدادصفحات :۱۵۰

قیمت : ۱۵۰۰۰۰

هدف از این پژوهش بررسی امکانات و مشکلات تححصیلی دانش آموزان مقطع ابتدایی در مناطق روستایی شهرستان فریدون شهر می باشد.جامعه آماري اين تحقيق كليه مدارس واقع در مناطق روستايي شهرستان فريدون شهر مي باشد و نمونه مورد بررسي۲۰ مدرسه است كه  27 درصد از مدارس جامعه آماري را شامل مي شود. برای جمع آوری داده ها از یک پرسش نامه ۱۲۹ سوالی که قسمتی از آن توسط سابقی(۱۳۸۴) و قسمت دیگر آن توسط خود محقق تهیه شده است استفاده گردیده. برای تجزيه وتحليل داده ها از آمار توصيفي (فراواني،درصد، ميانگين) و آمار استنباطي(آزمون T) استفاده شده است و يافته هاي اين تحقيق نشان مي دهد كه ۶۹ درصد معلمان كمتر از ۱۲ سال سابقه كاري دارند، اين مدارس از نظر فضاهاي آموزشي، اداري، پشتيباني، گردش، زيربناي ساخت و فضاي باز محوطه مطابق و حتي بالاتر از استانداردهاي سازمان نوسازي و تجهيز مدارس كشور مي باشد. از نظر همجواري مدارس با كاربري هاي سازگار وضعيت نسبتاً مطلوب مي باشد. فضاي پرورشي اين مدارس پايين تر از استانداردهاي لازم مي باشد. و ۹۵ درصد مدارس فاقد آزمايشگاه و وسايل كمك آموزشي بوده، در هيچكدام از مدارس كلاس تجربي، اتاق سمعي وبصري، اتاق كامپيوتر، سالن غذاخوري، سالن چند منظوره، بوفه وجود ندارد و۷۰ درصد مدارس نيز فاقد كتابخانه مي باشند. در هيچكدام از مدارس مربي بهداشت، مربي پرورشي و مربي ورزش وجود ندارد. اما با توجه به مشكلات ياد شده ۹۶ درصد مدارس از كارآيي داخلي و برون داد مناسبي برخوردار بوده اند.

امروزه ضرورت آشنایی عوامل اداری و آموزشي مدارس، با مشکلات و تنگناهای تحصیلی بیش از پیش مشهود است. معلمان برای اینکه بتوانند با موفقیت به امر آموزش و پرورش بپردازند؛ نیاز به شناخت دانش آموزان و آگاهی نسبت به نقاط ضعف و قوت یاد گیرندگان و عناصر مرتبط با آموزش دارند. به نظر می رسد دوران و روزگار کسانی که بخواهند بدون توجه به نیازهای دانش آموزان و ابعاد رشدی آنان و تعامل عوامل گوناگون صرفاً با تکیه بردانش خود به آموزش و پرورش بپردازند؛ پایان یا فته است. تعلیم و تربیت انسان از بدو پیدایش بشر مورد توجه بوده؛ اما اهمیت آن در قرون اخیر بطور فزاینده ای آشکار شده است. در حال حاضر آموزش و پرورش، کلید توسعه جوامع محسوب می گردد؛ و موفقیت و سعادت ملتها به کیفیت تعلیم و تربیت بستگی دارد، بدون تردید آینده هر کشوری را می توان از سیمای کنونی آموزش و پرورش آن دریافت کرد (نجفی، ۱۳۷۱).

 از آن گذشته طی سالهای اخیر، که پیشرفتهای تکنولوژی و روشهای نوین تولید نظامهای اقتصادی جهان را دگرگون ساخته؛ و روابط بین آنها را تغییر داده است؛ آموزش در فرآیند توسعه نقش مهمتری یافته است (لاکهید و ورسپور ، ۱۹۸۹؛ ترجمه سجادیه و همکاران،۱۳۷۱).

نظام آموزش ابتدایی، اولین دوره از آموزش و پرورش عمومی است که کودکان با ورود به این دوره وارد دنیای جدید تعلیم و تربیت می شوند و نخستین بار محیط خارج از خانه را تجربه کرده با واقعیات اجتماعی رو به رو می شوند، کودک مفهوم نقش اجتماعی، مسولیت، کار و روابط اجتماعی را از این راه درک می کند؛ و با همین تجربیات و ادراک ها شخصیت خود را شکل می دهد (میر کمالی،۱۳۷۶).

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                 صفحه

فصل اول : كليات تحقيق

۱-۱ مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………. ۱

۲-۱ بيان مسأله …………………………………………………………………………………………………….. ۲

۳-۱ ضرورت و اهميت تحقيق……………………………………………………………………………….. ۴

۴-۱ سوال‌هاي تحقيق ………………………………………………………………………………………….. ۷

۵-۱ هدف تحقيق ………………………………………………………………………………………………. ۱۰

۶-۱ تعريف مفاهيم و واژگان اختصاصي طرح …………………………………………………… ۱۱

فصل دوم : مباني نظري و پيشينه تحقيق ………………………………………… ۱۳

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………….. ۱۴

۱-۲ اهداف آموزش و پرورش دوره ابتدايي ……………………………………………………….. ۱۵

۱-۱-۲ اهداف اعتقادي…………………………………………………………………………………. ۱۵

۲-۱-۲ اهداف اخلاقي …………………………………………………………………………………. ۱۶

۳-۱-۲ اهداف علمي و آموزشي ………………………………………………………………….. ۱۶

۴-۱-۲ اهداف فرهنگي، هنري ……………………………………………………………………. ۱۶

۵-۱-۲ اهداف اجتماعي ………………………………………………………………………………. ۱۶

۶-۱-۲ اهداف زيستي …………………………………………………………………………………. ۱۷

۷-۱-۲ اهداف سياسي ………………………………………………………………………………… ۱۷

۸-۱-۲ اهداف اقتصادي ………………………………………………………………………………. ۱۷

۲-۲ ويژگي‌هاي كودكان در دوره ابتدايي …………………………………………………………. ۱۷

۳-۲ مواد و برنامه‌هاي درسي دوره ابتدايي ……………………………………………………….. ۲۰

۴-۲ درون داده‌هاي نظام آموزش ابتدايي …………………………………………………………. ۲۲

۱-۴-۲ منابع انساني ……………………………………………………………………………………. ۲۲

۲-۴-۲ منابع مادي نظام آموزش ابتدايي …………………………………………………… ۲۳

۱-۲-۴-۲ منابع كالبدي ………………………………………………………………………….. ۲۳

۲-۲-۴-۲ منابع تجهيزاتي ………………………………………………………………………. ۲۵

۳-۴-۲ منابع مالي ………………………………………………………………………………………. ۲۵

۵-۲ تاثير امكانات و تجهيزات مدرسه بر دانش آموزان …………………………………….. ۲۶

۶-۲ تاثير امكانات و تجهيزات مدرسه بر معلم ………………………………………………….. ۲۸

۷-۲ تاثير محيط بر فعاليت‌هاي نظام آموزشي…………………………………………………… ۲۹

۸-۲ كلاس‌هاي درس چند پايه………………………………………………………………………….. ۳۰

۹-۲ مشكلات تحصيلي دانش آموزان در مدارس………………………………………………. ۳۲

۱-۹-۲ افت تحصيلي و عوامل موثر بر آن ………………………………………………. ۳۲

۲-۹-۲ ترك تحصيل ……………………………………………………………………………….. ۳۴

۳-۹-۲ نارسايي‌هاي يادگيري ويژه…………………………………………………………… ۳۵

۱۰-۲ مشكلات رفتاري دانش آموزان در مدارس………………………………………………. ۳۷

۱-۱۰-۲ ترس از مدرسه …………………………………………………………………………. ۳۷

۲-۱۰-۲ فرار از مدرسه ……………………………………………………………………………. ۳۷

۳-۱۰-۲ اختلال لجبازي و نافرماني ……………………………………………………….. ۳۸

۴-۱۰-۲ رفتارهاي نامناسب يا ناپخته ……………………………………………………. ۳۹

۵-۱۰-۲ بيش فعلي همراه با كمبود توجه ……………………………………………… ۳۹

۶-۱۰-۲ اضطراب …………………………………………………………………………………….. ۴۰

۷-۱۰-۲ بي نظمي در سلوك …………………………………………………………………. ۴۱

۱۱-۲ مدارس و دانش آموزان موفق ………………………………………………………………….. ۴۱

۱۲-۲ فضاهاي آموزشي مدارس ………………………………………………………………………… ۴۲

۱-۱۲-۲ كلاس درس نظري …………………………………………………………………… ۴۲

۲-۱۲-۲ كلاس درس تجربي……………………………………………………………………. ۴۳

۱۳-۲ فضاهاي پرورشي ……………………………………………………………………………………… ۴۵

۱-۱۳-۲ كتابخانه …………………………………………………………………………………….. ۴۶

۲-۱۳-۲سالن چند منظوره ……………………………………………………………………… ۴۶

۳-۱۳-۲ نمازخانه …………………………………………………………………………………….. ۴۷

۴-۱۳-۲ اتاق فعاليت‌هاي پرورشي …………………………………………………………. ۴۷

۵-۱۳-۲ اتاق بهداشت ركت‌هاي اوليه…………………………………………………….. ۴۷

۱۴-۲ فضاي اداري ……………………………………………………………………………………………… ۴۷

۱۵-۲ فضاهاي پشتيباني يا خدماتي …………………………………………………………………. ۴۹

۱-۱۵-۲ سرويس‌هاي بهداشتي ………………………………………………………………. ۴۹

۲-۱۵-۲ آبخوري دانش آموزان ………………………………………………………………. ۴۹

۳-۱۵-۲ انبار نظافت و شستشو……………………………………………………………….. ۴۹

۴-۱۵-۲ انبار تجهيزات و وسايل……………………………………………………………… ۴۹

۱۶-۲ فضاهاي گردش ………………………………………………………………………………………… ۵۲

۱-۱۶-۲ راهروها………………………………………………………………………………………………….. ۵۲

۲-۱۶-۲ پله‌ها……………………………………………………………………………………………………… ۵۲

۱۷-۲ فضاهاي باز يا محوطه ……………………………………………………………………………… ۵۳

۱-۱۷-۲ فضاي صف جمع و تفريح………………………………………………………….. ۵۳

۲-۱۷-۲ فضاي سبز، باغچه و درختكاري………………………………………………… ۵۳

 3-17-2 پاركينگ وسايل نقليه………………………………………………………………. ۵۴

۱۸-۲ مكان يابي واحدهاي آموزش…………………………………………………………………….. ۵۷

۱-۱۸-۲ كاربري‌هاي سازگار…………………………………………………………………….. ۵۷

۲-۱۸-۲ كاربري‌‌هاي ناسازگار …………………………………………………………………. ۵۷

۳-۱۸-۲ جهت يابي …………………………………………………………………………………. ۵۷

۴-۱۸-۲ شعاع دسترسي …………………………………………………………………………. ۵۸

۱۹-۲ انجمن اوليا و مربيان ……………………………………………………………………………….. ۵۸

۲۰-۲ پيشينه تحقيق…………………………………………………………………………………………… ۶۱

فصل سوم : روش تحقيق………………………………………………………………. ۶۶

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………….. ۶۷

۱-۳ روش تحقيق…………………………………………………………………………………………………. ۶۷

۲-۳ جامعه آماري………………………………………………………………………………………………… ۶۷

۳-۳ نمونه و روش نمونه گيري……………………………………………………………………………. ۶۷

۴-۳ روش و ابزار جمع آوري اطلاعات ………………………………………………………………. ۶۸

۵-۳ روش تجزيه و تحليل داده‌ها……………………………………………………………………….. ۶۹

فصل چهارم : تجزيه و تحليل اطلاعات…………………………………………….. ۷۰

تجزيه و تحليل سوال ۱٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۷۱

تجزيه و تحليل سوال۲٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۷۵

تجزيه و تحليل سوال۳٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۷۶

تجزيه و تحليل سوال ۴٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۷۷

تجزيه و تحليل سوال ۵٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۸۲

تجزيه و تحليل سوال ۶٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۸۵

بررسي و مقايسه كل سرانه‌ها و مقايسه با استانداردها…………………………………………… ۸۸

تجزيه و تحليل سوال ۷٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۸۹

تجزيه و تحليل سوال۸٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۹۱

تجزيه و تحليل سوال۹٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۹۱

تجزيه و تحليل سوال۱۰٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۹۲

تجزيه و تحليل سوال۱۱٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۹۳

تجزيه و تحليل سوال ۱۲٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۹۵

تجزيه و تحليل سوال ۱۳٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۹۶

تجزيه و تحليل سوال ۱۴٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۹۶

فصل پنجم : بحث و نتيجه گيري …………………………………………………… ۹۸

۱-۵ مقدمه …………………………………………………………………………………………………………. ۹۹

۲-۵ بحث و نتيجه گيري ………………………………………………………………………………… ۱۰۰

۳-۵ يافته‌هاي جانبي تحقيق……………………………………………………………………………. ۱۰۰

۴-۵ محدوديت‌هاي پژوهش…………………………………………………………………………….. ۱۰۸

۵-۵ پيشنهادها………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۹

الف. پيشنهاد كاربردي………………………………………………………………………………………. ۱۰۹

ب. پيشنهاد پژوهش………………………………………………………………………………………….. ۱۱۱

فهرست جداول                                                                                         صفحه

جدول (۱-۲) مواد درسي وساعات تدريس هفتگي در مدارس دوره دبستان ……………………………………………….     21

جدول (۲-۲) حداقل ، حداكثر ميانگين تراكم دانش آموزان در كلاس………………………………………………………..      44

جدول (۳-۲) استاندارد هاي فضاهاي آموزشي مدارس ابتدايي روستايي……………………………………………………..      45

جدول (۴-۲) استانداردهاي فضاهاي پرورشي مدارس ابتدايي روستايي ………………………………………………….        48

جدول (۵-۲) استانداردهاي فضاهاي اداري مدارس ابتدايي روستايي ……………………………………………………..        50

جدول (۶-۲) استانداردهاي فضاهاي پشتيباني يا خدماتي مدارس ابتدايي روستايي ……………………………          51

جدول (۷-۲) استانداردهاي فضاهاي گردش مدارس ابتدايي روستايي ………………………………………………………       54

جدول (۸-۲) تلخيص اطلاعات فضاهاي بسته مدارس روستايي …………………………………………………………….         55

جدول (۹-۲) استانداردهاي سطوح خارجي مورد نياز به متر مربع در مدارس روستايي ……………………….        56

جدول (۱۰-۲) شعاع دسترسي……………………………………………………………………………………………………….                 58           

جدول (۱-۳) توزيع مدارس ابتدايي روستاهاي فريدون شهر بر حسب منطقه وجنسيت در سال تحصيلي

۸۷-۱۳۸۶٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۶۸

جدول (۱-۴) تعداد معلمان ونوع مدرك آن ها……………………………………………………………………………………………………….. ۷۱

جدول (۲-۴) تعداد معلمان وسابقه آن ها…………………………………………………………………………………………………………………. ۷۲

جدول (۳-۴) سرانه آموزشي براي هر دانش آموز در مدرسه ودر كل…………………………………………………………………….. ۷۵

جدول (۴-۴) سرانه فضاي پرورشي براي هر دانش آموز در مدرسه ودر كل………………………………………………………….   76

جدول (۵-۴) سرانه فضاي اداري اتاق استراحت معلمان براي هر دانش آموز در مدرسه ودر كل………………………….. ۷۷

جدول (۶-۴) سرانه فضاي اداري (انبار داري) براي هر دانش آموز در مدرسه ودر كل…………………………………………. ۷۹

جدول (۷-۴) سرانه فضاي اداري براي هر دانش آموز در كل…………………………………………………………………………………. ۸۰

جدول (۸-۴) سرانه فضاي پشتيباني وخدماتي براي هردانش آموز در عامل انبار وسايل نظافت وشستشو………….. ۸۲

جدول (۹-۴) سرانه فضاي پشتيباني وخدماتي براي هر دانش آموز در عامل سرويس هاي بهداشتي…………………… ۸۲

جدول (۱۰-۴) سرانه فضاي پشتيباني وخدماتي براي هر دانش آموز در عامل آبخوري…………………………………………. ۸۳

جدول (۱۱-۴) سرانه فضاي پشتيباني وخدماتي براي هر دانش آموز در عامل آبدارخانه……………………………………… ۸۳

جدول (۱۲-۴) سرانه فضاي پشتيباني وخدماتي براي هر دانش آموز در كل………………………………………………………… ۸۴

جدول (۱۳-۴) سرانه فضاي گردش براي هر دانش در كل……………………………………………………………………………………… ۸۶

جدول (۱۴-۴) مقايسه ميانگين سرانه هاي موجود در استانداردهاي مطلوب…………………………………………………………. ۸۸

جدول (۱۵-۴) سرانه فضاي زير بناي ساخت براي هر دانش آموز در كل……………………………………………………………… ۸۹

جدول (۱۶-۴) سرانه فضاي باز محوطه براي هر دانش آموز دركل………………………………………………………………………… ۹۱

جدول (۱۷-۴) نور كلاس………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۹۲

جدول (۱۸-۴) رنگ كلاس ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۹۲

جدول (۱۹-۴) رنگ اداري ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۹۲

جدول (۲۰-۴) رنگ راهرو ها……………………………………………………………………………………………………………………………………. ۹۳

جدول (۲۱-۴) مربوط به جهت مدارس…………………………………………………………………………………………………………………….. ۹۴

جدول (۲۲-۴) مربوط به كاربري هاي سازگار…………………………………………………………………………………………………………. ۹۴

جدول ( ۲۳-۴) مربوط به كاربري هاي ناسازگار……………………………………………………………………………………………………….. ۹۴

جدول (۲۴-۴) مربوط به فراواني پاسخ هاي افراد در مورد قابليت گسترده شدن…………………………………………………   95

جدول (۲۵-۴) مربوط به وضعيت آزمايشگاه و وسايل كمك آموزشي مدارس………………………………………………………. ۹۶

جدول ( ۲۶-۴) وضعيت انجمن اولياء و مربيان در مدارس مناطق روستايي شهر ستان فريدون شهر…………………   97

جدول (۲۷-۴) كارائي داخلي مدارس ابتدايي روستايي شهر ستان فريدون شهر………………………………………………….. ۹۸

فهرست نمودارها                                                                                 صفحه

نمودار(۱-۴) مربوط به تعداد معلمان ونوع مدرك آن………………………………………………………………….۷۲                                                      

نمودار(۲-۴) مربوط به تعداد معلمان وسابقه آن ها …………………………………………………………………….۷۳

نمودار (۳-۴) مربوط به سرانه فضاي آموزشي در هر مدرسه …………………………………………………………۷۴

نمودار (۴-۴) مربوط به سرانه فضاي پرورشي در هر مدرسه ………………………………………………………۷۵  

نمودار (۵-۴) مربوط به سرانه اداري (اتاق استراحت معلمان) ………………………………………………………۷۷

نمودار (۶-۴) مربوط به سرانه فضاي اداري (دفتر ) درهر مدرسه ………………………………………………..۷۸

نمودار (۷-۴) مربوط به سرانه فضاي اداري در هر مدرسه ………………………………………………………….۷۹

نمودار (۸-۴) مربوط به سرانه فضاي پشتيباني وخدماتي در هر مدرسه ………………………………………۸۴

نمودار (۹-۴) مربوط به سرانه فضاي گردش در هر مدرسه……………………………………………………….۸۶

نمودار (۱۰-۴) سرانه فضاي زير بناي ساخت براي هر دانش آموز در كل …………………………………….۸۹

نمودار (۱۱-۴) سرانه فضاي باز محوطه براي هر دانش آ…………………………………………………………….۹۰

نمودار (۱۲-۴) مربوط به فراواني پاسخهاي افراد در مورد قابليت گسترده شدن………………………….۹۴

 

  • تیر ۱۴, ۱۳۹۵

نوشته شده توسط 7sad.ir

دیدگاه بسته شده است