شماره تماس با تلگرام ::: 09355102506 ::: ir7sad[at ]gmail.com

پایان بررسی رابطه بین عشق ورزی و رضایت مندی زناشویی

پایان بررسی رابطه بین عشق ورزی و رضایت مندی زناشویی

پایان بررسی رابطه بین عشق ورزی و رضایت مندی زناشویی

ارسال شده توسط 7sad.ir

پایان بررسی رابطه بین عشق ورزی و رضایت مندی زناشویی

در بزرگترین وب سایت پروژه و پایان نامه وتحقیق ومقاله و کارورزی وترجمه مقالات جدیدو، نمونه سوالات پیام نور وانجام پایان نامه

www.7sad.ir 

مختصری ازپایان نامه :

نام فایل :   پایان بررسی رابطه بین عشق ورزی و رضایت مندی زناشویی

فرمت : WORD

تعدادصفحات :۷۵

قیمت : ۱۵۰۰۰۰

سابقه و هدف یکی از مهم ترین عوامل تعیین کننده های رضایتمندی در رابطه ی زناشویی، وجود عشق در باطه و کیفیت آن است. در این پژوهش به بررسی رابطه اجزاء عشق بر اساس نظریه ی استرنبرگ با رضایتمندی زوجی پرداخته شده است.مواد و روش، این پژوهش بر روی ۸۰ فرد متاهل ساکن شهر قوچان و یا روش نمونه گیری در دسترس برای عشق انجام شد.ابزار مود استفاده ، پرسشنامه رضایتمندی زوجی انریچ (ENRICH)، پرسشنامه مقایس استربرگ برای عشق بود.

یافته ها:

فرض اساسی این پژوهش مبنی بر وجود رابطه بین عشق ورزی و رضایتمندی زناشویی تائید گردید و فرض دیگر نشان داد که رابطه معناداری بین مدت ازدواج و رضایت مندی زناشویی وجود ندارد.و نتایج بررسی های دیگر نشان داد که بین اجزاء عشق، صمیمیت؛ هوس و تعهد رابطه ی معناداری وجود دارد که بالاترین همبستگی در نمرات مقیاس تعهد سپس صمیمیت و در آخر مقیاس هوس یا رضایت مندی زناشویی مشاهده گردید.

ازدواج را می توان یکی از مهم ترین تصمیم گیری ها در زندگی هر فرد دانست و رضایت مندی از ازدواج یکی از اصلی ترین عوامل تعیین کننده ی کیفیت زندگی و سلامت روانی هر فرد می باشد. از این رو پژوهشگران بسیاری به این موضوع پرداخته اند(به نقل از ميترا حفاظي طرقبه و همكاران؛۱۳۸۵).

رضایت پشتوانه قوی و نیرومندی برای مقابله با مشکلات است توانایی و کسب رضایت به انسان استقامت می دهد و موجب خشنودی درونی می شود. خشنودی واقعی به این بستگی دارد که انسان نیازمندی های درونی و پنهانی خود را به شکلی که جامعه می پسندد درآورد.

برای سلامت روانی، آدمی باید یاد بگیرد که از کارهایش رضایت کسب کند.رضایت با اتکا به نفس، کاردانی، آزادی، استقلال و تدبیر همبستگی تنگاتنگی دارد(نجاتی ۱۳۶۷).

اما درمورد رضایت مندی زناشویی می توان گفت که به طور کلی رضایت زن و شوهر به عنوان حالت خوشایندی مبتنی به ادراک آگاهانه تعریف می شود که در صورت حصول پاداش های ناشی از موازنه ایده آلها واقعیت بدست می آید و معمولا با ارضای نیازها همراه است (مهدوی ۱۳۷۵).

یکی از مهمترین عوامل تعیین کننده رضایت مندی زناشویی، عشق و کیفیت آن است. عشق بین زوجین و کیفیت آن در پژوهش های بسیاری مورد مطالعه قرار گرفته است و صاحبنظران متعددی به آن پرداخته اند.

یکی از مهم ترین و مورد توجه ترین نظریه ها نظریه ی مثلثی عشق است که توسط یکی از روان شناسان معاصر به نام اشتر نبرگ ابداع شده است و بنام خود او مشهور شده است. وی مفهوم عشق را در سه جزء که می توانند اضلاع یک مثلث باشند، شرح داده است. جزء صمیمیت که شامل احساس نزدیکی، برقراری ارتباط متقابل و دلبستگی در رابطه است. جزء شور و اشتیاق  که مبتنی بر انگیزش های جسمی و جذابیت های جسمانی است و جزء تعهد و تصمیم که در کوتاه مدت به شکل تصمیم برای برقراری رابطه در طولانی مدت به شکل تعهد و احساس مسئولیت برای حفظ و تداوم آن رابطه تظاهر می یابد(به نقل از ميترا حفاظي طرقبه و همكاران؛۱۳۸۵).

بیان مسئله:

استواری و استحکام خانواده به ازدواج و رابطه ی زناشویی پایدار و بنیادین بستگی دارد، یعنی هرگونه تزلزل و سستی در رضایت زناشویی و یا عدم وجود یک ازدواج موفق افزون برآن که آرامش روانی زوج ها را مختل می کند، بقاء و دوام خانواده را نیز در معرض خطر قرار می دهد. ازدواج یک پدیده ی چند بعدی است (نجاتی، ۱۳۸۳) .

در ازدواج مسئله ی مهم رضایت زناشویی است که در تعریف آن کارشناسان توافق نظر دارند که رضایت مندی زناشویی به ارزیابی ذهنی دو طرف از کیفیت رابطه اشاره کرد (تیلور،۱۹۹۴). وینچ (۲۰۰) و دیگران (به نقل از سلیمانیان، ۱۳۷۳) بر این باوراند که رضایت زناشویی انطباق میان وضعیتی که وجود دارد و وضعیتی که موردانتظار است، می باشد. براساس این تعریف رضایت زناشویی وقتی وجودداردکه وضعیت موجود فرد در روابط زناشویی با آنچه که وی انتظار داشته، مطابق باشد.

عامل های زیادی می توانند در رضایت زناشویی مؤثر باشند و هرکس با توجه به نگرش ویژه ی خود و یا نتایج پژوهش هایش، عامل هایی را برای رضایت زناشویی بیان می کند.

که مهم ترین این عوامل عبارتند از:

۱- ابراز محبت و عشق زوجین نسبت به یکدیگر

۲- احترام به همسر

۳- برقراری روابط اجتماعی

۴- روابط جنسی

۵- مسایل اقتصادی و اجتماعی

پس همانطور که گفتیم یکی از عوامل مهم رضایت مندی زناشویی عشق بین زوجین است یعنی همان روابط جذابی که در میان زن و مرد ایجاد و در نهایت در زندگی مشترک همسران تداوم می یابد

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                            صفحه

فصل اول : کلیات پژوهش

مقدمه                                                                                                                   1

بیان مسئله                                                                                                             2

اهميت و ضرورت پژوهش                                                                                      4

اهداف پژوهش                                                                                                      5

سؤالات و فرضيات تحقيق                                                                                       5

سؤالات تحقيق                                                                                                      5

فرضيه هاي تحقيق                                                                                                  5

تعاريف نظري و عملياتي متغييرها                                                                              6

الف) تعريف نظري                                                                                                6

ب)تعريف عملياتي                                                                                                6

فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش

پیشینه                                                                                                                   7

رضایتمندی زناشوئی                                                                                             7

تعریف رضایت مندی زناشوئی و پیامدهای آن                                                        7

عوامل موثر بر رضایتمندی زناشوئی                                                                       9

نظریه فروید                                                                                                           13

تعریف عشق ازدیدگاه فروید                                                                                    14

تجلی غریزه زندگی در عشق                                                                                    15

نظریه یونگ                                                                                                          17

تعریف عشق از دیدگاه یونگ                                                                                  19

تئوری جبران در دیدگاه یونگ به چه معناست                                                            19

عشق رومانتیک                                                                                                     19

عشق انسانی                                                                                                          20

عشق و من                                                                                                            20

نظریه فروم                                                                                                           21

تعریف عشق از دیدگاه فروم                                                                                    22

عناصر عشق دردیدگاه فروم                                                                                     23

انواع عشق: فروم عشق را چهار نوع می داند                                                                24

انواع عشق دروغین دردیدگاه فروم                                                                            26

عشق واقعی یا زایا و مولد دردیدگاه فروم به چه معناست                                               27

نظریه مزلو                                                                                                           27

تعریف عشق ازدیدگاه مزلو                                                                                      28

تفاوت میان دو عشق دردیدگاه مزلو                                                                          28

مشخصات عشق بین دو جنس دردیدگاه مزلو                                                              29

قابلیت دوست داشتن و دوست داشته شدن                                                                  30

جنسیت در عشق خود شکوفا                                                                                    30

پرستاری، مسئولیت،اشتراک نیازها                                                                            30

 صفا، نشاط در رابطه عشق سالم                                                                                31

فردیت عشقی در افراد سالم                                                                                     31

حسن سلیقه در عشق افراد سالم                                                                                 31

نظریه آیزنگ                                                                                                       32

تعریف عشق ازدیدگاه آیزنگ                                                                                 32

نظریه شوستروم                                                                                                      34

انواع عشق: شوستروم (۱۳۶۲) معتقد است که عشق صور متعدد دارد                               34

عشق در انسان خویشتن ساز دردیدگاه شوستروم                                                          36

نظریه سالیوان                                                                                                       36

تعریف عشق ازدیدگاه سالیوان                                                                                 36

نظریه استنبرگ                                                                                                     37

تعریف عشق از دیدگاه استنبرگ                                                                              37

تئوری های عشق دردیدگاه استنبرگ                                                                        38

دیدگاه سه بعدی عشق                                                                                            38

مراحل حصول عشق                                                                                               39

سبک عشق                                                                                                          40

یافته های پژوهشی در خصوص موضوع                                                                 41

الف- یافته های پژوهشی داخلی                                                                            41

ب- پژوهش های خارجی در رابطه با موضوع                                                        51

فصل سوم: روش پژوهش

روش پژوهش                                                                                                      55

جامعه آماری پژوهش                                                                                           55

حجم نمونه ۵۵

روش نمونه گیری ۵۵

ابزار پژوهش۵۵

روایی و اعتبار ابزارها                                                                                              55

روش اجرا                                                                                                             56

روش های تجزیه و تحلیل داده ها                                                                              56

فصل چهارم : یافته های پژوهش

يافته ها                                                                                                                 57

آمار توصيفي                                                                                                         57

آماراستنباطي                                                                                                        63

فصل پنجم : نتیجه گیری

بحث و نتيجه گيري                                                                                              67

بحث بر اساس فرضيات پژوهش                                                                               67

محدوديت های پژوهش                                                                                          69

پیشنهادات                                                                                                             70

منابع                                                                                                                    71

 

  • تیر ۲۲, ۱۳۹۵

نوشته شده توسط 7sad.ir

دیدگاه بسته شده است