شماره تماس با تلگرام ::: 09355102506 ::: ir7sad[at ]gmail.com

پایان برسی رابطه بازی های رایانه ای خشن بر پرخاشگری دانش آموزان مقطع راهنمایی شهر ستان خرمدره

کارورزی فرهنگیان | اقدام پژوهی | کنش پزوهی | گزارشات تخصصی | طرح درس | کاورزی ۱ | کارورزی ۲ | کارورزی ۳ | کارورزی ۴ پایان برسی رابطه بازی های رایانه ای خشن بر پرخاشگری دانش آموزان مقطع راهنمایی شهر ستان خرمدره
پایان برسی رابطه بازی های رایانه ای خشن بر پرخاشگری دانش آموزان مقطع راهنمایی شهر ستان خرمدره

پایان برسی رابطه بازی های رایانه ای خشن بر پرخاشگری دانش آموزان مقطع راهنمایی شهر ستان خرمدره

ارسال شده توسط 7sad.ir

پایان برسی رابطه بازی های رایانه ای خشن بر پرخاشگری دانش آموزان مقطع راهنمایی شهر ستان خرمدره

در بزرگترین وب سایت پروژه و پایان نامه وتحقیق ومقاله و کارورزی وترجمه مقالات جدیدو، نمونه سوالات پیام نور وانجام پایان نامه

www.7sad.ir 

مختصری ازپایان نامه :

هدف از پژوهش حاضر بررسی میزان پرخاشگری نوجوانانی است که از بازیهای الکترونیکی و رایانه ای خشن استفاده می کنند . جامعه پژوهشی حاضر را دانش آموزان پسر دوره راهنمایی شهرستان خرمدره تشکیل می دادند .در این پژوهش با استفاده از نمونه گیری تصادفی ساده تعداد ۵۰ نفر از دانش آموزان پسر مقطع راهنمایی شهرستان خرمدره از دو مدرسه به عنوان نمونه انتخاب شدند و سپس تست پرخاشگری آیزنیک در اختیار آنها قرار داده شد و از آنها خواسته شد که به این سوالات با بلی و خیر پاسخ دهند .برای آزمودن فرضیه پژوهش ازروش t   مستقل درسطح معنی داری  a = 0/05  استفاده گردید .نتایج بدست آورده نشان دادند که بین میانگینهای مورد مقایسه تفاوت معنی داری وجود دارد در نتیجه بین استفاده از بازیهای الکترونیکی خشن و پرخاشگری نوجوانان پسر دوره راهنمایی شهرستان خرمدره رابطه معنا داری وجود دارد . بنابراین فرضیه پژوهش تایید می گردد و فرض صفر رد می شود .

مقدمه

ما اکنون در جامعه متمدن عصر حاضر زندگی می کنیم که در آن خشونت بین افراد از نظر قانونی جرم بحساب می آید و پرخاشگری با دیگران نیز مقابله به مثل آنان را به دنبال می آورد و ممکن است زنجیره ای از اختلافات بعدی را سبب شود ( لطف آبادی ) .نوجوانی یکی از بحرانی ترین دوران زندگی انسان است که در این دوران با مشکلات فراوانی دست به گریبان است با فرا رسیدن دوران بلوغ مزاج کودکان طوفانی می شود انقلاب و دگرگونی همه جانبه ای در جسم و روان آنان پدید می اید ممکن است پرخاشگر شود یا آرام و ساکت ، تمام جنبه های حیوانی و انسانی که در وجودش نهفته است بر اثر ترشح هورمونهای بلوغ ظاهر و آشکار شود ( آدلر ، ۱۳۷۸ ، ترجمه سروری ) .در جهان معاصر پیشرفت علوم نه تنها بر سطح زندگی و فضا و محیطی که انسانها در آنجا زندگی می کنند تاثیر گذاشته بلکه قوانین و قواعد حاکم بر ارتباط و تعامل بین انسانها و نگرش آنها را نسبت به خود ، و به دیگران و به جهان تغییر داده است .چنانچه دنیای نوجوانان نیز از این تغییرات مصون نمانده است و یکی از جلوه های این تغییر و دگرگونی تغییر در نوع سرگرمیها و یا گذراندن اوقات فراغت این قشر از جامعه است که نمود بارز آن را می توان در ظهور و گسترش بازیهای الکترونیکی مشاهده کرد .

به این تربیت با ظهور و گسترش این بازیها ، روز به روز شرکتهای سازنده بازنده بازیهای جدیدتری را به بازار عرضه کرده اند ، به طوری که سال به سال به بهبود و کیفیت دستگاههای ساخته شده افزوده گشته و بازیهای متنوعی نیز ارئه می شد ، و هر بازی ارائه شده نسبت به بازیهای قبلی از درجه و شدت خشونت زیادی برخوردار بود .ناگهان با افزایش خشونت در این بازیها ، کودکان و نوجوانان بسیاری به سمت اینگونه بازیها گرایش یافتند ، تا زمانیکه امروزه تاثیرات این چنین بازیها در کودکان و نوجوانان تبدیل به ناهنجاری در رفتارها و تعاملات اجتماعی شده است .بدیهی است که در هزاره جدید خشونت نوجوانان یکی از بزرگترین مسائل رو در روی جوامع است .لذا روانشناسان و متخصصان معتقدند که این بازیها مانند بسیاری از وسایل دیگر می بایستی تحت نظارت والدین برای کودکان و نوجوانان استفاده شود و استفاده افراطی و بی نظارت بر آنها نیز آثار مخرب و بسیار خطر ناک را در پی خواهد داشت .

فهرست                                                                                             صفحه

چکیده …………………………………………………………………………………………………………………………………………۱

فصل اول ( گستره مسئله مورد بررسی ) …………………………………………………………………………………….۲

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..۳

بیان مسئله ………………………………………………………………………………………………………………………………………..۵

اهمیت و ضرورت تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………….۶

هدف پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………………………….۸

فرضیه پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………………………..۹

متغیرهای پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………………۱۰

تعاریف نظری وعملیاتی واژه ها ومفاهیم ……………………………………………………………………………………………………..۱۰

فصل دوم ( پیشینه و ادبیات پژوهش ) ……………………………………………………………………………………….۲۰

مرور پیشینه …………………………………………………………………………………………………………………………………….۲۱

نظریه پالایش ……………………………………………………………………………………………………………………………………۳۹

وضع تحصیلی دانش آموز پرخاشگر ………………………………………………………………………………………………………….۴۱

خصوصیات شخصیتی دانش آموزان پرخاشگر ………………………………………………………………………………………………۴۴

راههای اصلاح و مهار پرخاشگری …………………………………………………………………………………………………………..۴۷

فصل سوم ( روش تحقیق ) ………………………………………………………………………………………………………..۴۹

جامعه مورد مطالعه پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………….۵۰

نمونه و روش نمونه گیری …………………………………………………………………………………………………………………….۵۰

ابزار پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………………………..۵۱

روش آماری مربوط به فرضیه ………………………………………………………………………………………………………………..۵۲

روش تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………….۵۲

فصل چهارم ( یافته ها وتجزیه وتحلیل آنها ) ……………………………………………………………………………..۵۳

جدول ……………………………………………………………………………………………………………………………………………۵۴

انجام محاسبات ………………………………………………………………………………………………………………………………….۵۷

جدول میانگین و انحراف استاندارد ……………………………………………………………………………………………………………۵۹

فصل پنجم ( بحث ونتیجه گیری ) ……………………………………………………………………………………………….۶۰

بحث و نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………………………………….۶۱

محدودیتها ونارسائیهای پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………….۶۲

پیشنهادات ……………………………………………………………………………………………………………………………………….۶۳

منابع وماخذ ……………………………………………………………………………………………………………………………….۶۵

ضمائم پیوست (پرسشنامه)………………………………………………………………………………………………………………۶۸

  • تیر ۲۱, ۱۳۹۵

نوشته شده توسط 7sad.ir

دیدگاه بسته شده است