شماره تماس با تلگرام ::: 09355102506 ::: ir7sad[at ]gmail.com

پایان نامه بررسی ارتباط ویژگیهای شخصی باتعهد سازمانی کارکنان دانشگاه تربیت معلم سبزوار

کارورزی فرهنگیان | اقدام پژوهی | کنش پزوهی | گزارشات تخصصی | طرح درس | کاورزی ۱ | کارورزی ۲ | کارورزی ۳ | کارورزی ۴ پایان نامه بررسی ارتباط ویژگیهای شخصی باتعهد سازمانی کارکنان دانشگاه تربیت معلم سبزوار
پایان نامه بررسی ارتباط ویژگیهای شخصی باتعهد سازمانی کارکنان دانشگاه تربیت معلم سبزوار

پایان نامه بررسی ارتباط ویژگیهای شخصی باتعهد سازمانی کارکنان دانشگاه تربیت معلم سبزوار

ارسال شده توسط 7sad.ir

پایان نامه بررسی ارتباط ویژگیهای شخصی باتعهد سازمانی کارکنان دانشگاه تربیت معلم سبزوار

در بزرگترین وب سایت پروژه و پایان نامه وتحقیق ومقاله و کارورزی وترجمه مقالات جدیدو، نمونه سوالات پیام نور وانجام پایان نامه

www.7sad.ir 

مختصری ازپایان نامه :

نام فایل :   پایان نامه بررسی ارتباط ویژگیهای شخصی باتعهد سازمانی

 کارکنان دانشگاه تربیت معلم سبزوار

رشته : روانشناسی

فرمت : WORD

تعدادصفحات :۸۰

قیمت : ۱۵۰۰۰۰

اين تحقيق  با هدف بررسي ارتباط تعهد سازمانی با ویژگیهای شخصی کارکنان دانشگاه تربیت معلم سبزواردر سال۹۴-۹۳به انجام رسيد.نوع تحقيق با توجه به هدف، كاربردي و از نظر ماهيت وروش توصيفي مي باشدكه با استفاده از مطالعات ميداني به بررسي وضعيت موجود پرداخته است.جامعه آماري مورد نظر كليه كارمندان دانشگاه تربيت معلم سبزوار شامل ۱۴۰نفر بوده، كه از اين تعداد براساس فرمول محاسبه حجم نمونه كرجسي و مورگان (۱۹۷۰)  تعداد ۱۰۳ نفر به عنوان جامعه نمونه انتخاب شده اند. ابزار اندازه گيري، پرسشنامه ۱۵ سوالي (OCQ) موداي،پورتر و استيرز به همراه سوالات ويژگيهاي فردي و شخصي بوده است كه با ضريب آلفاي كرونباخ ۰٫۷۶۴ پايايي آن اثبات و روايي آن نيز طبق نظر اساتيد فن مورد تاييد واقع شده است. در تجزيه و تحليل يافته هاي تحقيق از شيوه هاي توصيف آماري از قبيل: جداول توزيع فراواني،شاخصهاي مركزي و شاخصهاي پراكندگي و در بخش استنباطهاي آماري از روش آزمون t  براي نمونه هاي مستقل و روش ANOVA   ورگرسيون خطي ساده يك متغيره براي بررسي فرضيات تحقيق استفاده شده است. نتايج حاصل از تجزيه و تحليل  يافته ها نشان مي دهد كه رابطه معناداري بين تعهد سازماني با سن ، جنسيت، سطح تحصيلات ، وضعيت تأهل و ميزان حقوق و دستمزد وجود نداشته و تنها بين سابقه خدمت تعهد سازماني و رابطه معني دار ديده مي شود..

 

در عصر پرتلاطم کنونی که سازمانها بسوی تخصصی شدن پیش می روند و در رقابت تنگاتنگ به فعالیت خود ادامه می دهند، جهت بقاء علاوه بر ابزار و تجهیزات به نیروی انسانی متعهد به عنوان اصلی ترین و ضروری ترین عامل نیازمندی باشند. هرچقدر سازمانها و مؤسسات بزرگتر و بر حجم فعالیت آنها افزوده شود احتیاج به منابع انسانی متعهد و با انگیزه افزایش می یابد. لذا هرچقدر این سرمایه از کیفیت بهتر و بیشتر برخوردار باشد، احتمال موفقیت ، بقاء و ارتقاء سازمان بیشتر خواهد بود و بالعکس در صورتی که سازمانها نتواند نیروی انسانی با کیفیت و متعهد را بکارگیرند، قادر نخواهند بود از سایر منابع از قبیل تجهیزات و مواد اولیه استفاده بهینه ببرند و با مشکلات عدیده ای از قبیل کاهش کارائی و بهره وری  روبرو بوده و در نهایت سبب زوال سازمان خواهند شد.

تعهد سازمانی يك فرايند پوياي تعامل بين شخص و محيطش بوده(ليو،۲۰۰۸،ص۱۱۹). و يك ساختار چندبعدي است كه مي توان آن را يك حالت رواني دانست كه پايبندي اشخاص را به سازمان منتقل مي كند(آلن و مي ير،۱۹۹۰،ص۱۴).

همچنين تعهد سازماني را می توان یک نگرش مهم شغلی و سازمانی دانست که به دلیل اهمیت بارزی که در کارکرد سازمانها دارد، به کانون توجهی جهت تمرکز میدان و گردانندگان سازمانها تبدیل شده است، این نگرش در دهه های اخیر دستخوش تغییرات عدیده ای گشته، بویژه با تحولات اخیر در حیطه کسب و کار از قبیل ادغام شرکتها در همدیگر صاحبنظران تعهد اهتمام ویژه ای به امر تعهد معطوف داشته اند و به آن به عنوان یکی از نگرشهای اساسی که باكارو سازمان مرتبط هستند اهمیت فراوان داده و راجع به آن تحقیقات متعددی انجام داده اند، که در این تحقيق با توجه به اهمیت مساله به بررسی آن مي پردازيم .

۲ بیان مساله تحقيق:

یکی از شاخص ها و مولفه های برتری یک سازمان نسبت به سازمانهای دیگر نیروی انسانی متعهد و کارآمد می باشد.  در تحقيقات صورت گرفته بر رروي كارمندان،تعهد سازماني به عنوان شاخص اصلي در بيان انگيزش كاركنان در نظر گرفته شده است (اورايلي و چاتمن،۱۹۸۶).، تجزيه و تحليلهاي آماري نشان مي دهد كه تعهد نه تنها به عوامل و شاخص هاي رفتاري متنوعي از قبيل:جابجايي ،حضور،تاخير،و غيبت وايسته است (ماتيو وزاجاك،۱۹۹۰). بلكه ارتباط قوي تري با رفتار تابعيت سازماني(OCB). دارد. (ادوين و همكاران،۲۰۰۷،صص۱۶۰-۱۶۱).

برخورداری سازمان ها از نیروی انسانی متعهد باعث می شود که افراد شاغل تمام تلاش و کوشش خود را به عنوان عضوی وفادار به سازمان و اهداف و ارزشهای آن در نیل به اهداف سازمان بکار بسته و همواره او جهت کسب موفقیت و بهبود و بهره وری سازمان خود اقدام نمایند

در این تحقيق سعی شده است که عوامل تاثيرگذار بر تعهد سازماني پرسنل مورد شناسايي قرار گرفته و به این سوال پاسخ داده شودکه :

چه رابطه اي بين ویژگیهای شخصی (سن، جنسیت، سطح تحصیلات، نوع استخدام، میزان حقوق و مزایاو …).وميزان تعهد سازمانی پرسنل وجود دارد؟

۳ ـ اهمیت وضرورت موضوع تحقيق:

تعهد سازماني يكي از موضوعات بسيار مهم در تحقيقات سازماني به شمار مي آيد كه مي تواند هم از جنبه تئوريك و هم از جنبه عملي مورد استفاده قرارگيرد،سازمانها به ايجاد محيطهايي كاري با تعهد بالا براي پرسنل خود علاقه مند هستند،زيرا تحقيقات نشان داده است كه باتعهد سازماني بالا سازمانها به نتايج ارزشمندي ازقبيل كاهش تغيير وتبديل، بالارفتن انگيزش كاركنان،افزايش حمايت سازماني و بهبود سطح رفتارها و… دست خواهند يافت(لابات مدين،۲۰۰۷،ص۱۹۷).

فهرست مطالب

       عنوان                                                                     صفحه                                                       

فصل اول:كليات تحقيق   ………………………………………………….  1

         1-1 مقدمه     ………………………………………………………………..2

        1-2 بیان مساله تحقيق   …………………………………………………….3

         1-3 اهمیت وضرورت موضوع تحقيق   ……………………………………..4

        1-4 اهداف تحقيق ……………………………………………………………۶

        1-5 چارچوب نظري تحقيق  ………………………………………………… 7

       1-6 فرضيه هاي تحقيق  ……………………………………………………….11

       1-7 قلمرو تحقيق      ………………………………………………………… 12

       1-8 تعاریف و مفاهیم واژه ها   ………………………………………………. 13

       1-9 متغيرهاي تحقيق:     …………………………………………………….. 14

فصل دوم:ادبيات تحقيق    ………………………………………………… 15

       2-1 مقدمه    …………………………………………………………………. 16

       2-2 تعاریف و مفاهیم تعهد سازماني   ………………………………………..18

       2-3 مراحل توسعه تعهد سازماني   ………………………………………….. 21

       2-4 اجزاء تعهد سازمانی   ………………………………………………….. 23

       2-5 اهمیت تعهد سازمانی   ……………………………………………….. 27

 2-6عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی    ……………………………………….. 28

      2-7 ابعاد تعهد سازمانی   …………………………………………………. 30

      2-8 دیدگاه‌های تعهد سازمانی   ………………………………………….. 32

      2-9 مدل‌ها و الگوهای تعهد سازمانی   …………………………………….. 34

      2-10 برخی تحقیقات انجام شده در خصوص تعهد سازمانی   …………….. 40

فصل سوم:روش شناسي تحقيق  ……………………………………….. 42

      3-1 مقدمه    …………………………………………………………………..  43

      3-2 نوع تحقيق   ………………………………………………………  44

     3-3 جامعه آماري   ……………………………………………………..  45

     3-4 حجم نمونه   ……………………………………………………….  46

     3-5 روش نمونه گيري   ……………………………………………….  47

     3-6 شرح پرسشنامه   ………………………………………………….   48

     3-7 روايي پرسشنامه   ………………………………………………..   49

     3-8 اعتبار( پايايي )پرسشنامه   ………………………………………   50

فصل چهارم: روشهاي آماري و تجزيه و تحليل مشاهدات (داده‌ها) …….  53

     4-1 مقدمه  …………………………………………………………….   54

     4-2 آمار توصيفي   …………………………………………………..    55

     4-3 فرضيه ۱  ………………………………………………………..    59

     4-4 فرضيه۲  …………………………………………………………..     60

     4-5 فرضيه۳   ………………………………………………………….   61

  4-6 فرضيه ۴   …………………………………………………………  63

     4-7 فرضيه ۵   …………………………………………………………   64

     4-8 فرضيه۶   …………………………………………………………   67

فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادات  ………………………..  68 

     5-1 نتيجه گيري   ……………………………………………………..   69

      5-2 پيشنهادات   ………………………………………………………  70

   منابع و مآخذ   ……………………………………………………………. 72

   ضمائم  …………………………………………………………………..  71

  • تیر ۱۴, ۱۳۹۵

نوشته شده توسط 7sad.ir

دیدگاه بسته شده است