شماره تماس با تلگرام ::: 09355102506 ::: ir7sad[at ]gmail.com

پایان نامه تحليل پارامتريك رفتار لرزه اي عوارض توپوگرافي مثلثی شکل

پایان نامه تحليل پارامتريك رفتار لرزه اي عوارض توپوگرافي مثلثی شکل

پایان نامه تحليل پارامتريك رفتار لرزه اي عوارض توپوگرافي مثلثی شکل

ارسال شده توسط 7sad.ir

پایان نامه تحليل پارامتريك رفتار لرزه اي عوارض توپوگرافي مثلثی شکل

در بزرگترین وب سایت پروژه و پایان نامه وتحقیق ومقاله و کارورزی وترجمه مقالات جدیدو، نمونه سوالات پیام نور وانجام پایان نامه

www.7sad.ir 

مختصری ازپایان نامه :

نام فایل :   پایان نامه تحليل پارامتريك رفتار لرزه اي عوارض توپوگرافي مثلثی شکل

فرمت : WORD

تعدادصفحات : ۱۵۰

قیمت : ۲۰۰۰۰۰

تجربیات بدست آمده از خرابیهای زلزله های اخیر نشان دهنده اهمیت تاثیر شرایط محلی خاک وتوپوگرافی سطحی و شرایط ساختگاه  بر شدت و وسعت خرابی ساختمانها و توزیع مکانی آنها حین زلزله می باشد. بررسی تاثیر شرایط ساختگاه در برابر امواج لرزه ای، از جمله مباحث مهم در زمینه دانش مهندسی زلزله می باشد. فلسفه اهمیت این موضوع، الگوهای رفتاری پیچیده عوارض توپوگرافی بوده که منجر به ایجاد تفاوتهای قابل ملاحظه ای بین امواج گسیل شده از چشمه و امواج رسیده به سطح زمین می شود. شرایط ساختگاه و توپوگرافی می تواند بر تمام پارامترهای مهم یک جنبش نیرومند زمین از قبیل دامنه، محتوای فرکانس، مدت و غیره اثر گذار باشد. اثرات محلی ساختگاه نقش مهمی در طراحی مقاوم در برابر زلزله ایفا نموده و بایستی بصورت مجزا با آن برخورد گردد.. مهندسان بطور سنتی، چنین اثراتی را با استفاده از مدلهای ساده مبتنی بر توصیف ۱D از پروفیل محلی خاک و انتشار امواج لرزه‌ای و با موفقیت ارزیابی نموده‌اند لذا ساختگاهایی برای این نوع مدلسازی مناسب خواهند بود که از گستردگی نسبتأ وسیعی در پهنای منطقه مورد مطالعه نسبت به ضخامت لایه رسوبی برخوردار باشند. لیکن حوادث اخیر نظیر زلزله هیوگوکن نانبو ژاپن با کمربند باریک خسارت تشدید یافته خود که شهر کوبه را قطع می‌نمود و سبب مرگ ۶۰۰۰ تن گردید، پیچیدگی قابل ملاحظه در الگوهای تقویت لرزه‌ای حاصل از اثرات ساختگاهی ۲D و ۳D آشکار ساخت. دقیق نبودن و تخمین دست پایین شدت زلزله های مخرب حاصل از آنالیزهای یک بعدی می تواند در تخمین خسارات وارده بحرانی و خطرساز باشد چرا که اثرات ساختگاهی ۲D و ۳D در دره‌های رسوبی پر شده و یا بر روی توپوگرافی‌هایی که شهرها آنجا واقع شده‌اند بیشتر بوقوع می‌پیوندد.

 در یک طبقه‌بندی کلی می‌توان ناهمواریهای موجود در یک ساختگاه را به "ناهمواریهای زیرسطحی" و "ناهمواریهای سطحی" طبقه‌بندی نمود. هر دو نوع ناهمواریها منجر به افزایش دامنه و نیز تداوم حرکات بر روی سطح زمین در اثر عبور امواج زلزله می‌گردند، لیکن از نقطه‌نظر مهندسی تفاوت قابل ملاحظه‌ای بین عوارض سطحی و ناهمواریهای زیرسطحی وجود دارد و از سوی دیگر حتی درون یک دسته مشخص نظیر ناهمواریهای زیرسطحی نیز الگوی تقویت بشدت به وضعیت زمین‌شناسی سطحی وابسته است.

فعالیتهای قابل توجهی از سوی محققین در جهت رسیدن به درکی جامع از رفتار ناهمواریهای سطحی در برابر امواج لرزه ای زمین صورت گرفته است ولی در این زمینه نتیجه ای قطعی و کاربردی به گونه ای که قابل استفاده در آیین نامه های مهندسی باشد ارائه نشده است.

هدف اصلي از انجام اين تحقيق برطرف نمودن اين کمبود و حداقل در حوزه نتايج حاصل از مدلهاي عددي مي‌باشد آنچه که در اين تحقيق بطور مشخص مورد بررسي قرار خواهد گرفت ارزيابي رفتار لرزه‌اي عوارض روسطحي (توپوگرافي) تحت اثر بارهاي لرزه‌اي از طريق انجام مطالعات پارامتريک بر روي گستره وسيعي از اشکال هندسي رايج، مرسوم و قابل تطابق با طبيعت و با فرض رفتار خطی مي‌باشد. از ميان پارامترهاي موثر بر رفتار لرزه‌اي عوارض توپوگرافي يعني مشخصات هندسي، ژئومکانيکي و حرکت ورودي، بيشتر تمرکز در اين تحقيق بر مشخصات هندسي خواهد بود. پارامترهاي هندسي را به اشکال مختلفي مي‌توان در مطالعات پارامتريک مورد توجه قرار داد ليکن رويه رايج و عرف متداول آن است که با معرفي پارامترهاي بي‌بعد (نظير ضرايب شکل يا فرکانس بي‌بعد يا زمان بي‌بعد) و در واقع تلفيق تعدادي از پارامترها با هم، هم تعداد تحليلهاي لازم را کاهش داد و هم وابستگي نتايج حاصله به هندسه تحت تحليل را برطرف نمود لذا رويکرد اصلي در اين زمينه در اين تحقيق هم انجام تحليلهاي مربوطه بر روي يک هندسه پايه از مسئله تحت بررسي و سپس ارائه نتايج بصورت بي‌بعد برحسب ضريب شکل و فرکانس بي‌بعد (يا زمان بي‌بعد) خواهد بود. همچنین فرضیات حرکت ورودي در قالب موج درون صفحه‌ايP وSV بصورت قائم در نظر گرفته خواهد شد. در این تحقیق، از مطالعات پارامتریک بر روی تاثیر ضریب پواسون مصالح بر طبق مطالعات انجام شده توسط استاد راهنما و استاد مشاور این تحقیق(دکتر رزمخواه و دکتر کمالیان)، به علت کم بودن تاثیر ضریب پواسون مصالح در نتایج بدست آمده، صرفنظر شده است. مدل سازي هندسي مسئله نیز بصورت نيم فضا و بدون لايه بندي انجام شده و حركت ورودي بصورت موجك ريكراعمال مي شود، نهايتاً با استفاده از نمودارهاي بي‌بعد حاصله، سعي خواهد گرديد سازوکاري براي ملحوظ نمودن اثرات ۲D با استفاده از نتايج تحليلها بدست آيد.

                                                               فهرست مطالب   

                                                                                                                                                                                                                                       عنوان                                                                                                                    صفحه   

 

۱مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱

۲- تاريخچه تحقيقات و مطالعات انجام شده…………………………………………………………………………………… ۴

۲-۱-شواهد تجربي ومطالعات درخصوص اثرات ساختگاه تیز گوشه و مثلثی شکل بر پاسخ  زمين………۴

۲-۲- مطالعات نظری و تحليلهای عددی عارضه مثلثی شکل……………………………………… ……………..۱۹

۲-۳- مطالعات انجام شده در رابطه با تحليلهای پارامتريک عوارض تيزگوشه و مثلثی شکل……………. ۲۶

۳-  پدیده انتشار امواج دو بعدی و حل عددی معادلات آن .   …………………………………………………..37

     3-1- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………..۳۷

     3-2- انواع مختلف ناهمواریها ……………………………………………………………………………………….۳۸

     3-3- علل تقویت امواج لرزه ای ……………………………………………………………………………. …….۰۴

         3-3-1- اثر سطحی( Surface Effect) …………………………………………………………. ……..04

         3-3-2- اثر کانونی شدن (Focusing Effect ) ………………………………………………………42

         3- 3 -3- اثر گهواره ای (Rocking Effect ) …………………………………………………… …..44

         3-3-4 – اثر عبور پراکنش موج (Scattering & Passage effect)……………….. ……..54

      3-4- معادلات انتشار امواج الاستیک ……………………………………………………………………………..۴۵

      3-5- حل عددی معادله انتشار امواج …………………………………………………………………. …………۴۹

      3-6- روش عددی مورد استفاده و دامنه مطالعات پارامتريک …………………………………………….۵۴

     3-7- تعیین ابعاد المان در روش اجزای مرزی ……………………………………………….  ……………….56

     3-8-  معرفی نرم افزار Hybrid …………………………………………………………………………………59

      3-8-1- مقدمه ……………………………………………………………………………………………… ………..۵۹

      3-8-2- بررسی اعتبار و دقت نرم افزار Hybrid …………………………………………………………..61

       3-8- 2-1-  حرکت میدان آزاد نیم فضا ……………………………………………………………………….۶۱

       3-8-2-2- دره خالی با مقطع نيم دايره …………………………………………………………………………۶۲

       3-8-2-3- دره آبرفتی با مقطع نيم دايره ……………………………………………………………………….۶۲

       3-8-2-4-  تپه با مقطع نيم سينوسی ……………………………………………………………………………..۶۲

       3-8-2-5- تپه با مقطع نيم دايره …………………………………………………………………………………..۶۳

۴-ااف-رفتار لرزه ائی تپه های مثلثی شکل………………………………….. ……………………………………….۶۴

۴-۱- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………….۶۴   

۴-۲- متدلوژي مطالعات ………………………………………………………………………………. …………..۶۵

۴-۳- اعتبار سنجي مدل…………………………………………….. ………………………………………………۶۷

۴-۳-۱-  ابعاد مش بندي………………………………………………… ………… …………………………..۶۸

۴-۳-۲- طول گام زماني………… ………………………………………………… ………… …………… …۶۸

        4 –4– تاریخچه زمانی دامنه مولفه‌های افقی و قائم تغییر مکان برای کل محدوده….. …… …  ….69

۴-۵- تفرق امواج در حوزه زمان ( تفسير نمودار هاي تاريخچه زماني )        ……………………. .    69

۴-۶- بزرگنمايي تپه در فضاي فركانسي ………………………………………………… ………… ………….۷۱

۴-۶-۱ تفسير كلي نمودارهاي بزرگنمايي ……………………………………………. …………  ……….71                            

۴-۶-۲ بزرگنمايي راس تپه……………….  ……………………………………………. …………  ……….72                                                      4-7-تغییرات بزرگنمائی بر روی یال تپه ……………………………………………. ……….. .. . …………۷۳

        4-8-ضریب تقویت عوارض تپه ای مثلثی شکل……………………………………………. ………………۷۵   

۴-ب-رفتار لرزه ائی دره های مثلثی شکل………………………………….. ……………………….  …………….104

۴-۹- متدلوژي مطالعات ……………………………………………… …………………………………………..۱۰۴

۴-۱۰- اعتبار سنجي مدل……………………………………………..  ……………………………….. ……….105

۴-۱۰-۱-  ابعاد مش بندي……………………………………………………………………………………۱۰۵

۴-۱۰-۲- طول گام زماني………… ………………………………………………… ………………….. .۱۰۶

        4 -11- تاریخچه زمانی دامنه مولفه‌های افقی و قائم تغییر مکان برای کل محدوده………. . …۱۰۶

۴-۱۲ تفرق امواج در حوزه زمان ( تفسير نمودار هاي تاريخچه زماني )    …………………….    106

۴-۱۳- بزرگنمايي دره در فضاي فركانسي ………………………………………………………………..۱۰۸

۴-۱۳-۱ تفسير كلي نمودارهاي بزرگنمايي……..  ………………………………….    ………….108                                 

۴-۱۳-۲ بزرگنمايي قعردره………………………………………………………………………………۱۱۰                                                            4-14-تغییرات بزرگنمائی بر روی یال دره ………………………………………. ……….   .  ………111   

        4-15-ضریب تضعیف عوارض دره ای مثلثی شکل……………  ……………………………………112      

۵  – جمع‌بندی و نتيجه‌گيری   ….. ………………………………………..    …………………………….. .. 141

           5-1-   نتايج مطالعه پاسخ تپه ها در حوزه زمان                                  141  

           5-2-  نتايج مطالعه پاسخ تپه ها در حوزه فركانس                               141

۵-۳- نتايج مطالعه پاسخ دره ها در حوزه زمان                                                            141                         

۵-۴- نتايج مطالعه پاسخ دره ها در حوزه فركانس                                                       142                          

۵-۵-زمينه هاي پيشنهادي براي ادامه اين تحقيق                                                          142                           

مراجع ………………………………………………………………………………………………………………۱۴۳

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست اشکال

  عنوان                                                                                                                                                                                   صفحه

شکل (۲-۱)-  کوه کاگل، توپوگرافی، زمين‌شناسی و محل ايستگاه‌ها …………………………..……..… ۵

شکل (۲-۲)-  کوه ژوزفين پيک، توپوگرافی، زمين‌شناسی در محل ايستگاه‌ها ………………………………..۶

شکل (۲-۳)- کوه باتلر، توپوگرافی، زمين‌شناسی و محل ايستگاه‌ها …………………………………………….. ۶

شکل (۲-۴)- کوه پاول و ايستگاههای انتخاب شده    ……………………………………………………………. 8

شکل (۲-۵)- کوه بيز و ايستگاه‌های انتخاب شده ……………………. ………………………………………… ….. ۸

شکل(۲-۶)-. کوه گپ و ايستگاه‌های انتخاب شده………………………………………….. ………. …… ………..۸

شکل(۲-۷)- کوه پاول، ضريب بزرگنمايی حرکت افقی زمين، به روش بور…………………………………… ۹

شکل (۲-۸)- کوه بيز، ضريب بزرگنمايی حرکت افقی زمين، به روش بور…………………………………….. ۹

شکل (۲-۹)- کوه گپ، ضريب بزرگنمايی حرکت افقی زمين، به روش بور………………………………….۱۰

شکل (۲-۱۰)- ضريب بزرگنمايی سطح زمين براساس فاصله از قله برای کوههای پاول ، بيز و گپ……۱۱

شکل (۲-۱۱)- شتابهای ماکزيمم نرمال  شده در کوه Matsuzaki ژاپن…………………… ……………. ۱۲

شکل (۲-۱۲)- هندسه کوه Sourpi و ايستگاههای اندازه‌گيری  ………………………. …………………….14

شکل (۲-۱۳)- مقايسه نسبتهای طيفی نظری (خطوط توپر) و نسبتهای طيفی مشاهده شده بعلاوه و منهای

 انحراف معيار(ناحيه سايه زده شده)…………………. ……………………………… …………………… …………..۱۴

شکل(۲-۱۴)- هندسه کوه  Mt. St. Eynard و ايستگاههای اندازه‌گيری  …………………………… 15

شکل(۲-۱۵)- نسبتهای طيفی نظری  S2/S3 (خط‌چين‌ها) نسبتهای طيفی مشاهده شده (خطوط توپر) و

 انحراف معيار نسبتهای طيفی مشاهده شده (نواحی سايه خورده) (a ) گروه T ، مولفه Z ،) (b گروه

T ، مولفه(c) , E-W گروه R، مولفه (d) , Z گروه R ، مولفهE-W  ………………………………….16

شکل (۲-۱۶)- بالا) مولفه‌های E-W ثبت شده توسط ايستگاههای مستقر در Castillon ، پايين)

 مقطع عرضی سايت Castillon . …………………………………………. …………. …………… …………… 17

شکل (۲-۱۷)- بالا) مولفه‌های E-W ثبت شده توسط ايستگاههای مستقر در Piene ، پائين)

مقطع عرضی سايت Piene……………. …………………………………………. …………. ……………………..17

شکل (۲-۱۸)- نتايج تحليلهای طيفی برای مولفه E-W سايت Castillon ……………………………18

شکل (۲-۱۹)-   نتايج تحليلهای طيفی برای مولفه E-W سايتPiene  …………………………………18

شکل (۲-۲۰)- حساسيت حرکت سطحی به زاويه برخورد برای امواج SV صفحه‌ای مايل الف)

شکل چپ- وابستگی حرکت سطحی به زاويه برخورد برای امواج SV مهاجم

 (برای ضريب پواسون برابر۲۵/۰)و ب)شکل راست– تغييرات زاويه انعکاس و دامنه امواج

 منعکس شده موضعی سطحی برای امواج SV مهاجم قائم …………………………… ……………………۲۳

 

شکل (۲-۲۱)-. پاسخ يک دسته مشخص از گوه‌ها به امواج SH…………………………………………. 24

شکل (۲-۲۲)- دامنه‌های سطحی همپايه شده برحسب تابعی از مختصات بی‌بعد در راستای محور xها

 در امتداد رويه خارجی يک گوه با زاويه داخلی ۱۲۰ درجه در سه زاويه برخوردمختلف… ……… ۲۶

شکل (۲-۲۳)- دامنه‌های تغييرمکان در سطح آزاد برای پشته‌های با ضرايب شکل مختلف تحت

 برخورد امواج SH قائم و فرکانس بی‌بعد برابر۵۰/۰  … ……… … ……… .. ……… … ………  26

شکل (۲-۲۴)- )- برخورد يک موج SV  درون صفحه‌ای با زاويه برخورد °30 به يک پشته مثلثی

شکل با SR=1.0…………………………………. ………………………………………………… ………………33

شکل (۲-۲۵)- برخورد يک موج رايلی به يک پشته مثلثی شکل باSR=1.0………………………. 33

شکل (۲-۲۶)-  برخورد يک موج P  درون صفحه‌ای با زاويه برخورد °30 به يک دره مثلثی

 شکل با SR= …………………………………. ………………………………………………… …………….34

شکل (۲-۲۷)- برخورد يک موج SV  درون صفحه‌ای با زاويه برخورد °30 به يک دره مثلثی

 شکل با SR=…………………………………. ………………………………………………… …………….34

شکل (۲-۲۸)- برخورد يک موج SV  درون صفحه‌ای با زاويه برخورد °45 به يک دره مثلثی

 شکل با SR=0.577……………………………… ………………………………………………… …………….34

شکل (۲-۲۹)-  برخورد موج P,SH,SV  درون صفحه‌ای با زاويه برخورد قائم به يک دره مثلثی

شکل با SR=0.62…………………………………………….. ………………………………….. ……………….35

شکل (۲-۳۰)-  برخورد يک موج SV  درون صفحه‌ای با زاويه برخورد °30 به يک دره نیم بیضی

شکل با۳SR=…………………………………………….. ………………. …………………….. ……………..36

شکل (۲-۳۱)- برخورد يک موج SV  درون صفحه‌ای با زاويه برخورد °45 به يک دره نیم بیضی

 شکل با۳SR=  ……………………………………………………………………………………………………..36

شکل(۲-۳۲)- برخورد موج SH  درون صفحه‌ای با زاويه برخورد قائم به يک دره مثلثی شکل..۳۶

شکل (۲-۳۳)- برخورد موجSH  درون صفحه‌ای با زاويه برخورد قائم و ° 35 به یک تپه……….۳۶

شکل (۲-۳۴)- برخورد موج SH درون صفحه‌ای با زاويه برخورد قائم به يک

 تپه ذوزنقه ائی شکل…………………………………………………………………………………………………..۳۶                                                                                                              

 شکل (۳-۱)- نمونه‌هايی از ناهمواريهای سطحی…………………  ……………………………………………39

شکل (۳-۲)-  نمونه‌هايی از ناهمواريهای زيرسطحی …………………………………………………………..۴۰

شکل(۳- ۳)- تغییرات بزرگنمایی ناشی از اثر سطحی در زوایای برخورد مختلف امواج

 P ، SV وSH. …………………………………………………………………………………. ……………………. .42                                                                                                                  

شکل(۳-۴)-a) ،b) ،c) – اثر کانونی شدن موجهای انعکاسی……………………………………………….۴۴

شکل (۳-۵)- مدل اثر گهواره ای……………………………………………………………………………………..۴۴

شکل (۳-۶)- اثر عبور موج و پراکنش موج در تقویت و تغییر سرشت کلی یک نگاشت ثبت شده

 بر روی توپوگرافی………………………………………………………………………………………………………..۴۵                  

شکل (۳-۷)- تصاوير آنی ميدان تغيير مکان ناشی از انتشار امواج رايلی از سمت چپ به راست

 (Fuyuki & Motsumoto, 1980)………………………………………………………………………..51

شکل (۳-۸)- الف- تاریخچه زمانی موجک ریکر……………………………………………………………..۵۶

شکل(۳-۸)- ب- طیف دامنه فوریه موجک ریکر……………………………………………………………..۵۶

شکل (۳-۹)-  نمای شماتيک نواحی اجزاء محدود و اجزای مرزی ……….   ………………………….61

                                                    اشکال تپه های مثلثی شکل 

شکل (۴-۱)- هندسه تپه مثلثی شکل…………………………………………………………………………….. ۷۶

شکل(۴-۲)- تاریخچه زمانی موجک ریکر…………………………………………………………………….۷۶        

شکل۴-۳-)همگرائی تاریخچه زمانی تغییر مکان در نقاط مختلف تپه مثلثی شکل به ازای x/bهای

 0.0,0.5,1.0,2.0 به ازای مدلهای مختلف اجزای مرزی (BEM)جهت موج SV… ……………77

شکل (۴-۴)- همگرائی تاریخچه زمانی تغییر مکان در نقاط مختلف تپه مثلثی شکل به ازای

 x/bهای ۰٫۰,۰٫۵,۱٫۰,۲٫۰ به ازای مدلهای مختلف اجزای مرزی (BEM)جهت موج P……..78

شکل )۴-۵(همگرائی تاریخچه زمانی تغییر مکان در نقاط مختلف تپه مثلثی شکل به ازای

 x/bهای ۰٫۰,۰٫۵,۱٫۰,۲٫۰ به ازای چهار گام زمانی مختلف جهت موج SV……..   ……………79

شکل) ۴-۶(همگرائی تاریخچه زمانی تغییر مکان در نقاط مختلف تپه مثلثی شکل به ازای

 x/bهای ۰٫۰,۰٫۵,۱٫۰,۲٫۰ به ازای چهار گام زمانی مختلف جهت موجP……………….  ……….80

شکل(۴-۷)- نمودارهای تاریخچه زمانی تغییر مکان افقی وقائم برای کل تپه مثلثی شکل 

 به ازائ موج SVبا ضریب شکلهای ۲٫۰,۱٫۰,۰٫۱….. ……………………………. ……………. ………. ۸۱

شکل(۴-۸)- نمودارهای تاریخچه زمانی تغییر مکان افقی وقائم برای کل تپه مثلثی شکل 

 به ازائ موج  Pبا ضریب شکلهای ۲٫۰,۱٫۰,۰٫۱….. …………………………….  ………………  …….. 28

شکل(۴-۹)- نمودارهای تاریخچه زمانی تغییر مکان افقی وقائم محدوده ا ئی به طول

 5برابر نیم پهنای عارضه   در طرفین به ازائ موج SVو ضریب شکلهای ۲٫۰,۱٫۰,۰٫۱……  …….83

شکل(۴-۱۰)- نمودارهای تاریخچه زمانی تغییر مکان افقی وقائم محدوده ا ئی به طول

 5برابر نیم پهنای عارضه در طرفین به ازائ موج Pو ضریب شکلهای ۲٫۰,۱٫۰,۰٫۱……….   ……..84

شکل(۴-۱۱)- نمودارهای بزرگنمائی افقی وقائم امواج مهاجم sv درمحدوده ا ئی به طول

۵برابر نیم پهنای عارضه در طرفین به ازائ ضریب شکلهای ۲٫۰,۱٫۰,۰٫۱……………………………. ۸۵

   شکل( ۴-۲۱)نمودارهای بزرگنمائی افقی وقائم امواج مهاجم p درمحدوده ا ئی به طول  

۵ برابر نیم پهنای عارضه در طرفین به ازائ ضریب شکلهای ۲٫۰,۱٫۰,۰٫۱……………………… ۸۶

شکل(۴-۱۳)تغييرات پريود مشخصه در مرکز عارضه باضريب پواسون ثابت و ضرايب شکل

 مختلف  برای عوارض روسطحی تيزگوشه مثلثی شکل و برخورد موج SV………………….. 87  

 شکل(۴-۱۴)تغييرات پريود مشخصه در مرکز عارضه باضريب پواسون ثابت و ضرايب شکل

 88……….  ……………..p مختلف برای عوارض روسطحی تيزگوشه مثلثی شکل و برخورد موج

 

شکل(۴-۱۵) تغییرات بزرگنمائی برحسب نسبت شکل به ازائ موج SVوV=0.33مر.بوط

 به مولفه موافق…………………………………………………… ………………………………………………….۸۹

شکل(۴-۱۶)- تغییرات بزرگنمائی برحسب نسبت شکل به ازائ موج SVو۰٫۳۳ = V  مربوط

 به مولفه مخالف …………………………………………………… ………………………………… …………..۹۰

شکل (۴-۱۷)- تغییرات بزرگنمائی برحسب نسبت شکل به ازائ موج Pو۰٫۳۳V= مربوط

 به مولفه موافق …………………………………………………… ………………………………… ………. …..۹۱

شکل(۴-۱۸) تغییرات بزرگنمائی برحسب نسبت شکل به ازائ موج Pو۰٫۳۳=V. مربوط

 به مولفه مخالف  …………………………………………………… …………………………………  …………92

شکل(۴-۱۹) تغییرات بزرگنمائی برحسب بازه پریودیک به ازائ موج SVو۰٫۳۳=V

  اشکال مربوط به مولفه موافق میباشد………………………………………………..  ………………………93.

شکل(۴-۲۰) تغییرات بزرگنمائی برحسب بازه پریودیک به ازائ موج SVو۰٫۳۳=V

 اشکال مربوط به مولفه مخالف میباشد………………………………………………………………………..۴ ۹

شکل(۴-۲۱)- تغییرات بزرگنمائی برحسب بازه پریودیک به ازائ موج PوV=0.33

 اشکال  مربوط به مولفه موافق میباشد………………………………………………….   ……………………95

شکل(۴-۲۲)- تغییرات بزرگنمائی برحسب بازه پریودیک به ازائ موج Pو۰٫۳۳= V

اشکال  مربوط به مولفه مخالف میباشد………. ………………………………………………………………..۹۶

شکل(۴-۲۳)- تاثیر محدوده های پریودیک بر ضریب تقویت متوسط در تپه های مثلثی شکل

 با ضریب شکل مختلف دراثر بر خوردموج svنمودارهای نمودارهای سمت چپ مربوط به

 مولفه موافق وسمت راست مربوط به  مولفه مخالف میباشد…… …………….. ………………….. ۹۷                        

 

شکل(۴-۲۴)- تاثیر محدوده های پریودیک بر ضریب تقویت متوسط در تپه های مثلثی شکل

 با ضریب شکل مختلف دراثر بر خوردموج pنمودارهای نمودارهای سمت چپ مربوط به

 مولفه موافق وسمت راست مربوط به  مولفه مخالف میباشد……………………………………………..۹۸

شکل(۴-۲۵)- نمودارهای تاثیر ضریب شکل درمحدوده پریودیک مختلف بر ضریب تقویت

 متوسط برای برخورد موج SVدر تپه های مثلث شکل مربوط به مولفه موافق…………….. ……..۹۹

شکل(۴-۲۶)- نمودارهای تاثیر ضریب شکل درمحدوده پریودیک مختلف بر ضریب تقویت

 متوسط برای برخورد موج SVدر تپه های مثلث شکل مربوط به  مولفه مخالف………………..۱۰۰

شکل(۴-۲۷)- نمودارهای تاثیر ضریب شکل درمحدوده پریودیک مختلف بر ضریب تقویت

 متوسط برای برخورد موج pدر تپه های مثلثی شکل مربط به مولفه موافق.. ………………………۱۰۱

شکل(۴-۲۸)- نمودارهای تاثیر ضریب شکل درمحدوده پریودیک مختلف بر ضریب تقویت

 متوسط برای برخورد موج pدر تپه های مثلثی شکل  مربوطبه مولفه مخالف………..   …………102

شکل(۴-۲۹)- ضريب تقويت نسبی ۲D/1D برای عوارض تپه ای مثلثی شکل برای مولفه

 موافق و مخالف در اثر برخورد موجSV…………………………. ……………………………………….103

شکل(۴-۳۰)- ضريب تقويت نسبی ۲D/1D برای عوارض تپه ای مثلثی شکل برای مولفه

 موافق و مخالف در اثر برخورد موج P……………………………………………………..   ……………103

                                               اشکال دره های مثلثی شکل 

شکل (۴-۳۱)- هندسه دره مثلثی شکل…………………………………………………………….    ………. 113

شکل(۴-۳۲)- تاریخچه زمانی و طیف فوریه موجک ریکر………………………. ………    …………113        

شکل۴-۳۳)همگرائی تاریخچه زمانی تغییر مکان در نقاط مختلف دره مثلثی شکل به ازای

x/bهای ۰٫۰,۰٫۵,۱٫۰,۲٫۰ به ازای مدلهای مختلف اجزای مرزی (BEM)جهت موج SV. ….114

شکل (۴-۳۴)- همگرائی تاریخچه زمانی تغییر مکان در نقاط مختلف دره مثلثی شکل به ازای

 x/bهای ۰٫۰,۰٫۵,۱٫۰,۲٫۰ به ازای مدلهای مختلف اجزای مرزی (BEM)جهت موج P..  . ..115

شکل )۴-۳۵(همگرائی تاریخچه زمانی تغییر مکان در نقاط مختلف دره مثلثی شکل به ازای

 x/bهای ۰٫۰,۰٫۵,۱٫۰,۲٫۰ به ازای چهار گام زمانی مختلف جهت موج SV……..    …………..116

شکل) ۴-۳۶(همگرائی تاریخچه زمانی تغییر مکان در نقاط مختلف دره مثلثی شکل به ازای

 x/bهای ۰٫۰,۰٫۵,۱٫۰,۲٫۰ به ازای چهار گام زمانی مختلف جهت موجP…………………………117

شکل(۴-۳۷)- نمودارهای تاریخچه زمانی تغییر مکان افقی وقائم برای کل دره مثلثی شکل 

 به ازائ موج SVبا ضریب شکلهای ۲٫۰,۱٫۰,۰٫۱….. ……………………………. …………………….. ۱۱۸

شکل(۴-۳۸)- نمودارهای تاریخچه زمانی تغییر مکان افقی وقائم برای کل دره مثلثی شکل 

 به ازائ موج  Pبا ضریب شکلهای ۲٫۰,۱٫۰,۰٫۱….. …………………………….  …………………….. 119

شکل(۴-۳۹)- نمودارهای تاریخچه زمانی تغییر مکان افقی وقائم محدوده ا ئی به طول

 5برابر نیم پهنای عارضه  در طرفین به ازائ موج SVو ضریب شکلهای ۲٫۰,۱٫۰,۰٫۱…..   …….120

شکل(۴-۴۰)- نمودارهای تاریخچه زمانی تغییر مکان افقی وقائم محدوده ا ئی به طول

 5برابر نیم پهنای عارضه در طرفین به ازائ موج Pو ضریب شکلهای ۲٫۰,۱٫۰,۰٫۱………… ……۱۲۱

شکل(۴-۴۱)- نمودارهای بزرگنمائی افقی وقائم امواج مهاجم sv درمحدوده ا ئی به طول

۵برابر نیم پهنای عارضه در طرفین به ازائ ضریب شکلهای ۲٫۰,۱٫۰,۰٫۱…………………………… ۱۲۲

   شکل( ۴-۲۴)نمودارهای بزرگنمائی افقی وقائم امواج مهاجم p درمحدوده ا ئی به طول  

۵ برابر نیم پهنای عارضه در طرفین به ازائ ضریب شکلهای ۲٫۰,۱٫۰,۰٫۱…………….   ….. …… 123

شکل(۴-۴۳)تغييرات پريود مشخصه در مرکز عارضه باضريب پواسون ثابت و ضرايب شکل

 مختلف  برای عوارض روسطحی تيزگوشه مثلثی شکل و برخورد موج SV…………..   ……… 124  

 شکل(۴-۴۴)تغييرات پريود مشخصه در مرکز عارضه باضريب پواسون ثابت و ضرايب شکل

۱۲۵  …… ……….    ……….p مختلف برای عوارض روسطحی تيزگوشه مثلثی شکل و برخورد موج

 

   شکل(۴-۴۵) تغییرات بزرگنمائی برحسب نسبت شکل به ازائ موج SVوV=0.33مر.بوط

    به مولفه موافق…………………………………………………… …………………………………. ……………..۱۲۶

   شکل(۴-۴۶)- تغییرات بزرگنمائی برحسب نسبت شکل به ازائ موج SVو۰٫۳۳ = V  مربوط

    به مولفه مخالف …………………………………………………… ………………………………… …………..۱۲۷

    شکل (۴-۴۷)- تغییرات بزرگنمائی برحسب نسبت شکل به ازائ موج Pو۰٫۳۳V= مربوط

    به مولفه موافق …………………………………………………… ………………………………… ………. …..۲۸۱

   شکل(۴-۴۸) تغییرات بزرگنمائی برحسب نسبت شکل به ازائ موج Pو۰٫۳۳=V. مربوط

    به مولفه مخالف  …………………………………………………… ………………………………..  …………912

   شکل(۴-۴۹) تغییرات بزرگنمائی برحسب بازه پریودیک به ازائ موج SVو۰٫۳۳=V

    اشکال مربوط به مولفه موافق میباشد………………………………………………..  ………………. ……..130

   شکل(۴-۵۰) تغییرات بزرگنمائی برحسب بازه پریودیک به ازائ موج SVو۰٫۳۳=V

   اشکال مربوط به مولفه مخالف میباشد………………………………………………..   …………………. …131

   شکل(۴-۵۱)- تغییرات بزرگنمائی برحسب بازه پریودیک به ازائ موج PوV=0.33

   اشکال  مربوط به مولفه موافق میباشد………………………………………………….   ………………. …..132

 

شکل(۴-۵۲)- تغییرات بزرگنمائی برحسب بازه پریودیک به ازائ موج Pو۰٫۳۳= V

اشکال  مربوط به مولفه مخالف میباشد………. ………………………………………………………………..۱۳۳

شکل(۴-۵۳)- تاثیر محدوده های پریودیک بر ضریب تقویت متوسط در دره های مثلثی شکل

 با ضریب شکل مختلف دراثر بر خوردموج svنمودارهای نمودارهای سمت چپ مربوط به

 مولفه موافق وسمت راست مربوط به  مولفه مخالف میباشد…… ……………. . ………………….. ۱۳۴                        

 

شکل(۴-۵۴)- تاثیر محدوده های پریودیک بر ضریب تقویت متوسط دردره های مثلثی شکل

 با ضریب شکل مختلف دراثر بر خوردموج pنمودارهای نمودارهای سمت چپ مربوط به

 مولفه موافق وسمت راست مربوط به  مولفه مخالف میباشد……………… ……………………………..۱۳۵

شکل(۴-۵۵)- نمودارهای تاثیر ضریب شکل درمحدوده پریودیک مختلف بر ضریب تقویت

 متوسط برای برخورد موج SVدر دره های مثلث شکل مربوط به مولفه موافق…………….. ……..۱۳۶

شکل(۴-۵۶)- نمودارهای تاثیر ضریب شکل درمحدوده پریودیک مختلف بر ضریب تقویت

 متوسط برای برخورد موج SVدر دره های مثلث شکل مربوط به  مولفه مخالف……….  ……….137

شکل(۴-۵۷)- نمودارهای تاثیر ضریب شکل درمحدوده پریودیک مختلف بر ضریب تقویت

 متوسط برای برخورد موج pدردره های مثلثی شکل مربط به مولفه موافق.. ……………  …………138

شکل(۴-۵۸)- نمودارهای تاثیر ضریب شکل درمحدوده پریودیک مختلف بر ضریب تقویت

 متوسط برای برخورد موج pدر دره های مثلثی شکل  مربوطبه مولفه مخالف………..    …………139

شکل(۴-۵۹)- ضريب تضعیف نسبی ۲D/1D برای عوارض دره ای مثلثی شکل برای مولفه

 موافق و مخالف در اثر برخورد موجSV…………………………. …………………  …………………….140

شکل(۴-۶۰)- ضريب تضعیف نسبی ۲D/1D برای عوارض دره ای مثلثی شکل برای مولفه

 موافق و مخالف در اثر برخورد موج P……………………………………………………..       …………..140

 

  • تیر ۲۵, ۱۳۹۵

نوشته شده توسط 7sad.ir

دیدگاه بسته شده است