شماره تماس با تلگرام ::: 09355102506 ::: ir7sad[at ]gmail.com

پایان نامه فلوتاسیون فلورین با استفاده از کلکتورهای آنیونیک

پایان نامه فلوتاسیون فلورین با استفاده از کلکتورهای آنیونیک

پایان نامه فلوتاسیون فلورین با استفاده از کلکتورهای آنیونیک

ارسال شده توسط 7sad.ir

پایان نامه فلوتاسیون فلورین با استفاده از کلکتورهای آنیونیک

در بزرگترین وب سایت پروژه و پایان نامه وتحقیق ومقاله و کارورزی وترجمه مقالات جدیدو، نمونه سوالات پیام نور وانجام پایان نامه

www.7sad.ir 

مختصری ازپایان نامه :

نام فایل :   پایان نامه فلوتاسیون فلورین با استفاده از کلکتورهای آنیونیک

فرمت : WORD

تعدادصفحات : ۱۴۰

قیمت : ۲۰۰۰۰۰

فلوئوريت (CaF2) يك ماده فلوريني مهمي مي باشد كه بيشتر جهت توليد اسيد هيدروفلوئوريك و در صنعت فولاد بكار مي رود در اين بخش خلاصه مطالبي در مورد روشهاي فلوتاسيون فلوئورين، نفتنات سديم، تأثير دي اولئات كلسيم بر روي سطح كلسيم و فلوئورين، و رفتار شناور گونه عنصر فلورايت [داراي اسيد چرب] ارائه مي شود در استخراج فلوئورين از سنگ آهن در چين از نفتنات سديم غني شده بعنوان عامل وصولي و سولفات مس نمكي مس بعنوان كندساز مواد معدني فسفاتي مورد مطالعه قرار مي گيرد اسيد پالمتيك [يك وصول كننده تركيب كربوكسيلات] و نمكهاي پالميتات كلسيم و اثر آنها را روي رفتار شناورگونه فلوئوريت را دقيقاً تشريح مي نمايد براي بررسي تأثير دي اولئات كلسيم بر روي سطح كلسيم و فلوئورين بايد نيروهاي كششي متقابل كلكتورها با سطوح كلسيت و فلوئوريت مورد استفاده مي باشد نيروهاي جاذب AFM بين دي اولئات كلسيم كروي و سطح فلوئوريت بسيار قوي مي باشد نيروي دافعه AFM بين دي اولئات كلسيم كروي و سطوح فلوئوريت همگون با روند پيش بيني DVLO نمي باشد. فعل و انفعالات عاري از DVLO اينطور در نظر است كه توسط ساختارهاي آبي ميان سطحي مختلفي در فلوئوريت – واسطه هاي كلسيت – آب همانطور كه توسط آزمايشات محاسبه عددي با استفاده شبيه سازي پوياي مولكولي آشكار گرديده است توجيه مي شود در مورد فلوتاسيون فلوئورين در يك ستون كوتاه با استفاده از يك ستون كوتاه [ناحيه جمع آوري كننده خارج و حدود ۸ متر] طول دارد و تحت گرايش منفي شدت جريان مواد زائد كمتر از جريان تغذيه مي باشد و بدون استفاده از آب شستشو ارائه مي نمايد در مورد فلوتاسيون فلوئورين با استفاده از پروسه پراكندگي ذرات با بكارگيري عامل CMC بعنوان تجزيه كننده توانسته است بصورت مؤثري در ارتقاء كار فلوتاسيون فلوئوريت تأثيرگذار باشد و باعث افزايش كيفي فلوئوريت از ۷۲% به ۵/۷۸% در همان گريد تغليظي ۹۸% CaF2 مي گردد.

فرآوري مواد معدني يكي از مهمترين بخشهاي صنعت معدنكاري و در واقع بوسيله آن مواد خام وارد چرخه صنعت شده و در بخشهاي گوناگون بعنوان ماده اوليه مورد استفاده قرار مي گيرد نظر به اهميت فرآوري و علاقمندي به بخش فرآوري اين موضوع مورد بحث و بررسي قرار گرفت.

اين كاني به فرمول CaF2 بلورهاي بسيار درشت و غالبا مكعبي دارد و گاهي تركيب اين فرم با سطوح اكتائدري و همچنين سطوح دود كائدر و رمبوئيدال و تتراهگزائدر (۳۱۰) و ساير فرمها ديده مي‌شود.

به ندرت بصورت اكتائدر و يا دود كائدر رمبوئيدال ساده تشكيل مي‌شود. نوع پوشش بلور سنگي به حرارت تشكيل آن دارد، مثلا فرم اكتائدري آن از منشاء پنوماتوليتيك است.

ماكلهاي تداخلي مكعب‌هاي آن در جهت (۱۱۱) بسيار زياد است و بصورت ريز و يا درشت بلور تا متراكم و اكثر رنگي است. بصورت ساقه‌اي و حتي خوشه‌اي نيز تشكيل مي‌شود.

رخ آن در جهت (۱۱۱)، سختي آن ۴ و وزن مخصوص آن ۱/۳ تا ۲/۳ و ضريب انكسار آن ۴۳۴/۱ است. داراي جلاي شيشه‌اي، بي‌رنگ شفاف تاملون و كدر است. رنگ آن مخصوصاً در فلورين‌‌هاي تيره رنگ شايد مربوط به تشعشعات راديو اكتيو باشد.

نمونه‌هاي تيره ‌رنگ آن يك نوع فلوئورسانس قوي نشان مي‌دهند. در مقابل نور وارده به رنگ آبي و در نوري كه از آنها مي‌گذرد به رنگ سبز ديده مي‌شود. بعد از گرم كردن غالبا فسفر سانس نشان مي‌دهد. اين كاني هادي الكتريسته و درجه ذوب آن ۱۴۰۲ درجه است. با اسيد سولفوريك توليد HF مي‌كند. فلورين بدبو، به نوعي فلورين تيره رنگ اطلاق مي‌شود كه در اثر ضربه، بوي مخصوص فلوئور از آن استشمام مي‌شود. اين كاني مانند ساير فلورين‌ها غالباً با مقدار بسيار كمي از كانيهاي اورانيوم همراه است.

«فهرست مطالب»

فلوتاسيون فلوئورين با استفاده از كلكتورهاي آنيونيك

عنوان                                                                                                                          صفحه

چكيده                                                                                                                                     1

مقدمه                                                                                                                                      3

فصل اول: فلوئورين

۱-۱- مقدمه                                                                                                     5

۱-۲- مشخصات عمومي و كلي فلورين                                                                        10

۱-۲-۱- مشخصات عمومي فلورين                                                                   10

۱-۲-۲- مشخصات كلي فلورين                                                                      12

۱-۳- زمين شناسي فلورين                                                                                     18

          1-3-1- انواع كانسارهاي فلورين                                                                     18

          1-3-2- زمين شناسي و پراكندگي كانه در ايران                                                   21

          1-3-3- شرايط تشكيل وژنز فلورين                                                                 25

          1-3-4- مطالعات اكتشافي                                                                           28

۱-۴- روش هاي اكتشاف و استخراج و فرآوري فلورين                                                       31

          1-4-1- روش هاي عمده اكتشاف فلورين                                                           31

۱-۵- بررسي وضعيت فلورين در جهان                                                                        36

          1-5-1- كشورهاي عمده توليد كننده فلورين                                                       36

          1-5-2- ميزان صادرات فلورين در جهان                                                            37

۱-۶- بيولوژي و تاثيرات زيست محيطي فلوئورين                                                            40

۱-۷- صنايع مصرف كننده فلوئورين در جهان                                                                40

 

فصل دوم: فرآوري فلوئورين با روش فلوتاسيون

۲-۱- مقدمه                                                                                                     43

۲-۲- عمليات آزمايشي                                                                                         45

۲-۲-۱- نمونه سنگ معدن                                                                           45

۲-۲-۲- معرفها (مواد شيميايي مورد مصرف)                                                       46

۲-۲-۲-۱-Gj                                                                                46

۲-۲-۲-۲- سولفات مس نمكي                                                             47

۲-۲-۲-۳- ساير معرفها                                                                     48

۲-۲-۳- فلوشيت فلوتاسيون                                                                          48

۲-۳- نتايج و بحثها                                                                                             50

 

فصل سوم: رفتار پيچيده اسيد چرب در فلوتاسيون فلورين

۳-۱- مقدمه                                                                                                     57

۳-۲- مواد و روشها                                                                                              58

۳-۳- نتايج آزمايشات                                                                                           61

۳-۳-۱- محلولهاي اسيد پالمتيك مايع                                                              61

۳-۳-۲- بالقوگي زتاي – zeta رسوبات پالميتات                                                   64

۳-۳-۳- تاثير اسيد پالميتيك روي بالقوگي زتاي فلوئورين                                         66

۳-۳-۴- جذب سطحي پالميتات در فلوئوريت                                                       69

۳-۳-۵- نوعهاي پالميتات و زاويه تماس فلوئوريت                                                  70

۳-۳-۶- شناوري فلوئوريت با وصول كننده پالميتات                                                72

 

 

فصل چهارم: فلوتاسيون فلوئورين با عيار بالا در فلوتاسيون ستوني

۴-۱- مقدمه                                                                                                     77

۴-۲- مواد و روشها                                                                                              78

۴-۲-۱- ماده معدني                                                                                  78

۴-۳- نتايج و بحث                                                                                              83

 

فصل پنجم: تأثير دي اولئات كلسيم بر روي سطح كلسيم و فلوئورين

۵-۱- مقدمه                                                                                                     90

۵-۲- آزمايشات                                                                                                 95

۵-۲-۱- اندازه گيري نيروي فعل و انفعالي توسط ميكروسكوپ اتمي (AFM)                  95

۵-۲-۲- محاسبه عددي از طريق شبيه سازي ديناميك مولكولي                                  97

۵-۳- نتايج و بحث                                                                                              103

۵-۳-۱- نيروهاي فعل و انفعالي ميان سطحي اندازه گيري شده توسط ميكروسكوپ اتمي (AFM)   103

۵-۳-۲- آناليز نيروهاي فعل و انفعالي با استفاده از نظريه هاي: DLVO  و DLVO ارتقاء يافته      104

۵-۳-۳- ساختار ميان سطحي آب در سطوح كلسيت و فلوئوريت                                  110

۵-۳-۴- بحث و نتيجه گيري                                                                         114

 

فصل ششم: بهبود فلوتاسيون فلورين با استفاده از پروسه پراكندگي ذرات

۶-۱- مقدمه                                                                                                     118

۶-۲- فرايند آزمايشي                                                                                           120

۶-۲-۱- مواد                                                                                           120

۶-۲-۲- روشهاي آزمايشي                                                                            121

۶-۲-۲-۱- آناليز دانه سنجي                                                                121

۶-۲-۲-۲- آناليز ديدن از طريق ميكروسكوپ الكترونيكي (S6M)                     122

۶-۲-۲-۳- تست فلوتاسيون                                                                 122

۶-۳- نتايج و بحثها                                                                                              123

 

فصل هفتم: نتايج و پيشنهادات

نتايج و پيشنهادات                                                                                              135

منابع مورد استفاده                                                                                                                  138

  • تیر ۲۵, ۱۳۹۵

نوشته شده توسط 7sad.ir

دیدگاه بسته شده است