شماره تماس با تلگرام ::: 09355102506 ::: ir7sad[at ]gmail.com

پایان نامه مقايسه سلامت رواني خانواده در بين افراد داراي شغل هاي دولتي و آزاد مردان حدود سني ۳۵ ساله شهرستان ابهر

کارورزی فرهنگیان | اقدام پژوهی | کنش پزوهی | گزارشات تخصصی | طرح درس | کاورزی ۱ | کارورزی ۲ | کارورزی ۳ | کارورزی ۴ پایان نامه مقايسه سلامت رواني خانواده در بين افراد داراي شغل هاي دولتي و آزاد مردان حدود سني ۳۵ ساله شهرستان ابهر
<span itemprop=پایان نامه مقايسه سلامت رواني خانواده در بين افراد داراي شغل هاي دولتي و آزاد مردان حدود سني ۳۵ ساله شهرستان ابهر" />

پایان نامه مقايسه سلامت رواني خانواده در بين افراد داراي شغل هاي دولتي و آزاد مردان حدود سني ۳۵ ساله شهرستان ابهر

ارسال شده توسط 7sad.ir

پایان نامه مقايسه سلامت رواني خانواده در بين افراد داراي شغل هاي دولتي و آزاد مردان حدود سني ۳۵ ساله شهرستان ابهر

در بزرگترین وب سایت پروژه و پایان نامه وتحقیق ومقاله و کارورزی وترجمه مقالات جدیدو، نمونه سوالات پیام نور وانجام پایان نامه

www.7sad.ir 

مختصری از پایان نامه :

فرضيه :

بين شاغلين داراي  شغل آزاد و شاغلين داراي شغل دولتي از لحاظ سلامت رواني تفاوت معني داري وجود دارد .

كه جامعه مورد مطالعه عبارتند از شاغلين داراي شغل آزاد و شاغلين داراي شغل دولتي كه ۱۰۰ نفر به عنوان نمونه انتخاب گرديده و آزمون سلامت عمومي و رواني گلونبرگ كه داراي ۲۸ سوال است بر روي آنها اجرا گرديده و بعد از به دست آوردن نمرات خام و با روش آماري  t  متغير مستقل نتايج به دست آمده حاكي از آن است كه بين سلامت رواني كاركنان  داراي شغل آزاد و كاركنان داراي شغل دولتي تفاوت معني داري وجود دارد و سطح معني داري آن برابر ۵% مي باشد

مقدمه

در طول قرن بيستم بيش از تمام تاريخ دستخوش دگرگوني از نظر شيوه هاي زندگي، روابط اجتماعي و مسائل بهداشتي و پزشكي شده است تلاش شتابزده براي صنعتي شدن و گسترش سريع شهرنشيني و زندگي ماشيني كه لازمه آن قبول شيوه هاي نوين براي زندگي است اثر معكوس بر سلامت انسان گذاشته و مسائل بهداشتي تازه اي را به بار آورده است .

اوضاع اجتماعي ، اقتصادي ، سياسي و فرهنگي نابه سامان جهان و بار مشكلات اجتماعي و محيطي و رواني واكنش هاي بيمارگونه بسياري از افراد و جوامع به وجود آورده است .

كه خود سبب وخيم تر شدن اوضاع و نا مساعد شدن شرايط محيط زيست شده است گذشته نشان داده است كه بسياري از بيماريهاي شايع غير واگير و بيماريهاي رواني در كشورهاي پيشرفته و در حال توسعه زائيده عواملي هستند كه خود انسان آنها را خلق و گرفتار آن شده است بنابراين چنين عواملي قابل پيشگيري هستند و پيشگيري از بيمارها ، و رعايت بهداشت رواني بايد از روز تولد شروع شود تا از پيدايش ناتوانيها ي جسماني و رواني كه سد راه انسان براي رسيدن به يك زندگي سالم و موفق است جلوگيري كند سلامت رواني يك زمينه تخصصي در محدوده روان پزشكي است و هدف آن ايجاد سلامت رواني بوسيله پيشگيري از ابتلاء به بيماريهاي رواني كنترل عوامل موثر در بروز بيمارهاي رواني ، تشخيص زود رس بيماريهاي رواني ، پيشگيري از عوارض ناشي از برگشت بيماريها ي رواني و ايجاد محيط سالم براي بر قراري روابط صحيح انساني است (ميلاني فر ۱۳۷۸ ص ۶ ).

مفهوم كار وشغل در رشته هاي مختلفي تعاريف متفاوتي دارد كه علوم جامعه شناسي و جمعيت شناسي و … هر كدام تعاريف گوناگون از كار دارد گر چه توجه به رفتار انسان در ارتباط با كار با محيط فعاليت او سابقه اي بسيار طولاني دارد اما اين بخش از دانش شهري تنها از آغاز قرن حاضر به شكل علمي ظهور كرده كه بتواند با اين مقوله روان شناسي كار و رعايت امور آن به سلامت رواني و عمومي خانواده بيشتر كمك كند كه پايه گذاري سلامت رواني در كار و رعايت اصول رواني در كار و روان شناسي صنعتي به نامهاي والتر ديل اسكات – و هوگو مونستر برگ بودند كه با نوشتن مقالاتي در باره اثر سلامت رواني در تبليغات و اهميت روشهاي روان شناختي و به دست آوردن سلامت رواني آغاز شد .

بيان مساله :

بنابرآنچه كه بيان مي شود روان شناسي در انواع شغلها و رضايت و سلامت رواني خانواده حوزه فعاليت گسترده اي دارد و آن رشته اي از علوم است كه مساله نيروي انساني و ديگر جنبه هاي مربوط به دنياي كاررا امورد توجه قرار مي دهد اين توجه به رضايت و سلامت رواني خانواده در رابطه با شغل مورد نظر والدين مورد اهميت قرار گرفته و سازگاري انسان را در جريان امرار معاش ، با عوامل و ويژگيهاي محل كار با افرادي كه در محيط كار دولتي و با اعضاي بيشتري برخوردار هستند و افرادي كه در يك  محيط كار مخصوص مثل مغازه يا دفتري كه به طور خصوصي است مشغول به كار هستند آيا سلامت رواني خانواده ها متفاوت است . بنابراين بدون بحث نخواهد بود اگر تعريفي را كه به بعضي از روان شناسان براي روان شناسي صنعتي ارائه داده اند به روان شناسي كار اطلاق نمائيم يعني مطالعه رفتار آدمي در هر مراحل توليد، توزيع و مصرف و توجه به سلامت رواني خانواده و اينكه كدام يك بيشتر مي تواند آينده خانواده و سلامت آنها را تضمين كند و يكي از خصوصيات آدمي اين است كه افراد با هم متفاوتند كه آدمها هم از نظر جسماني و ظاهري با هم متفاوتند و هم از نظر ذهني و رواني و اين عوامل باعث انتخاب شغل در محيط دولتي يا آزاد مي باشد كه اين تفاوت هاي فردي گاهي مي تواند در سلامت رواني تأثير بسزايي داشته باشد . (موسوي پور -۱۳۸۲-ص۱۶ ).

فهرست

عنوان                                                                                                          صفحه

چكيده                                                                                                    1

فصل اول:كليات تحقيق                                                                           2

مقدمه                                                                                                     3

بيان مساله                                                                                               4

اهداف تحقيق                                                                                            5

تعاريف عملياتي و نظري و اثرها و مفاهيم                                                                       6

فرضيه تحقيق                                                                                           6

فصل دوم:ادبيات و پيشينه ي تحقيق                                                                     7

تعريف                                                                                                     8

تاريخچه                                                                                                  12

مختصري درباره تاريخچه بهداشت رواني در ايران                                                  21

اهميت دامنه حدود و زيانبخشي بيمارايهاي رواني در جامعه                                                 27

علل افزايش و شيوع بيماريهاي رواني                                                                30

تفاوتهاي فردي در كار                                                                                  38

جنبه هاي تفاوتهاي فردي                                                                             38

تفاوتهاي فردي در عملكرد شغلي                                                                     39

روشهاي سنجش تفاوتهاي فردي                                                                     40

شيوه هاي سنتي انتخاب كاركنان                                                                    41

كاربرد روانشناسي و روشهاي علمي در گزينش                                                     42

فرضيه هاي مربوط به فرد و شغل                                                                    43

آزمونهاي استخدامي                                                                                                44

مراحل برنامه آزمونهاي استخدام داوطلبان شغل                                                   45

موارد بررسي در تجزيه و تحليل شغل                                                                46

ايجاد فرضيه                                                                                             47

تعيين معيارها                                                                                           48

اجراي آزمون                                                                                             49

بررسي نتايج آزمون و تصميم گيري                                                                  50

فصل سوم:جامعه مورد مطالعه                                                                 52

حجم نمونه                                                                                               53

معرفي آزمون گلدنبرگ                                                                                54

روش تحقيق                                                                                             55

فصل چهارم:يافته ها و تجزيه و تحليل داده ها                                                         56

مقدمه فصل چهارم                                                                                     57

جدول ۱-۴ نمرات خام آزمودنيها دردو گروه شاغلين و مشاغل آزاد                                         57

يافته ها وتجزيه و تحليل آنها                                                                          60

جدول ۲-۴ مقايسه سلامت رواني خانواده در بين شاغلين                                        61

فصل پنجم:بحث و نتيجه گيري                                                               62

بحث و نتيجه گيري                                                                                                63

پيشنهادات                                                                                               64

محدوديت ها                                                                                             65

پرسشنامه سلامت عمومي گلدنبرگ                                                                 66

منابع و ماخذ                                                                                             71       

  • اردیبهشت ۱۸, ۱۳۹۵

نوشته شده توسط 7sad.ir

دیدگاه بسته شده است