شماره تماس با تلگرام ::: 09355102506 ::: ir7sad[at ]gmail.com

پایان نامه پایان نامه توانمندسازی نیروی انسانی در شرکت

<span itemprop=پایان نامه پایان نامه توانمندسازی نیروی انسانی در شرکت" />

پایان نامه پایان نامه توانمندسازی نیروی انسانی در شرکت

ارسال شده توسط 7sad.ir

پایان نامه پایان نامه توانمندسازی نیروی انسانی در شرکت

در برزرگترین وب سایت پروژه و پایان نامه تحقیق مقاله کارورزی ترجمه مقالات جدید، نمونه سوالات پیام نور

www.7sad.ir 

 

مقدمه

مهمترين و حياتي ترين دارايي هر سازمان، نيروي انساني آن سازمان است. كيفيت و توانمندي نيروي انساني، مهمترين عامل بقاء و حيات سازمان است. نيروي انساني توانمند، سازمان توانمند را به وجود مي آورد. از نظر «دراكر» رشد اقتصادي مرهون توانمند كردن كاركنان فرهيخته است. سازمان توانمند محيطي است كه كاركنان در گروه هاي مختلف، در انجام فعاليتها با يكديگر همكاري مي كنند. توانمندسازي كاركنان، محوري ترين تلاش مديران در نوآفريني، تمركززدايي و حذف ديوان سالاري در سازمانها مي باشد. توانمند كردن افراد موجب مي شود تا مديران و سازمان سريع تر و بدون اتلاف منابع به اهداف خود نائل شوند. توانمندسازي موجب مي شود كه كاركنان، سازمان و شغل را از آن خود بدانند و از كار كردن در آن به خود ببالند. بدون توانمندسازي، نه مديران و نه سازمانها نمي توانند در درازمدت كامياب باشند. مدير سازمان، مهمترين عامل در تواناسازي كاركنان مي باشد. زيرا مدير بطور مستقيم و غيرمستقيم، تمام عوامل محيط سازماني را تحت تاثير قرار مي دهد. مدير با تفويض اختيار و قدرت بيشتر به كاركنان، دادن استقلال و آزادي عمل به آنان، فراهم نمودن جو مشاركتي، ايجاد فرهنگ كار گروهي و با حذف شرايطي كه موجب بي قدرتي كاركنان شده است، بستر لازم را براي توانمندي افراد فراهم مي كند(خسروی، 1389، 67).

 

 

 

فهرست

 

فصل اول:

1-1 مقدمه

1-2 بیان مسئله

1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق

1-4 اهداف تحقیق

1-4-1 هدف کلی

1-4-2 هدف های جزئی

1-5 فرضیه ها

1-5-1 فرضیه اهم

1-5-2 فرضیه های اخص

1-6 تعاریف عملیاتی و مفهومی واژه ها

1-6-1 تعریف مفهومی

توانمندسازی:

عملکرد کارکنان:

راهبردها و رفتارهاي مديريتي:

خودكارآمدي ادراك شده كاركنان:

شرايط و عوامل سازماني:

1-6-1 تعریف مفهومی

عملکرد کارکنان:

 

فصل دوم:

بخش اول: توانمندسازی نیروی انسانی

2-1 مقدمه

2-2 ضرورت و اهميت توانمندسازي نيروي انساني

 2-3 مزاياي توانمندسازي نيروي انساني

2-4 موانع توانمندسازي نيروي انساني

2-5 موانع  و چالشهای اجرای برنامه های توانمند سازی

2-6 توانمند سازی در سازمانهای یادگیرنده

2-7 برنامه های توانمند سازی

2-7-1 مدیریت مشارکتی

2-7-2 تفویض اختیار

2-7-3 پاداش مبتنی بر عملکرد

2-8 فرآیند توانمند سازی

2-8-1 تعریف و ابلاغ

2-8-2 تعیین اهداف و راهبردها

2-8-3 آموزش

2-8-4 تطبیق ساختار سازمان

2-8-5 حذف مشاغل بدون ارزش افزوده

2-8-6 کاهش لایه های مدیریت و سرپرستی

2-8-7 ارزیابی و اصلاح

2-9 عوامل موثر برتوانمند سازی

2-10 اصول توانمند سازی

2-11 الزامات مورد نیاز در توانمندسازی

2-13 رهنمودهایی برای توانمند سازی کارکنان در سازمان 

2-14 مدیریت بر مبنای توانمندسازی منابع انسانی

2-15 كلید تواناسازی منابع انسانی

2-16 انواع مرزهای تواناسازی

بخش دوم: عملکرد کارکنان

2-17 مقدمه

2-18 دلايل مخالفت اغلب سازمان‌ها با ارزيابي عملکرد

2-19 ميانگين زماني ارزيابي عملکرد

2-20 معيارهاي ارزيابي عملکرد

2-21 ارتباط بين ارزيابي عملکرد، ارزشيابي شغل، ميزان حقوق و مزايا

2-22 روشهاي مختلف ارزيابي عملکرد

2-22-1 روش امتيازبندي

2-22-2 روش رتبه‌بندي مستقيم

2-22-3 روش‌هاي غير متدوال

2-23 رويكردها و روشهاي ارزشيابي عملكرد:

الف) رويكرد مقايسه‌اي

ب) رويكرد ويژگيهاي فردي

ج) رويكرد رفتاري

 

2-24 روشهاي ارزشيابي عملكرد:

الف) روشهاي مبتني بر ويژگيهاي فردي

ب) روشهاي مبتني بر رفتار يا روشهاي رفتاري

ج) روشهاي مبتني بر نتايج

2-25 خطاهاي بالقوه در سيستم‌هاي ارزشيابي عملكرد:

2-26 عوامل و ويژگيهاي موثر بر اثربخشي سيستم‌هاي ارزشيابي عملكرد:

الف)عوامل موثر بر اثربخشي نظام ارزشيابي عملكرد:

ب)ويژگيهاي نظام هاي اثربخش ارزشيابي عملكرد:

بخش سوم: پیشینه تحقیق

تحقیقات داخلی:

توانمندسازی نیروی انسانی در سازمان هاي آموزشي و تأثیر آن بر عملکرد کارکنان

بررسی رابطه بین توانمندسازی نیروی انسانی و ساختار سازمانی در شرکت برق

منطقه‌ای اصفهان

تحقیقات خارجی:

فصل سوم:

3-1 مقدمه

32  روش تحقيق

تحقیق بنیادی

تحقیقات کاربردی

روش تحقیق در این مطالعه

33 جامعه آماري

34 روش جمع آوري اطلاعات

35 ابزار اندازه گيري

3-6 روایی و پایایی

3-6-1  روائی ( اعتبار)

3-6-2 پایائی

فصل چهارم:

تجزیه و تحلیل داده ها

4-1 مقدمه

4-2 توصیف ویژگی های فردی

4-8 آزمون فرضیات

فصل پنجم:

نتیجه گیری و پیشنهادها

5-1 نتیجه گیری فرضیات

فرضیه اول:

فرضیه سوم:

5-2 پيشنهادات

5-2-1 پیشنهادات برای تحقیقات بعدی

5-3 محدودیتها

5-3-1محدودیت تحقیق

 

 

 

 

  • بهمن ۱۱, ۱۳۹۴

نوشته شده توسط 7sad.ir

دیدگاه بسته شده است