شماره تماس با تلگرام ::: 09355102506 ::: ir7sad[at ]gmail.com
<span itemprop=پروژه داده کاوی" />

پروژه داده کاوی

ارسال شده توسط 7sad.ir

فهرست

عنوان                                                                                                                   صفحه

 

فصل اول

1- داده ،انبار داده ها و پایگاه داده

 

1-1 داده چیست؟……………………………………………………………………………………………………2

1-2 انبار داده ها……………………………………………………………………………………………………..3

1-2-1 ویژگی های اصلی داده های انبار داده………………………………………………………………4

1-2-2 سیستم های انبار داده…………………………………………………………………………………….4

1-2-3 طراحی انبار داده …………………………………………………………………………………………5

1-2-4 انبار داده های مجازی……………………………………………………………………………………6

1-4 پایگاه داده ها ………………………………………………………………………………………………….6

1-3-1 تاریخچه پایگاه داده …………………………………………………………………………………..10

1-3-2 انواع دادگان ها …………………………………………………………………………………………10

1-3-3 مدل های پایگاه داده …………………………………………………………………………………….7

1-4 بازیابی داده ها ………………………………………………………………………………………………12

1-5 اهمیت برنامه ریزی و آمادگی همیشگی جهت جبران حوادث در حیطه IT ……………..18

1-6 انتخاب روش و تکنولوژی مناسب بازیابی داده ها ……………………………………………….19

1-7 راه حل های تخصصی بازیابی داده ها ………………………………………………………………20

1-8 عوامل تاثیر گذار بر کارایی پایگاه داده ……………………………………………………………..22

 

 

 

 

 

فصل دوم

 

2-داده کاوی

 

2-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………..25

2-4 جایگاه داده کاوی در میان علوم مختلف…………………………………………………………….26

2-5 تکنیک های داده کاوی …………………………………………………………………………………..35

2-6 داده کاوی چه کارهایی نمی تواند انجام دهد؟…………………………………………………….39

2-7 داده کاوی و انبار داده ها…………………………………………………………………………….. 39

2-8 داده کاوی و OLAP……………………………………………………………………………………..41

2-9 کاربرد یادگیری ماشین و آمار در داده کاوی……………………………………………………….42

2-10 توصیف داده ها در داده کاوی………………………………………………………………………..43

2-10-1 خلاصه سازی و به تصویر در آوردن داده ها…………………………………………………43

2-10-2 خوشه بندی……………………………………………………………………………………………. 43

2-10-3 تحلیل لینک……………………………………………………………………………………………..44

2-11 مدل های پیش بینی داده ها…………………………………………………………………………….45

2-11-1 Classification………………………………………………………………………………..45

2-11-2 Regression……………………………………………………………………………………..45

2-11-3 Time series…………………………………………………………………………………….46

2-12 مدل ها و الگوریتم های داده کاوی ………………………………………………………………..46

2-12-1 شبکه های عصبی …………………………………………………………………………………….46

2-12-2 Decision trees………………………………………………………………………………50

2-12-3 Multivariate Adaptive Regression Splines(MARS) ….52

2-12-4 Rule induction……………………………………………………………………………..53

2-12-5 K-nearest neibour and memory-based reansoning(MBR) …………………………………………………………………………………..54

2-12-6 رگرسیون منطقی……………………………………………………………………………………….55

2-12-7 تحلیل تفکیکی ………………………………………………………………………………………..56

2-12-8 مدل افزودنی کلی (GAM) …………………………………………………………………….57

2-12-9 Boosting  …………………………………………………………………………………………57

2-3-1 سلسله مراتب انتخابها………………………………………………………………………………….57

فصل سوم

 

3- متن کاوی

 

3-1 مقدمه ………………………………………………………………………………………………………….61

3-2 معرفی …………………………………………………………………………………………………………61

3-3 تعاریف ……………………………………………………………………………………………………….62

3-4 کاربردهای متن تکاوی …………………………………………………………………………………..65

3-5 فرآیند متن کاوی …………………………………………………………………………………………..70

3-6روشهای متن کاوی …………………………………………………………………………………………71

3-7یافتن روابط …………………………………………………………………………………………………..72

3-8نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………………74

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل چهار

 

4- نرم افزار داده کاوی

 

4-1 مقدمه ………………………………………………………………………………………………………….76

4-2 روش استفاده از weak…………………………………………………………………………………..79

4-3 قابلیت های weka ……………………………………………………………………………………….82

4-4 دریافت weka ……………………………………………………………………………………………83

4-5 مروری بر explorer ………………………………………………………………………………..83

4-5-1 خواندن و فیلتر کردن فایلها …………………………………………………………………………86

4-5-2 تبدیل فایل ها به فرمت arff ………………………………………………………………………86

4-5-3 به کارگیری فیلترها …………………………………………………………………………………….89

4-6 الگوریتم های یادگیری …………………………………………………………………………………..89

4-6-1 Trees ……………………………………………………………………………………………………90

4-6-2 Rules ……………………………………………………………………………………………………90

4-6-3Function……………………………………………………………………………………………….92

4-6-4 رده بندی lazy ………………………………………………………………………………………..93

منبع …………………………………………………………………………………………………………………

 

 

 

بری خرید از دکمه زیر اقدام نمائید  با تشکر

 

 

 

  • تیر ۱۷, ۱۳۹۴

نوشته شده توسط 7sad.ir

دیدگاه بسته شده است