شماره تماس با تلگرام ::: 09355102506 ::: ir7sad[at ]gmail.com
<span itemprop=کارورزی در شهرداری" />

کارورزی در شهرداری

ارسال شده توسط 7sad.ir

فصل اول آشنایی با مکان کارآموزی……1

تعریف شهرداری: ……………2

طبقه بندی شهرداریها 2

تاریخچه شهرداری درایران.. 3

قوانين تـأسيس شهرداريها: 4

انتخاب شهردار: 4

وظایف و اهداف فعلی شهرداریهادرایران.. 4

تاریخچه شهرستان تالش…. 8

تاریخچه شهرداری لیسار 9

نمودارسازمانی شهرداری لیسار 10

شرح وظایف کارکنان شهرداری لیسار: 11

واحدامورمالی.. 12

حوزه شهردار 13

دبیرخانه شورای اسلامی شهر. 14

واحددرآمد. 14

واحداملاک… 15

حوزه وظیفه خدمات شهری.. 15

پروژه های در دست اقدام شهرداری لیسار 16

فصل دوم : ارزيابي بخشهاي مرتبط واحدصنعتي با رشته علمي كارآموز……………………………….17

تعریف مؤسسه. 18

طبقه بندی مؤسسات… 18

طبقه بندی مؤسسات ازلحاظ مالکیت… 18

مؤسسه بخش دولتی (عمومی) 18

مشخصات يك موسسه دولتي: 19

تفاوت سازمانهاي انتفاعي و بازرگاني با سازمان هاي غيرانتفاعي دولتي: 19

حسابداري به عنوان يك نظام اطلاعاتي مالی.. 19

ویژگی های محیط گزارشگری مالی سازمان های دولتی.. 20

تعريف حسابداري دولتی.. 22

مقايسه حسابداري دولتي و حسابداري بازرگاني : 22

كاربرد حسابداري دولتي: 23

استفاده‌کنندگان اصلي گزارش های مالی بخش عمومی.. 24

نیازهای اطلاعاتی استفاده‌کنندگان گزارشهای مالی با مقاصد عمومی.. 25

نیازهای اطلاعاتی مشترک استفاده‌کنندگان.. 27

محتوای عمومی گزارشگری مالی.. 28

محدودیت های گزارشگری مالی.. 28

اصول متداول حسابداري دولتي.. 29

خصوصيات لازم براي صورت هاي مالي سازمان هاي دولتي: 29

لزوم اعمال كنترل بودجه اي درسازمان هاي دولتي: 30

طبقه بندي استاندارد براي درامدهاوهزينه ها: 30

استفاده ازمباني حسابداري معين براي هريك ازحساب هاي مستقل: 31

لزوم رعايت ضوابط معين براي تحصيل درامدها و ا نجام هزينه ها: 31

لزوم تمركز وظايف و مسئوليت هاي مالي: 31

حسابرسي صورت هاي مالي سازمان هاي دولتي: 32

حساب مستقل.. 32

شروط لازم وكافي ايجاد هر حساب مستقل: 32

حساب هاي مستقل درايران.. 33

طبقه بندی دیگری از حسابه ای مستقل.. 35

گروه حسابدارايي هاي ثابت عمومي.. 35

گروه حساب بدهيهاي بلند مدت عمومي.. 36

مباني حسابداري دولتي: 36

طبقه‌بندی درآمدها وسایر منابع تأمین اعتبار 39

درآمد عمومی.. 39

درآمد اختصاصی.. 39

تفاوت درآمد عمومی و درآمد اختصاصی.. 40

درآمد شرکت‌های دولتی.. 40

خصوصیات حسابداری شهرداریها 41

اصول و موازین حسابداری شهرداری: 41

اسناد و دفاتر مورد عملکرد حسابداری شهرداریها: 42

برگه حسابداری.. 43

مشخصات برگه حسابداری: 44

طرز تنظیم برگه حسابداری (صدوربرگه): 44

مراحل تنظیم برگه حسابداری: 45

پشت نمره کردن برگه ها (بایگانی): 46

دفترصدوربرگه: 46

دفترروزنامه (دفترثبت اولیه): 47

دفترکل: 49

دفترمعین: 51

انواع حساب های بانکی درشهرداریها: 52

صورت مغایرت بانکی: 53

برداشتها: 53

مبنای حسابداری ومعیاراندازه گیری.. 53

نحوه نگهداری حساب وگزارشگری داراییهای سرمایه ای وبدهیهای بلند مدت عمومی: 53

گزارشگری بودجه ای.. 54

اصول مهم بودجه نویسی شهرداریها 54

سال مالی شهرداریها: 54

مراحل بودجه. 55

طبقه بندی بودجه. 57

آیین نامه مالی شهرداریها 57

قسمت اول امورمعاملات… 57

قسمت دوم امورمالي.. 63

تعریف اعتبارمصوب : 68

تخصیص اعتبار: 68

پیش پرداخت : 68

علی الحساب : 69

انواع تنخواه گردان درحسابداری دولتی : 69

فصل سوم :گزارش یافته های کارآموزی ……………………………………………………………………………………………….71

مقدمه. 71

چرخه حقوق ودستمزد. 72

محاسبه ریزحقوق طبق فیش حقوقی وقراردادکار 73

تعریف هزینه. 79

اهداف طبقه بندی هزینه ها 79

طبقه بندي هزينةها 80

مراحل انجام هزینه درشهرداری.. 81

ضمائم مربوط به مراحل هزینه. 82

تعریف درآمد. 86

طبقه بندي درآمدها وسايرمنابع تأمين اعتبار 87

طريقه ثبت عمليات مالي درآمد هادردفاتر. 87

نوشتن دفتربانکی حساب درآمد. 88

ضمائم مربوط به رویداد درآمد. 89

پیمانکاری.. 92

تهیه صورت وضعیت کارهای انجام شده 93

تحوی لموقت… 95

تهیه صورت وضعیت قطعی.. 96

تهیه صورتحساب نهایی.. Error! Bookmark not defined.

تحویل قطعی.. Error! Bookmark not defined.

خلاصه پیمانکاری درشهرداری بقرار زیراست: 98

نتیجه گیری و پیشنهادات… 116

منابع و مآخذ. 118

 

 

 

 

  • خرداد ۱۴, ۱۳۹۴

نوشته شده توسط 7sad.ir

دیدگاه بسته شده است