شماره تماس با تلگرام ::: 09355102506 ::: ir7sad[at ]gmail.com

کارورزی 2 دانشگاه فرهنگیان (موضوع:چگونه حل مشکل عدم تفهیم مطالب درسی دانش آموزان)

کارورزی فرهنگیان | اقدام پژوهی | کنش پزوهی | گزارشات تخصصی | طرح درس | کاورزی ۱ | کارورزی ۲ | کارورزی ۳ | کارورزی ۴ کارورزی 2 دانشگاه فرهنگیان (موضوع:چگونه حل مشکل عدم تفهیم مطالب درسی دانش آموزان)
<span itemprop=کارورزی 2 دانشگاه فرهنگیان (موضوع:چگونه حل مشکل عدم تفهیم مطالب درسی دانش آموزان)" />

کارورزی 2 دانشگاه فرهنگیان (موضوع:چگونه حل مشکل عدم تفهیم مطالب درسی دانش آموزان)

ارسال شده توسط 7sad.ir

کارورزی 2 دانشگاه فرهنگیان

(موضوع:چگونه حل مشکل عدم تفهیم مطالب درسی دانش آموزان)

در برزرگترین وب سایت پروژه و پایان نامه تحقیق مقاله کارورزی ترجمه مقالات جدید، نمونه سوالات پیام نور

www.7sad.ir 

نوع فایل : ورد   :   54 صفحه

 

چکیده

   درسالهاي اخيردربسياري ازکشورهاي پيشرفته نوآوري هايي درجهت بهبودرفتاردرکلاس وحياط مدرسه انجام شده وروش هاي جديدبراي مديريت بهینه ی دانش آموزان ایجاد شده است.

1-بهبودرفتاردرسطح سازمان، کلاس ودرس

2-بهبودرفتار ازطريق جلب مشارکت دربازسازي محوطه سرگرمی

3-بهبودرفتارازطريق بهبودروابط بين دانش آموزان

4-بهبودرفتاردانش آموزان ازطريق آموزش معلمان وبهبود جو مدرسه

 براساس نظر واتکينس درهرمدرسه سطوح مختلفي وجوددارد:

 الف سطح سازمان 

ب-سطح کلاس

ج سطح فردي

 

 

 

فهرست مطالب

 

چکیده………………………………………………………………………………………………………………..3

-مقدمه…..…5…………………………..…………………………………………………………………

توصیف وضعیت موجود ………………………………………………………………………………………………7

بیان مسأله ……………………………………………………………………………………………………………9

گردآوری اطلاعات (شواهد1)  ……………………………………………………………………………………….10

تجزیه و تحلیل اطلاعات  …………………………………………………………………………………………….26

ارائه و اجرای راه حل‌های موقتی …………………………………………………………………………………….33 

 اجرای طرح جدید و نظارت بر آن…………………………………………………………………………………….38

گرد آوری اطلاعات (شواهد 2) ………………………………………………………………………………………51

-نتیجه گیری53……..…………………………………………………..……………………………………….… 

-منابع و مآخذ54………………………………………………………….……..………………………………

 

برای خرید فایل کلیک کنید

 

 

 

  • دسامبر 29, 2015

نوشته شده توسط 7sad.ir

دیدگاه بسته شده است