شماره تماس با تلگرام ::: 09355102506 ::: ir7sad[at ]gmail.com

گزارش کارورزی دانشجویان دانشگاه تربیت معلم

<span itemprop=گزارش کارورزی دانشجویان دانشگاه تربیت معلم" />

گزارش کارورزی دانشجویان دانشگاه تربیت معلم

ارسال شده توسط 7sad.ir

گزارش کارورزی دانشجویان دانشگاه تربیت معلم

در برزرگترین وب سایت پروژه و پایان نامه تحقیق مقاله کارورزی ترجمه مقالات جدید، نمونه سوالات پیام نور

www.7sad.ir 

راهنمای خرید

 

فهرست مطالب

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..1

هدف های کلی گزارش کارورزی 1………………………………………………………………………………………………………………………….2

فصل اول : مشاهده آزاد و تجربه اولین روز کارورزی………………………………………………………………………………………………………..3

فصل دوم : مشاهده تاملی و مسئله شناسی موقعیت فیزیکی مدرسه ……………………………………………………………………………….9

توصیف موقعیت فیزیکی ……………………………………………………………………………………………………………………….11

ایجاد مسئله ……………………………………………………………………………………………………………………………………….11

استنباط اولیه ………………………………………………………………………………………………………………………………………..11

جمع آوری شواهد …………………………………………………………………………………………………………………………………11

تبیین مسئله ……………………………………………………………………………………………………………………………….12

پیشنهادات …………………………………………………………………………………………………………………………………13

فصل سوم : مشاهده تاملی و مسئله شناسی ساختار و سازمان مدرسه …………………………………………………………………….14

توصیف موقعیت ساختار سازمانی ……………………………………………………………………………………………………….14

ایجاد مسئله ……………………………………………………………………………………………………………………………18

استنباط اولیه …………………………………………………………………………………………………………………………….18

تبیین مسئله ……………………………………………………………………………………………………………………………..18

پیشنهادات ………………………………………………………………………………………………………………………………..22

فصل چهارم : مشاهده تاملی و مسئله شناسی موقعیت عاطفی و روانی ……………………………………………………………………..23

توصیف موقعیت عاطفی روانی …………………………………………………………………………………………………………….23

ایجاد مسئله …………………………………………………………………………………………………………………………………….26

استنباط اولیه ……………………………………………………………………………………………………………………………………26

جمع آوری شواهد …………………………………………………………………………………………………………………………….26

تبیین مسئله ………………………………………………………………………………………………………………………………………..27

پیشنهادات …………………………………………………………………………………………………………………………………………29

فصل پنجم : مشاهده تاملی کلاس درس و مسئله شناسی فرآیند آموزش …………………………………………………………………….31

توصیف موقعیت فرآیند آموزش …………………………………………………………………………………………………………31

ایجاد مسئله …………………………………………………………………………………………………………………………………..34

استنباط اولیه …………………………………………………………………………………………………………………………………….34

جمع آوری شواهد ………………………………………………………………………………………………………………………………..34

تبیین مسئله ………………………………………………………………………………………………………………………………………35

پیشنهادات ……………………………………………………………………………………………………………………………………….37

 

راهنمای خرید

  • خرداد ۱۴, ۱۳۹۴

نوشته شده توسط 7sad.ir

دیدگاه بسته شده است