شماره تماس با تلگرام ::: 09355102506 ::: ir7sad[at ]gmail.com

گزارش کارورزی 1 و 2 (دانشگاه فرهنگیان )

<span itemprop=گزارش کارورزی 1 و 2 (دانشگاه فرهنگیان )" />

گزارش کارورزی 1 و 2 (دانشگاه فرهنگیان )

ارسال شده توسط 7sad.ir

 

گزارش کارورزی 1 و 2 (دانشگاه فرهنگیان )

شرح مختصری از کارورزی

اهمیت وضرورت اجرای تمرین معلمی

معلمی هنر ،علم وتجربه است واین سه عامل به معلمان توانایی ومهارت در تدریس وانتقال دانش به یاد گیرندهرا می دهد اهمیت وضرورت اجرای برنامه کارورزی برای کسب صلاحیت حرفه ای در معلمان تاآن حد است که بدون گذراندن واحدهای مربوط در این زمینه ،نباید به دانش آموختگان مراکز تربیت معلم ،گواهینامه صلاحیت تدریس بدهند واداره کلاس های درس وتدریس دروس گوناگون را به آنان محول کنند زیرا:

(یادگیری کامل منوط به توسعه آموخته ها در سه حیطه شناختی ،عاطفی وحرکتی است دستیابی به سلسله مهارت های حرکتی وقتی ممکن می شود که میان آموخته های شناختی وعاطفی تعامل حاصل شود واین تعامل زمانی حاصل می شود که شرایط بروز رفتارهای مهارتی وحرکتی فراهم باشد)

تمرین معلمی در حین تحصیل در مراکز تربیت معلم موجب می شود که:

۱.اطلاعات نظری دانشجو معلمان به عمل در می آید ودو عامل موثر در تدریس دانایی وتوانایی باهم توام می شود

2.دانشجو معلمان با محیط واقعی وفرایند حقیقی یاد دهی ویاد گیری آشنا می شوند

3.4و5

 

اهداف كار ورزی

 

1- حضور در مدرسه برای آشنایی با محیط كاری 2- توجه و مشاهده ی جنبه های انسانی و ارتباطی – رفتاری (كاركنان) مدرسه با نظر به آموخته ها های روانشناسی و فرهنگ سازمان  ونیز روابط انسانی

2,3,4,

  

 

 

گزارش کارورزی 1 و 2

اهمیت وضرورت اجرای تمرین معلمی

اهداف كار ورزی

جدول آماری عوامل انسانی مدرسه نمونه دولتی

آمار مربوط به کتابخانه مدرسه

تعداد تجهیزات و امکانات موجود در کتابخانه

جدول آماری اتاق های مدرسه راهنمایی نمونه دولتی

  برنامه های مدرسه

  امور اداری مدرسه

     امکانات ورزشی

  استانداردهای فیزیکی مدرسه

 وضعیت فیزیکی مدرسه

گزارش شماره  ( 2 )

قیافه ظاهری

ارزشیابی تشخیصی ، تکوینی و پایانی

  • دسامبر 24, 2015

نوشته شده توسط 7sad.ir

دیدگاه بسته شده است