شماره تماس با تلگرام ::: 09355102506 ::: ir7sad[at ]gmail.com

برچسب: ارزش دفتری

حسابداری ارزش منصفانه و واکنش بازار: شواهد از شرکت های ثبت شده ی رومانیایی

ترجمه مقالات انگلیسی رشته حسابداری

حسابداری ارزش منصفانه و واکنش بازار: شواهد از شرکت های ثبت شده ی رومانیایی

ارسال شده توسط 7sad.ir

کیفیت اطلاعات حسابداری، به وسیله ی ظرفیت آن برای تصرف واقعیت در مورد موقعیت مالی و عملکرد شرکت ها در مقابله با اعضای علاقه مند، تعیین شده اند.در بورس اوراق بهادار، کیفیت اطلاعات حسابداری مشاهده شده از نقطه نظر اعتبار را می توان از طریق نفوذ نتایج در صورتهای مالی ارزش بازار این شرکت ها، ارزیابی کرد. هدف از این پژوهش، برآورد و آزمون وجود تأثیر اطلاعات حسابداری در ارزش بازار، براساس رگرسیون خطی چندگانه است. نمونه های آنالیز شده، شامل BSE 64شرکت های ثبت شده، مابین سال های ۲۰۱۰، ۲۰۱۱ می باشد که داده های آن از صورتهای مالی سالانه وموقت جمع آوری شده اند. نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد که اطلاعات حسابداری در صورتهای مالی موقت، تأثیر بیشتری بر ارزش بازار نسبت به اطلاعات در صورتهای مالی سالانه، دارد.

بیشتر بخوانید