شماره تماس با تلگرام ::: 09355102506 ::: ir7sad[at ]gmail.com

برچسب: Analysis of the Impact of Government Information Operation on Emergency Management Information System Application

مقاله تحلیل تاثیر عملیات اطلاعات دولتی بر برنامه کاربردی سیستم اطلاعات مدیریت اضطراریwww.7sad.ir

ترجمه مقالات انگلیسی رشته مدیریت

مقاله تحلیل تاثیر عملیات اطلاعات دولتی بر برنامه کاربردی سیستم اطلاعات مدیریت اضطراری

ارسال شده توسط 7sad.ir

این تحقیق از ارزیابی کمی و کیفی جهت کشف ترکیبی از روش های تحقیق استفاده می کند. با استفاده از تحلیل همبستگی، تحلیل مولفه اصلی و تحلیل رگرسیون چندگانه سلسله مراتبی ۲۹۳ نمونه برای دپارتمان های دولتی و در برنامه های کاربردی سیستم اطلاعات مدیریت اضطراری تحلیل می شود

بیشتر بخوانید