شماره تماس با تلگرام ::: 09355102506 ::: ir7sad[at ]gmail.com

برچسب: Antecedents of project managers’ voice behavior: The moderating effect of organization-based self-esteem and affective organizational commitment

سابقه رفتار صدای مدیران پروژه: تاثیر متعادل عزت نفس مبتنی بر سازمان و تعهد سازمانی موثرwww.7sad.ir

ترجمه مقالات انگلیسی رشته مدیریت

مقاله سابقه رفتار صدای مدیران پروژه: تاثیر متعادل عزت نفس مبتنی بر سازمان و تعهد سازمانی موثر

ارسال شده توسط 7sad.ir

تئوری و استرس تحقیقات که رفتار صدای کارمند ( VB، تبادل اختیاری ایده ها، پیشنهادات، و یا نگرانی ها با هدف بهبود عملکرد سازمانی) بطور مثبت بر تصمیم گیری، بهبود و نوآوری تاثیر می گذارد. با این حال، ساختار VB به ندرت در زمینه خاص از مدیریت پروژه مورد مطالعه قرار گرفته است.

بیشتر بخوانید