شماره تماس با تلگرام ::: 09355102506 ::: ir7sad[at ]gmail.com

برچسب: Consumers’ attitude of endorser credibility

ترجمه مقاله : نگرش مصرف کننده به اعتبار حامی مشهور، برند و انگیزش در رابطه با حمایت فرد مشهور از بخش هواپیمایی

ترجمه مقالات انگلیسی رشته مدیریت

ترجمه مقاله : نگرش مصرف کننده به اعتبار حامی مشهور، برند و انگیزش در رابطه با حمایت فرد مشهور از بخش هواپیمایی

ارسال شده توسط 7sad.ir

تعداد صفحات مقاله:۸
تعداد صفحات ترجمه:۱۵
نام رشته:مدیریت
سال مقاله:۲۰۱۷

بیشتر بخوانید