شماره تماس با تلگرام ::: 09355102506 ::: ir7sad[at ]gmail.com

برچسب: Identification of benzoic acid and 3-phenylpropanoic acid in tobacco root exudates and their role in the growth of rhizosphere microorganisms

مقاله تشخیص بنزوئیک اسید و ۳-فنیل پروپانوئیک اسید در ترشحات ریشه ی تنباکو و نقش آنها در رشد میکروارگانیسم های ریزوسفر

ترجمه مقالات انگلیسی رشته زیست شناسی

مقاله تشخیص بنزوئیک اسید و ۳-فنیل پروپانوئیک اسید در ترشحات ریشه ی تنباکو و نقش آنها در رشد میکروارگانیسم های ریزوسفر

ارسال شده توسط 7sad.ir

ترکیبات فنولی متابولیت های ثانویه ای هستند که اغلب از ملزومات برهم کنش های گیاه- میکروارگانیسم می باشند. با این حال، هنوز به طور کامل شناخته نشده است که این ترکیبات چگونه بر رشد هر دوی پاتوژن ها و رقبا تاثیر می گذارند.

بیشتر بخوانید