شماره تماس با تلگرام ::: 09355102506 ::: ir7sad[at ]gmail.com

برچسب: Independent role of belowground organisms and plant cultivar diversity in legume-grass communities

مقاله نقش مستقل ارگانیسم های زیرزمینی و تنوع رقم های زراعی در اجتماعات لگوم- grass

ترجمه مقالات انگلیسی رشته زیست شناسی

مقاله نقش مستقل ارگانیسم های زیرزمینی و تنوع رقم های زراعی در اجتماعات لگوم- grass

ارسال شده توسط 7sad.ir

نشان داده شده است که تنوع گیاهی و گروه های مختلف ارگانیسم های زیر زمینی بر خصوصیات اجتماعات گیاهی و ارگانیسم های در ارتباط با آنها در سطح زمین تاثیرگذار هستند؛ با این حال، دانش کمی درباره ی برهم کنش ها و اثرات ترکیبی این فاکتور های زیستی وجود دارد

بیشتر بخوانید