شماره تماس با تلگرام ::: 09355102506 ::: ir7sad[at ]gmail.com

برچسب: Inside the black box of outcome additionality: Effects of early-stage government subsidies on resource دانلودپایان نامه

مقاله درون جعبه سیاه افزونگی نتیجه: تاثیرات یارانه های دولتی در مراحل اولیه بر انباشت منابع و عملکرد سرمایه گذاری جدیدwww.7sad.ir

ترجمه مقالات انگلیسی رشته مدیریت

مقاله درون جعبه سیاه افزونگی نتیجه: تاثیرات یارانه های دولتی در مراحل اولیه بر انباشت منابع و عملکرد سرمایه گذاری جدید

ارسال شده توسط 7sad.ir

این مقاله به بررسی افزونگی نتیجه یارانه های دولتی در مراحل اولیه و معتبر می پردازد. با استدلال از ادبیات های مسئولیت تازگی و صدور مجوز ما یک مدل میانجیگری را توسعه می دهیم که افزونگی نتیجه یارانه را باز می کند.

بیشتر بخوانید