شماره تماس با تلگرام ::: 09355102506 ::: ir7sad[at ]gmail.com

برچسب: Investigating the effects of emotional intelligence on social-mentalfactors of human resource productivity

مقاله بررسی اثرات هوش عاطفی بر عوامل اجتماعی – ذهنی سازندگی منابع انسانی

ترجمه مقالات انگلیسی

مقاله بررسی اثرات هوش عاطفی بر عوامل اجتماعی – ذهنی سازندگی منابع انسانی

ارسال شده توسط 7sad.ir

این مقاله سعی در بررسی اثرات هوش عاطفی بر عوامل اجتماعی ذهنی منابع انسانی دارد. جامعه آماری تحقیق شامل کارکنان دو بانک ملت واقع در استان تهران می شود

بیشتر بخوانید