شماره تماس با تلگرام ::: 09355102506 ::: ir7sad[at ]gmail.com

برچسب: management institutions in China

مقاله تنزل و ظهور مجدد عوام: تاثیر سیاست های دولت بر نهادهای مدیریت منابع در چینwww.7sad.ir

ترجمه مقالات انگلیسی رشته مدیریت

مقاله تنزل و ظهور مجدد عوام: تاثیر سیاست های دولت بر نهادهای مدیریت منابع در چین

ارسال شده توسط 7sad.ir

در اکثریت قریب به اتفاق موارد مطالعه شده تا به امروز، تغییرات سریع در نهادهای مدیریت منابع بومی و دانش زیست محیطی سنتی (TEK) با پیامدهای عمیقی برای امرار معاش بومی، تنوع زیستی، و انعطاف پذیری سیستم در سراسر جهان گزارش شده است

بیشتر بخوانید