شماره تماس با تلگرام ::: 09355102506 ::: ir7sad[at ]gmail.com

برچسب: Motivation of travel agents’ customer service behavior and organizational citizenship behavior: The role of leader-member exchange and internal marketing orientation

مقاله انگیزه رفتار خدمات به مشتریان کارکنان آژانس های مسافرتی و رفتار شهروندی سازمانی

ترجمه مقالات انگلیسی رشته مدیریت

مقاله انگیزه رفتار خدمات به مشتریان کارکنان آژانس های مسافرتی و رفتار شهروندی سازمانی

ارسال شده توسط 7sad.ir

رفتار خدمات به مشتریان آژانس های مسافرتی (CSB) و رفتار شهروندی سازمانی (OCB) برای موفقیت یک آژانس مسافرتی کوچک بسیار مهم می باشند. با توجه به نظریه مبادله اجتماعی، این رفتارها را می توان با مبادله رهبر

بیشتر بخوانید