شماره تماس با تلگرام ::: 09355102506 ::: ir7sad[at ]gmail.com

برچسب: Perceived safety climate and organizational trust: the mediator role of job satisfaction

مقاله مسئولیت سازمانی و درک شرایط امن: نقش میانجی رضایتمندی از شغلwww.7sad.ir

ترجمه مقالات انگلیسی رشته مدیریت

مقاله مسئولیت سازمانی و درک شرایط امن: نقش میانجی رضایتمندی از شغل

ارسال شده توسط 7sad.ir

اهداف. هدف مطالعه کنونی تایید نقش میانجی رضایتمندی از شغل در روابط بین درک مسئولیت سازمانی و شرایط امن و برجسته سازی ابعاد شرایط امن بر ابعاد مسئولیت سازمانی است

بیشتر بخوانید