شماره تماس با تلگرام ::: 09355102506 ::: ir7sad[at ]gmail.com

برچسب: The effects of service brand dimensions on brand loyalty

مقاله اثر ابعاد برند خدمات بر وفاداری به برند

ترجمه مقالات انگلیسی رشته مدیریت

مقاله اثر ابعاد برند خدمات بر وفاداری به برند

ارسال شده توسط 7sad.ir

مقالة حاضر شرحی اصلاح شده از مدل قضاوت برند خدمات (SBV) را بکار برده است. هدف از این مطالعه ترکیب کردن خدمات وفاداری برند به عنوان یک نتیجه از ارزیابی مصرف کنندگان از انواع ابعاد برند خدمات و ارتباطات، و آزمودن تعمیم مدل اصلاح شده (SBV) در دو بخش مختلف خدمات و وضع فرهنگ است

بیشتر بخوانید