شماره تماس با تلگرام ::: 09355102506 ::: ir7sad[at ]gmail.com

بررسي تاثير مديريت استراتژيک منابع انساني بر خلاقيت کارکنان اداره فني و حرفه اي شهرستان آستارا

کارورزی فرهنگیان | اقدام پژوهی | کنش پزوهی | گزارشات تخصصی | طرح درس | کاورزی ۱ | کارورزی ۲ | کارورزی ۳ | کارورزی ۴ پایان نامه بررسي تاثير مديريت استراتژيک منابع انساني بر خلاقيت کارکنان اداره فني و حرفه اي شهرستان آستارا
بررسي تاثير مديريت استراتژيک منابع انساني بر خلاقيت کارکنان اداره فني و حرفه اي شهرستان آستارا| هفتصد | www.7sad.ir

پایان نامه

بررسي تاثير مديريت استراتژيک منابع انساني بر خلاقيت کارکنان اداره فني و حرفه اي شهرستان آستارا

ارسال شده توسط 7sad.ir

بررسي تاثير مديريت استراتژيک منابع انساني بر خلاقيت کارکنان اداره فني و حرفه اي شهرستان آستارا

بزرگترین وب سایت پروژه و پایان نامه وتحقیق ومقاله و کارورزی وترجمه مقالات جدید، نمونه سوالات پیام نور

مختصری از کارورزی :

پژوهش حاضر با هدف بررسي تاثير مديريت استراتژيک منابع انساني بر خلاقيت کارکنان اداره فني و حرفه اي شهرستان آستارا به روش توصیفی- تحلیلی انجام شده است. جامعه آماری این تحقیق کارکنان اداره فني و حرفه اي شهرستان آستارا بودند که تعدادشان ۹۵ نفر بود. در این تحقیق براي تعيين حجم نمونه، به دليل محدود بودن تعداد جامعه آماري از روش سرشماري کامل استفاده گرديد و کل جامعه آماري مورد مطالعه قرار گرفت که پس ازجمع آوری پرسشنامه­ها، به دلیل مخدوش و یاناقص بودن اطلاعات برخی از پرسشنامه­ها، در تحلیل نهایی اطلاعات ۸۷ پرسشنامه مورد بررسی قرار گرفت. از پرسشنامه رابینز (۲۰۰۲) برای سنجش استراتژی مدیریت منابع انسانی و از پرسشنامه رندیسپ(۱۹۸۶) برای سنجش خلاقيت استفاده شد. پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه استراتژی مدیریت منابع انسانی ۷۶/۰ و برای پرسشنامه خلاقيت ۷۸/۰ به دست آمد. داده ها پس از گردآوری با استفاده از نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شد. نتایج این تحقیق نشان داد که میانگین استراتژی مدیریت منابع انسانی ( ۷۲/۲۰) است که نشان می دهد بالاتر از میانگین قرار دارد. میانگین خلاقيت کارکنان (۶/۳۷) است که نشان می دهد پايين تر از میانگین است. نتایج آزمون رگرسیون نشان داد که مدیریت منابع انسانی بر خلاقيت کارکنان در سطح خطای کمتر از ۰۱/۰ (۰۱/۰>P) تاثیر مثبت دارد و هم چنین مدیریت منابع انسانی ۳/۱۵ درصد كل واريانس خلاقيت کارکنان(۱۵۳/۰ = R2Adj) را پیش بینی مي کند و همچنین همه مولفه های استراتژی مدیریت منابع انسانی بر خلاقيت کارکنان اداره فني و حرفه اي شهرستان آستارا تاثیر مثبت داشته و قدرت پیش بینی آنها را دارند.

واژگان کلیدی: استراتژی مدیریت منابع انسانی، خلاقيت، مشارکت، اداره فني و حرفه اي شهرستان آستارا

مقدمه

هدف از این فصل بیان کلیاتی از پژوهش جهت آشنایی با چارچوب کار می باشد، به گونه ای که مساله پژوهش شرح داده شده و بر اساس آن اهداف و فرضیه های پژوهش و همچنین روش شناسی پژوهش به صورت کلی معرفی گردد. در این فصل ابتدا مسأله پژوهش بیان می شود و سپس ضرورت و اهمیت تحقیق مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در ادامه اهداف، فرضیات و سوالات پژوهش و همچنین روش پژوهش توضیح داده خواهد شد. نهایتا آخرین بخش از فصل اول به تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای پژوهش اختصاص دارد. پس از ارائه کلیات پژوهش در فصل حاضر، در فصل دوم مبانی نظری و پیشینه پژوهش بیان خواهد شد. در فصل سوم روش شناسی پژوهش معرفی می شود. پس از تجزیه و تحلیل داده ها در فصل چهارم، نهایتا نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات و محدودیت های تحقیق در فصل پنجم ارائه خواهد شد.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                        صفحه

چکیده ۶

فصل اول. ۷

کلیات تحقیق.. ۷

۱-۱- مقدمه. ۸

۱-۲- بيان مسئله. ۸

۱-۳-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق.. ۱۰

۱-۴- اهداف پژوهش: ۱۰

۱-۵- فرضیه ها ی تحقیق: ۱۱

۱-۶- تعاريف مفهومي و عملياتي متغيرها: ۱۱

فصل دوم. ۱۵

مبانی نظری و پیشینه تحقیق.. ۱۵

۲-۱- مقدمه. ۱۶

۲-۲- بخش اول مدیریت استراتژیک منابع انسانی.. ۱۷

۲-۲-۱- مفهوم استراتژی.. ۱۷

۲-۲-۲- مفهوم تفکر. ۱۷

۲-۲-۳- تفكر استراتژيك… ۱۸

۲-۲-۵- تفاوت برنامه ریزی وتفکر استراتژیک… ۲۰

۲-۲-۶- ضرورت تفکراستراتژیک… ۲۰

۲-۲-۷-استراتژي منابع انساني..۲۱

۲-۲-۸-ضرورت مدیریت منابع انسانی.. ۲۱

۲-۲-۹-استراتژي هاي كسب وكار. ۲۲

۲-۲-۱۰-تعریف مدیریت استراتژیک… ۲۳

۲-۲-۱۱-مراحل مدیریت استراتژیک… ۲۴

۲-۲-۱۲- الگوها مدل های تفکر استراتژیک منابع انسانی.. ۲۵

۲-۲-۱۲- ۱- مدل تفکر استراتژیک جین لیدکا ۲۵

۲-۲-۱۲- ۲-  مديريت استراتژيك استوارت و براون. ۲۸

۲-۲-۱۳- رویکردهای استراتژی مدیریت منابع انسانی.. ۳۰

۲-۲-۱۳-۱- رويكرد مبتني بر منابع. ۳۲

۲-۲-۱۳-۲- رويكرد رفتاري.. ۳۳

۲-۲-۱۳-۳- رويكرد سيستم هاي سايبرنتيك… ۳۴

۲-۲-۱۳-۴- رويكرد كارگزار/ هزينه مبادله. ۳۶

۲-۲-۱۳-۵-رويكرد قدرت/وابستگي منابع. ۳۸

۲-۲-۱۳-۶-رويكرد نهادي گرايي.. ۳۹

۲-۲-۱۴- ویژگیهاي فرایند برنامه ریزي استراتژیک منابع انسانی.. ۴۱

۲-۲-۱۵- فرایندهاي مدیریت منابع انسانی..۴۲

۲-۲-۱۵- ۱- درون داد سیستم مدیریت منابع انسانی.. ۴۲

۲-۲-۱۵- ۲- محیط برون سازمانی.. ۴۲

۲-۲-۱۵- ۳- محیط درون سازمانی.. ۴۳

۲-۲-۱۶- هدفهاي مدیریت استراتژیک منابع انسانی.. ۴۴

۲-۱۵- ماهيت و تعريف خلاقيت: ۴۵

۲-۱۶- تعریف خلاقیت از دیدگاه سازمانی : ۴۶

۲-۱۷- مولفه های خلاقیت… ۵۵

۲-۱۸- اقدامات مدیریتی تاثیر گذار بر خلاقیت… ۵۶

۲-۱۹- عوامل موثر بر خلاقیت… ۵۹

۲-۲۰- ویژگیهای سازمان خلاق.. ۶۶

۲-۲۱- ويژگيهاي افراد خلاق.. ۶۷

۲-۲۲-فرصتهای خلاقیت… ۶۹

۲-۲۳- اهمیت خلاقیت و نوآوری.. ۶۹

۲-۲۴- نقش و اهميت خلاقيت… ۷۰

۲-۲۵ – نقش مدیر در پرورش خلاقیت… ۷۲

۲-۲۶- خلاقیت گروهی.. ۷۳

۲-۲۷- پیشینه تحقیق.. ۷۵

فصل سوم. ۷۸

روش اجرای پژوهش… ۷۸

۳-۱- مقدمه. ۷۹

۳-۲- روش تحقیق.. ۷۹

۳-۳- جامعه آماری.. ۷۹

۳-۴- نمونه آماری و روش نمونه‌گیری.. ۷۹

۳-۵- روش و ابزار گردآوری اطلاعات… ۷۹

۳-۶- تعیین روایی و پایایی ابزار اندازه‌گیری.. ۸۰

۳-۷- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها۸۱

فصل چهارم. ۸۲

یافته‌های  تحقیق.. ۸۲

۴-۱٫ مقدمه. ۸۳

۴-۲٫ بخش اول: یافته‌های توصیفی.. ۸۳

۴-۳٫ نرمال و طبیعی بودن توزیع. ۹۱

۴-۳-۱٫ آمار پارامتریک: ۹۲

۴-۳-۲٫ آمار ناپارامتریک: ۹۲

۴-۳-۳٫ آزمون کلوموگروف- اسمیرنف: ۹۲

۴-۴٫ بخش دوم: یافته‌های استنباطی.. ۹۳

۴-۳-۲-۱-آزمون فرضیه های فرعی.. ۹۴

۴-۳-۲-۲ – آزمون فرضیه اول. ۹۴

فصل پنجم. ۹۹

بحث و نتیجه گیری.. ۹۹

۵-۱- مقدمه. ۱۰۰

۵-۲- یافته های جمعیت شناختی.. ۱۰۰

۵-۳- بحث و نتیجه گیری.. ۱۰۰

۵-۴-  پیشنهادها و راهکارها۱۰۲

۵-۴-۱- پیشنهادهای کاربردی.. ۱۰۲

۵-۴-۲-پیشنهادهایی برای پژوهش های آتی.. ۱۰۳

۵-۵٫  محدودیت های تحقیق.. ۱۰۳

فهرست منابع.۱۰۴

عنوان بررسي تاثير مديريت استراتژيک منابع انساني بر خلاقيت کارکنان اداره فني و حرفه اي شهرستان آستارا
رشته تحصیلی کارشناسی رشته علوم تربيتي
تعداد صفحات ۱۰۰
نوع فایل Word
قیمت ( ریال ) ۱۸۰٫۰۰۰

برچسب , , , , , , , , , , , , , ,

نوشته شده توسط 7sad.ir

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پنج × پنج =